Wymagane dokumenty - II stopień

Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Dokumenty mogą być złożone osobiście, przez osobę trzecią lub w formie kopii poświadczonych notarialnie - wysłane pocztą na adres:

Biuro Rekrutacji i Promocji (pokój A403)
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, prosimy o zapoznanie się z zasadami składania dokumentów. 

Listy wymaganych dokumentów znajdują się poniżej.


Wymagane dokumenty - studia stacjonarne

Kandydaci zakwalifikowani na studia w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.


Lista wymaganych dokumentów: 

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, wraz z suplementem do dyplomu bądź zaświadczenie o obronie.

Kandydaci, składający zaświadczenie o obronie, składają dodatkowo wygenerowane z systemu IRK i podpisane "Oświadczenie kandydata, który w procesie rekrutacji na studia II stopnia posługuje się zaświadczeniem o ukończeniu studiów" (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)

Zaświadczenia o obronie tegorocznych absolwentów WNE UW będą przekazane bezpośrednio z Dziekanatu studiów do Biura Rekrutacji, nie ma potrzeby odbioru zaświadczeń o obronie z Dziekanatu Studiów.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej],

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”); 

6) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

8) w przypadku kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, uzyskanym za granicą - honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej],

9) Kandydaci zakwalifikowani na kierunek „Ekonomia” składają deklarację wyboru specjalności.

Opis poszczególnych specjalności znajduje się na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-ii-stopnia/


Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą składają dodatkowo:

1) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [więcej]s,

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [więcej],

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument.

4) jeśli  dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo – w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia, podpisane przez kandydata (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia) [więcej]

 


Wymagane dokumenty - studia niestacjonarne - wieczorowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

Lista wymaganych dokumentów:

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą) wraz z suplementem do dyplomu, kserokopie obu dokumentów, bądź zaświadczenie o obronie.

Kandydaci, składający zaświadczenie o obronie, składają dodatkowo wygenerowane z systemu IRK i podpisane "Oświadczenie kandydata, który w procesie rekrutacji na studia II stopnia posługuje się zaświadczeniem o ukończeniu studiów" (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)

Zaświadczenia o obronie tegorocznych absolwentów WNE UW, obronionych w sesji czerwcowo-lipcowej będą przekazane bezpośrednio z Dziekanatu studiów do Biura Rekrutacji, nie ma potrzeby odbioru zaświadczeń o obronie z Dziekanatu Studiów.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) w przypadku kandydatów nieposiadających ELS - podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej]

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);

6) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) deklaracja wyboru kierunku i specjalności

Opis poszczególnych specjalności znajduje się na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-ii-stopnia/

8) deklaracja o zapoznaniu się z wysokością opłat za studia na WNE UW

9) w przypadku kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, uzyskanym za granicą - honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej],

 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą składają dodatkowo:

1) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [więcej],

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [więcej],

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument


Wymagane dokumenty - studia niestacjonarne - zaoczne

Kandydaci zakwalifikowani na studia w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

Lista wymaganych dokumentów:

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą) wraz z suplementem do dyplomu, kserokopie obu dokumentów, bądź zaświadczenie o obronie.

Kandydaci, składający zaświadczenie o obronie, składają dodatkowo wygenerowane z systemu IRK i podpisane "Oświadczenie kandydata, który w procesie rekrutacji na studia II stopnia posługuje się zaświadczeniem o ukończeniu studiów" (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)

Zaświadczenia o obronie tegorocznych absolwentów WNE UW, obronionych w sesji czerwcowo-lipcowej będą przekazane bezpośrednio z Dziekanatu studiów do Biura Rekrutacji, nie ma potrzeby odbioru zaświadczeń o obronie z Dziekanatu Studiów.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) w przypadku kandydatów nieposiadających ELS - podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej]

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);

6) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) deklaracja o zapoznaniu się z wysokością opłat za studia na WNE UW

8) w przypadku kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, uzyskanym za granicą - honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej],

 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą składają dodatkowo:

1) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [więcej],

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [więcej],

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw