Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Załącz do konta w systemie wymagane dokumenty
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
*ns4DiwH8ybF^'a/u03TMm+P]#[wT_%6^Y'}[y=Mhj!m9s5Cvw9

International Economics

International Economics1. program w Europie Wschodniej w kategorii Economics (Eduniversal Best Masters Ranking 2019)

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku Ekonomia o specjalności International Economics prowadzone są w języku angielskim i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Celem programu jest stworzenie studentom możliwości podejmowania na WNE UW zaawansowanych studiów ekonomicznych w zakresie ekonomii międzynarodowej w języku angielskim. Program adresowany jest do studentów polskich i zagranicznych.

Double-degree Programs
Studenci programu International Economics mogą ubiegać się pod koniec pierwszego roku nauki o udział w programie double-degree w ramach umowy dwustronnej z uczelniami partnerskimi w Belgii (Catholic University of Louvain),  Portugalii (University Institute of Lisbon) oraz w Niemczech (University of Trier). W ramach tego programu, drugi rok studiów odbywa się na uczelni partnerskiej. Po spełnieniu odpowiednich wymagań możliwe jest uzyskanie oprócz dyplomu UW również dyplomu na poziomie magisterskim uczelni partnerskiej. 

Cel studiów

Głównym celem studiów International Economics jest dostarczenie ich uczestnikom zaawansowanej wiedzy w zakresie ekonomii międzynarodowej, nie odbiegającej poziomem od wiedzy oferowanej w ramach studiów magisterskich na najlepszych uniwersytetach w krajach Unii Europejskiej. Program zapewnia dobre przygotowanie teoretyczne uczestnikom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach doktoranckich w dziedzinie ekonomii w kraju lub za granicą. Tworzy podstawy dla osób, które chcą znaleźć zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką ekonomii międzynarodowej, w krajowym sektorze publicznym lub biznesie międzynarodowym.

Program obejmuje zaawansowaną mikroekonomię i makroekonomię, metody matematyczne, w tym mikro i makroekonometrię oraz przedmioty kierunkowe i specjalistyczne, teorię handlu i finansów międzynarodowych, międzynarodową geografię ekonomiczną, teorię integracji gospodarczej. Interesującym elementem programu jest też Research seminar, nakierowany na zdobycie samodzielnych umiejętności badawczych.


Organizacja studiów

W ramach pierwszego roku program oferuje solidne przygotowanie z zaawansowanej teorii ekonomii i ekonometrii oraz zastosowań metod matematycznych w ekonomii, natomiast w ramach drugiego roku odbywają się zajęcia specjalizacyjne ściśle związane z ekonomią międzynarodową. Warunkiem ukończenia programu jest zaliczenie wykładów obowiązkowych i specjalizacyjnych, seminariów oraz złożenie pracy magisterskiej.

Na pierwszym roku studenci są zobowiązani do zaliczenia wykładów z teorii ekonomii oraz metod prowadzenia badań empirycznych, a także wykazać się znajomością metod matematycznych w ekonomii. Natomiast na drugim roku studenci muszą wykazać się wiedzą z zakresu wybranej specjalności w dziedzinie ekonomii międzynarodowej. W semestrze zimowym dokonują wyboru 3 wykładów z 4 oferowanych a w drugim dwóch z czterech. Dodatkowo należy zaliczyć 30 godzin spośród wykładów swobodnego wyboru oferowanych w języku angielskim na WNE UW.
Oprócz tego w trakcie studiów studenci są zobowiązani do uczestnictwa w seminarium badawczym, gdzie muszą wykazać się zdolnością do prowadzenia samodzielnych badań empirycznych (wykonują projekt badawczy, który stanowi podstawę ich pracy magisterskiej). 


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

  • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
  • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima, Eviews do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
  • Rozumienie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i walutowych, wyceny i zastosowania instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji
  • Znajomość i umiejętność zastosowania najnowszych wersji modeli handlu międzynarodowego, w tym transferu technologii w globalnej gospodarce opartej na wiedzy
  • Znajomość i umiejętność analizy aktualnych zjawisk w rozwoju gospodarki światowej, tendencji handlu międzynarodowego, oraz polityki handlowej
  • Znajomość i umiejętność analizy procesów aglomeracji i deglomeracji, w tym przepływów inwestycji zagranicznych, na bazie modeli geografii ekonomicznej
  • Znajomość i umiejętność analizy międzynarodowych procesów migracji ludności i siły roboczej
  • Znajomość międzynarodowych organizacji gospodarczych, handlowych i finansowych, oraz zasady negocjacji i rozstrzygania sporów handlowych
  • Umiejętność negocjacji handlowych, komunikacji i prezentacji wyników własnych analiz, korespondencji handlowej, także biegle w języku angielskim
  • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 40

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 28

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 52


                       

Tryb studiów

Studia na kierunku International Economics są studiami stacjonarnymi płatnymi. 

Opłata jednorazowa za rok studiów: 2200 EUR,

Płatność w 2 ratach semestralnych: po 1100 EUR każda,

Płatność w 10 ratach: po 220 EUR każda

Certyfikat jakości i Laur innowacji

logo_jpg1.jpg   

 

 


Dowiedz się więcej

Co po studiach

Absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych (np. Bank Światowy, MFW), w bankach międzynarodowych, ale także w prywatnym biznesie operującym na rynkach międzynarodowych. Otrzymują dobre przygotowanie analityczne do pracy badawczej w zakresie gospodarki międzynarodowej.

Kierownik specjalności

dr Dagmara Mycielska

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
tel. 22 55 49 159, 22 55 49 168
e-mail: *ns4DiwH8ybF^'a/u03TMm+P]#[i\mr*Od8~[y=Mhj!m9s5Cvw9

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: *ns4DiwH8ybF^'a/u03TMm+P]#[wT_%6^Y'}[y=Mhj!m9s5Cvw9   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw