Rekrutacja na studia magisterskie dla studentów WNE

Studentów broniących się w lipcu, zapraszamy do rekrutowania się w pierwszej turze rekrutacji na studia w języku polskim (studentów broniących się we wrześniu zapraszamy do rejestracji w IRK w kolejnej, wrześniowej turze rekrutacji).

Uwaga: w poprzednich latach limit miejsc na niektórych kierunkach został wyczerpany już w I turze, rekomendujemy obronę w lipcu. 

Uprzejmie przypominamy, że absolwenci WNE starający się o miejsce na studiach w języku angielskim mogą ubiegać się o zniżkę z opłaty za studia. Więcej w Uchwale rady Dydaktycznej WNE UW.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zasadami kwalifikacji, które w dużej mierze opierają się na średniej z toku studiów oraz w przypadku studiów w języku angielskim - ocenach z wybranych przedmiotów.

Co należy zrobić

 1. zarejestrować się w IRK (www.irk.uw.edu.pl, podać wymagane dane, wpłacić opłatę rekrutacyjną wybrać kierunek oraz
  •  dla studiów w języku polskim: wypełnić formularz, podając kategorię wydziału "A+", średnią ocen (dostępna w USOSweb: dla studentów>dyplomy) oraz liczbę godzin z wymaganych przedmiotów. 
  • dla studiów w języku angielskim: załączyć wymagane dokumenty
  • Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zasad kwalifikacji.
 2. Po ogłoszeniu wyników w systemie IRK oraz zakwalifikowaniu się na studia, zapraszamy do złożenia dokumentów w wyznaczonych przez Komisję terminach. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
 • Dokument uprawniający do podejmowania studiów:
  • Oryginał dyplomu licencjackiego/magisterskiego/inżynierskiego i suplementu wraz z kserokopią do poświadczenia
  • lub zaświadczenie o obronie, zaświadczenie o średniej ocen, karta przebiegu studiów i oświadczenie o dostarczeniu dyplomu w późniejszym terminie; obowiązek dostarczenia zaświadczeń i karty przebiegu studiów nie dotyczy absolwentów WNE UW, którzy obronili się w czerwcu/lipcu/wrześniu 2020 r. 
 •  Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata wydrukowana z osobistego konta IRK kandydata z podpisem. 
 • Uwaga: w podaniu należy wpisać numer dyplomu. Kandydaci absolwenci WNE, którzy obronili się a nie posiadają jeszcze dyplomu, mogą sprawdzić numer swojego dyplomu w systemie USOS (2-3 dni po obronie). Prosimy zwrócić uwagę na datę wydania dyplomu.
 • Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym oraz dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 PLN), dokonanej na konto UW wskazane w IRK (sprawdź dane do przelewu) - nie dotyczy kandydatów już posiadających aktywną elektroniczną legitymację UW.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne z podpisem kandydata.
Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić dowód osobisty (lub paszport) kandydata do wglądu, w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, prosimy o dostarczenie kserokopii dowodu (lub paszportu) poświadczonej notarialnie. Prosimy pamiętać, aby podania z IRK były podpisane przez kandydata. Ponadto zachęcamy do kontaktu (t`xnSodr@Ds_2a}6+.uep/\f]#[gFdaIdFV%|0W{G++~7[Jf8MS) w celu otrzymania formularza umowy, aby kandydat mógł ją podpisać zawczasu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: t`xnSodr@Ds_2a}6+.uep/\f]#[gFdaIdFV%|0W{G++~7[Jf8MS, 22 55 49 190.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw