Wymagane dokumenty - II stopień

Wymagane dokumenty - studia niestacjonarne-ZAOCZNE

Kandydaci są przyjmowani na podstawie iloczynu dwóch parametrów: oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW i średniej uzyskanej na studiach. 

 1. Dokument uprawniający do podejmowania studiów:
  • Oryginał dyplomu licencjackiego/magisterskiego/inżynierskiego i suplementu wraz z kserokopią do poświadczenia
  • lub zaświadczenie o obronie wraz z oświadczeniem o dostarczeniu dyplomu w późniejszym terminie.
 2.  Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta IRK kandydata z podpisem. 
  Uwaga: w podaniu należy wpisać numer dyplomu. Kandydaci absolwenci WNE, którzy obronili się a nie posiadają jeszcze dyplomu, mogą sprawdzić numer swojego dyplomu w systemie USOS (2-3 dni po obronie).
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym z podpisem kandydata oraz dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 PLN), dokonanej na konto UW wskazane w IRK (sprawdź dane do przelewu) - nie dotyczy kandydatów już posiadających aktywną elektroniczną legitymację UW.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne z podpisem kandydata.
Podania z IRK powinny być wydrukowane na oddzielnych kartkach. 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym: pełną informację o wymaganych dokumentach w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym można znaleźć na stronie Biura ds. Rekrutacji UW, szczegóły dostępne pod linkiem. 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić dowód osobisty (lub paszport) kandydata do wglądu, w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, prosimy o dostarczenie kserokopii dowodu (lub paszportu) poświadczonej notarialnie. Prosimy pamiętać, aby podania z IRK były podpisane przez kandydata. Ponadto zachęcamy do kontaktu (Avz!gnQ=eYioX?T.R~frljG^]#[0\fr]c/xP7$gG{]~J-LWbs4K) w celu otrzymania formularza umowy, aby kandydat mógł ją podpisać zawczasu.


Wymagane dokumenty - studia stacjonarne w języku polskim i angielskim

Przed kwalifikacją (pierwszy etap):

Kandydat rejestruje się w systemie IRK, podaje wymagane dane, wybiera kierunek, opłaca rekrutację, podaje dane dotyczące kategorii jednostki macierzystej, średniej ocen i toku studiów (dotyczy studiów w języku polskim i angielskim), załącza inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

Po ogłoszeniu wyników (drugi etap):

Kandydat sprawdza w wyznaczonym terminie wyniki kwalifikacji w systemie IRK. 

Po ogłoszeniu wyników (trzeci etap):

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów w terminie podanym przez Komisję Rekrutacyjnąinne terminy obowiązują osoby w przypadku kwalifikacji po ewentualnym przesunięciu progów. Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach spowoduje wystawienie decyzji o nieprzyjęciu kandydata wstępnie zakwalifikowanego na studia.

Lista dokumentów:

 1. Dokument uprawniający do podejmowania studiów:
  • Oryginał dyplomu licencjackiego/magisterskiego/inżynierskiego i suplementu wraz z kserokopią do poświadczenia
  • lub zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ocen, karta przebiegu studiów i oświadczenie o dostarczeniu dyplomu w późniejszym terminie; obowiązek dostarczenia zaświadczeń i karty przebiegu studiów nie dotyczy absolwentów WNE UW, którzy obronili się w czerwcu/lipcu/wrześniu 2020 r. 
 2.  Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata wydrukowana z osobistego konta IRK kandydata z podpisem. 
  Uwaga: w podaniu należy wpisać numer dyplomu. Kandydaci absolwenci WNE, którzy obronili się a nie posiadają jeszcze dyplomu, mogą sprawdzić numer swojego dyplomu w systemie USOS (2-3 dni po obronie). Prosimy zwrócić uwagę na datę wydania dyplomu.
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym oraz dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 PLN), dokonanej na konto UW wskazane w IRK (sprawdź dane do przelewu) - nie dotyczy kandydatów już posiadających aktywną elektroniczną legitymację UW.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne z podpisem kandydata.
Podania z IRK powinny być wydrukowane na oddzielnych kartkach. 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym: pełną informację o wymaganych dokumentach w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym można znaleźć na stronie Biura ds. Rekrutacji UW, szczegóły dostępne pod linkiem. 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). 


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw