Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Wypełnij formularz godzin (lub dowiedz się o innych możliwościach kwalifikacji)
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
zcsat9[*-&j2JCv@OY~h1mH+]#[mI_Tj.9hre%*5!!2GbdM%v5s

Informatyka i Ekonometria (IiE, II stopień)

Dlaczego warto

Informatyka i Ekonometria1. Program w Europie Wschodniej w kategorii Information Systems Management (Eduniversal Best Masters Ranking 2019)

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria (IiE) stanowią naturalną i pożądaną kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku oraz na kierunkach pokrewnych. Ponadto, studia te są atrakcyjną propozycją dla osób posiadających dobre wykształcenie w zakresie matematyki i nauk ścisłych, a chcących poznać ich praktyczne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu, finansach i ubezpieczeniach. Studia drugiego stopnia gwarantują wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. W odróżnieniu od innych studiów na podobnych kierunkach, studia na kierunku prowadzonym przez WNE UW otwierają szeroką gamę możliwości dalszej inspirującej specjalizacji w kilku niezależnych i atrakcyjnych dziedzinach.

Zajęcia ekonomiczne, kierunkowe, specjalizacyjne, uzupełniające

Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

 1. zaawansowane zajęcia z ekonomii i dziedzin pokrewnych,
 2. zajęcia kierunkowe z zakresu nowoczesnych metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych,
 3. zajęcia specjalizacyjne do wyboru,
 4. zajęcia uzupełniające.

Ad. 1. Na zajęciach z ekonomii i dziedzin pokrewnych student zdobywa niezwykle cenną teoretyczną wiedzę z zakresu zaawansowanych modeli mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, które stanowią niezbędną bazę wykorzystywaną do efektywnego empirycznego analizowania skomplikowanych procesów gospodarczych.

Ad. 2. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:

 • prognozowanie i symulacje – metody budowania ekonometrycznych modeli prognostycznych, metody symulacji stochastycznych i deterministycznych, w tym metody Monte Carlo,
 • ekonometrię dynamiczną i finansową, szeregi czasowe, modelowanie rynków finansowych,
 • ekonometrię obejmującą analizę danych przekrojowych,
 • metody matematyczne – równania różniczkowe i różnicowe, metody statystyki i analizy wielowymiarowej, teorię gier - dające pełną bazę narzędzi matematycznych używanych do analiz ekonomicznych,
 • metody aktuarialne - modele matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, teoria ryzyka oraz metody wyceny ryzyka finansowego w ubezpieczeniach,
 • narzędzia informatyczne – informacyjne systemy zarządzania, zaawansowane systemy analityczne i wybrane narzędzia obliczeniowe - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, inżynieria oprogramowania, języki programowania - C, C++, SQL.

Ad. 3. Zajęcia w tej grupie umożliwiają indywidualną specjalizację w zależności od własnych preferencji i oczekiwań studenta. Zajęcia te stanowią liczną grupę przedmiotów do wyboru i służą poszerzeniu teoretycznej wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi skutecznej analizy danych ekonomicznych, finansowych i ubezpieczeniowych. Zajęcia z tej grupy odbywają się w laboratoriach komputerowych, co bezpośrednio wynika ze specyfiki samego kierunku IiE

Ad. 4. Zajęcia uzupełniające dają możliwość zdobycia poszukiwanej wiedzy z dziedzin pokrewnych (finanse, rachunkowość, teoria przedsiębiorstwa, ekonomia międzynarodowa, demografia, historia ekonomii, ekonomia instytucjonalna i in.) oraz wartościowej wiedzy ogólnouniwersyteckiej (prawo, zarządzanie, psychologia, socjologia i in.). Do tej grupy należą przedmioty będące w ofercie samego Wydziału - w obrębie innych kierunków, oraz przedmioty stanowiące specjalną ofertę ogólouniwersytecką.

Wartościowym dopełnieniem kształcenia jest nauka języków obcych (głównie angielskiego). Językiem wykładowym kilku zajęć specjalistycznych jest angielski. 

Na uwagę zasługuje fakt, że studenci kierunku IiE mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach ekonometrycznych i nierzadko są zdobywcami wysokich miejsc. Konkursy międzynarodowe i wyjazdy stypendialne do prestiżowych uczelni wzbogacają wiedzę merytoryczną studentów oraz ich umiejętności językowe.


Nasi wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Informatyka i Ekonometria są wybitni przedstawiciele kadry naukowo-badawczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego posiadający udokumentowane osiągnięcia w wielu dziedzinach naukowych.

Cennym dopełnieniem kadry są wykładowcy na stałe związani z jednym z najbardziej liczących się ośrodków naukowych, czyli Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.


Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na kierunku IiE modelujemy zjawiska ekonomiczne przy użyciu narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych oraz oceniamy jakość tych modeli. Badania naukowe dotyczą najczęściej dwóch aspektów.

 • Z jednej strony, jest to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych - do modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, metod aktuarialnych, demografii oraz ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej.
 • Z drugiej strony, jest to ocena właściwości obliczeniowych i prognostycznych modeli ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w badaniach naukowych, a także analiza ich wrażliwości na przyjęte założenia oraz odporności na zaburzenia dotyczące parametrów.

Takie podejście do badań wymaga gruntownego przygotowania warsztatu analityczno-narzędziowego (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), stosowania metod ilościowych, matematycznych, statystycznych czy ekonometrycznych, a także ich modyfikowania przy użyciu między innymi technik programowania komputerowego (C/C++, 4GL, SQL).

Więcej na temat badań prowadzonych przez studentów WNE można znaleźć w przewodniku dla przyszłych ekonomistów.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • kompetencje wysoko wyspecjalizowanych analityków danych, mających pogłębione umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej oraz kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych - do rozwiązywania złożonych problemów analityczno-badawczych,
 • zaawansowana wiedza i umiejętności z wybranych obszarów nauk ścisłych i społecznych, w tym z mikroekonomii, makroekonomii, metod ilościowych w finansach, metod aktuarialnych, informatyki oraz matematyki,
 • kompetencje i praktyczne umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania wielowymiarowego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych („data mining” i „big data”),
 • kwalifikacje w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania z grupy C++, SQL i 4GL, a także wybranych narzędzi analitycznych, obliczeniowych i ekonometrycznych z grupy STATA, SAS, R CRAN, Eviews oraz Matlab,
 • pogłębione umiejętności w zakresie wnioskowania statystycznego, modelowania ekonometrycznego oraz prognozowania szeregów czasowych, które wraz z praktycznymi kompetencjami informatycznymi z zakresu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych – umożliwiają wykonywanie dowolnie złożonych, specjalistycznych zadań w działach analitycznych i badawczych,
 • wiedza na temat modelowania oraz praktyczne umiejętności stosowania modeli statystyczno-ekonometrycznych w zaawansowanej analizie danych oraz w analizie symulacyjnej,
 • wykształcona świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania danymi i informacjami pozyskiwanymi z danych, w procesie podejmowania decyzji strategicznych dla firm i przedsiębiorstw,
 • kompetencje i umiejętności w zakresie aktywnego uczestniczenia w zespołach realizujących złożone projekty analityczno-badawcze oraz kwalifikacje do indywidualnej pracy twórczej
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 38

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 63


Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod ilościowych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności:

 • nieograniczonego samodzielnego poszerzania własnej wiedzy specjalistycznej w oparciu o wyniki najnowszych badań z ekonomii, finansów, ubezpieczeń i dziedzin pokrewnych,
 • biegłego formułowania i weryfikowania hipotez badawczych dotyczących różnorodnych procesów ekonomicznych, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i narzędzi analitycznych,
 • łatwego budowania i samodzielnego modyfikowania modeli mikro- i makroekonometrycznych badających zjawiska gospodarcze,
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Absolwenta wyróżnia:

 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz szeregu metod ilościowych – ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw,
 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, aż do metod data-mining,
 • samodzielność predestynująca do zajmowania kierowniczych stanowisk oraz umiejętność szybkiego pogłębiania wiedzy i doskonalenia nabytych kwalifikacji.

Edukacja uzupełniająca

Program studiów drugiego stopnia na kierunku IiE studentom:

 • edukację w zakresie nauk aktuarialnych, którą można kontynuować w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, co stwarza możliwość zdania państwowego egzaminu i nabycia uprawnień aktuariusza,
 • ukończenie ścieżki SAS Data Mining Certificate Program, czyli specjalnego programu przeznaczonego dla przyszłych analityków danych, kończącego się przyznaniem Certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności.

Program studiów

Informatyka i ekonometria
program studiów 

pdf

Limity przyjęć

50 osób

Studia niestacjonarne-wieczorowe "Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria":  55 osób

Co po studiach

Absolwent posiada wiedzę, indywidualnie dobraną specjalizację oraz umiejętności niezbędne są do:

 • podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
 • prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych oraz znajomości narzędzi informatycznych i ekonometrycznych,
 • samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Przykłady stanowisk:

 • Programista - C, C++, SQL 
 • Analityk danych z wykorzystaniem STATA, MATLAB, R, SPSS, Maxima, SAS
 • Administrator danych
 • Analityk data mining
 • Projektant/administrator hurtowni danych
 • Aktuariusz 
 • Analityk finansowych szeregów czasowych)
 • Specjalista ds. prognoz (prognozowanie, analiza symulacyjna i metody Monte-Carlo)
 • Analityk ryzyka
 • Specjalista ds. modelowania ekonometrycznego

Kierownik specjalności

Aneta Dzik Walczakdr Aneta Dzik- Walczak
Katedra Statystyki i Ekonometrii
e-mail: zcsat9[*-&j2JCv@OY~]#[\HnK`TSsm2`*S![2XJk

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: zcsat9[*-&j2JCv@OY~h1mH+]#[mI_Tj.9hre%*5!!2GbdM%v5s   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw