Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Wypełnij formularz godzin (lub dowiedz się o innych możliwościach kwalifikacji)
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
.WABT?9RMoj\^#-+0|1QU&mK]#[{9&1J0u24Q%TMk6|'#q2K2^4

Finanse Publiczne i Podatki (FPiP, II stopień)

Dlaczego warto

Logo_kierunki_FPiP.jpgJak twierdził Albert Einstein "Do podatków nie wystarczy umysł matematyka; tutaj potrzebny jest filozof...". Takie interdyscyplinarne podejście do wiedzy o podatkach a również o finansach publicznych i prywatnych jest podstawą programu studiów Finanse Publiczne i Podatki (FPiP). 

Specjalność FPiP koncentruje się na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są podatki podstawowym źródłem finansowania wydatków publicznych. Od dochodów z nich płynących w znacznym stopniu zależy co, kto i jak otrzyma w ramach dóbr i usług oferowanych przez sektor publiczny. Z drugiej strony podatki oddziałują na różne podmioty w gospodarce. To w jaki sposób, w jakiej wysokości i jak są pobierane kształtuje nie tylko działania w sferze produkcji i konsumpcji ale może wpływać na decyzje np. o wykształceniu czy założeniu rodziny. 

Zakres tematyczny

Studia drugiego stopnia FPiP gwarantują przygotowanie do w pełni świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. W tym celu na kolejnych zajęciach student:

 • pogłębia wiedzę z zakresu prawa i analiz podatkowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych,
 • poznaje motywy działania przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych,
 • pogłębia wiedzę o różnych politykach "sektorowych" tworzonych przez sektor publiczny, a realizowanych często podmioty prywatne,
 • poznaje narzędzia do prowadzenia analiz ekonomicznych, niezbędne w zarządzaniu podmiotami zarówno publicznymi jak i prywatnymi (analizy kosztów i korzyści, zadłużenia, project finance, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi).

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności FPiP badamy wpływ wydatków publicznych i podatków na konsumentów, przedsiębiorstwa, samorządy i sytuację ogólnogospodarczą. Badania naukowe dotyczą przede wszystkim interakcji między polityką fiskalną a przedsiębiorstwami i  mieszkańcami

Przedmiotem analizy są z jednej strony działania podmiotów prywatnych – a więc np. decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw czy migracyjne ludności, decyzje o skali i kierunkach podejmowanej działalności gospodarczej lub konsumpcji w przypadku mieszkańców - gdzie wśród determinant brane są pod uwagę podatki i wydatki publiczne.

Z drugiej strony przedmiotem analizy mogą być właśnie te dochody i wydatki publiczne  – ich kierunki, wysokość, struktura - gdzie wśród czynników, które na nie oddziałują uwzględniamy cechy społeczno-ekonomiczne mieszkańców, liczebność i charakterystykę działalności przedsiębiorstw etc. Analizy dotyczą zarówno skali mikro- konsumenta, przedsiębiorstwa, samorządu, jak i makro – całych gospodarek. Badania w tym obszarze wymagają zatem wiedzy teoretycznej z zakresu mikro i makroekonomii, ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, ekonomii i finansów gospodarstwa domowego, nowej ekonomii instytucjonalnej, a wreszcie ekonomii i finansów publicznych. Obok tego niezbędne jest rozumienie otoczenia prawno-instytucjonalnego, w którym działają te podmioty, a także umiejętności zarządzania i analizy danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych. 

Badania naukowe w obszarze finansów publicznych i podatków mają nie tylko wymiar teoretyczny, ale również utylitarny – wnioski z nich  płynące mogą stać się wsparciem dla podejmowania decyzji przez podmioty prywatne i publiczne.

Więcej na temat badań prowadzonych przez studentów WNE można znaleźć w przewodniku dla przyszłych ekonomistów.

 


Sylwetka absolwenta

Specjalność FPP kierowana jest do studentów, którzy mają ambicje być aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego. Absolwent kierunku nie tylko sprawnie porusza się w obszarze zarządzania podatkami w przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, lecz także jest przygotowany do tworzenia nowatorskich rozwiązań finansowych i zarządczych, zarówno jako pracownik podmiotów prywatnych jak i publicznych. Absolwenci kierunku mają również wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podejmować pracę na zarządczych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej- rządowej, samorządowej i międzynarodowej.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • interdyscyplinarna wiedza na temat różnych sektorów finansów publicznych i umiejętność analizy rozwiązań w zakresie tych finansów i ich wpływu na gospodarkę, społeczeństwo, finanse publiczne i prywatne
 • wiedza i umiejętności dotyczące ilościowej i jakościowej analizy polityk fiskalnych w tym dotyczących długu publicznego,
 • wiedza na temat podstawowych regulacji dotyczących funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności umiejętność wykorzystania tej wiedzy dla zarządzania zobowiązaniami podatkowymi przedsiębiorstwa stosując zasady rachunkowości podatkowej
 • wiedza z zakresu narzędzi analiz finansowych i ekonomicznych wspierających zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym, w tym szczególnie z zakresu rachunkowości zarządczej oraz analizy kosztów i korzyści
 • umiejętność zarządzania w podmiotach publicznych i prywatnych z wykorzystaniem narzędzi ilościowych i jakościowych
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobrą organizację pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Program studiów

Finanse publiczne i podatki
program studiów 

pdf

Limity przyjęć

20 - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP

3 - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Studia niestacjonarne-wieczorowe "Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria": 60 - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP; 20 - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Co po studiach

Specjalność Finanse publiczne i podatki drugiego stopnia kierowana jest do studentów, którzy mają ambicje być aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego. Absolwent kierunku nie tylko sprawnie porusza się w obszarze zarządzania podatkami w przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym ale również jest przygotowany do tworzenia nowatorskich rozwiązań finansowych i  zarządczych, zarówno jako pracownik podmiotów prywatnych jak i publicznych. Absolwenci kierunku mają również wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podejmować pracę na zarządczych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej- rządowej, samorządowej i międzynarodowej np.

 • W jednostkach administracji publicznej- rządowej, samorządowej i międzynarodowej: analityk, doradca, konsultant
 • Bankowość: analityk, analityk bankowości detalicznej i korporacyjnej w tym dla podmiotów sektora publicznego. Usługi finansowe: analityk inwestycyjny, finansowy, ryzyka podatkowego, audytor, księgowy, konsultant
 • Usługi doradcze: doradca podatkowy, specjalista ds. audytu dokumentów, inwestycyjny, zarządzanie ryzykiem podatkowym

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Kierownik specjalności

Agnieszka Kopańskadr hab. Agnieszka Kopańska
Katedra Bankowości i Finansów
e-mail: .WABT?9RMoj\^#-+0|1QU&]#[tG.zC/!0dgYBg{!5pa%ZFp

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: .WABT?9RMoj\^#-+0|1QU&mK]#[{9&1J0u24Q%TMk6|'#q2K2^4   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw