Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Wypełnij formularz godzin (lub dowiedz się o innych możliwościach kwalifikacji)
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
!t^\'EaFdn}k`.#]TibfRBUN]#[rZJOx6C$OP=cOn4SLrHKHKF7

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (FIiR, II stopień)

Dlaczego warto

Finanse, Inwestycje i RachunkowośćOprócz klasycznego warsztatu ekonomisty studenci kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość (FIiR) otrzymują profesjonalne narzędzia praktyczne z zakresu rachunkowości, księgowości, analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, analizy portfelowej i technicznej, finansów międzynarodowych, zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, prawa finansowego - wszystko to, co jest niezbędne na wszystkich stopniach kariery przyszłych księgowych, ubezpieczeniowców, analityków giełdowych i rynkowych, bankowców.

Szczególnym atutem kierunku są specjalizowane kursy z bankowości poruszające tak aktualne tematy jak analiza ryzyka finansowego, stabilność banku, modelowanie rynków finansowych, a także warsztaty menedżera finansowego, które powinny zainteresować przyszłych adeptów działów marketingu i reklamy.

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o finanse behawioralne, aspekty funkcjonowania bankowości centralnej i komercyjnej, analizę i kryzysów walutowych, bankowych, zadłużeniowych.

Cel studiów

Wydarzenia ostatnich lat dobitnie pokazały jak poważną i istotną kwestią w życiu każdego człowieka jak i całych państw są finanse. Studiowanie Finansów, inwestycji i rachunkowości (FIiR) nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty, inwestora czy biznesmena każdej specjalności - ale jest przede wszystkim szkołą elastyczności i inicjatywy, zaradności i planowania, niezależnego myślenia i szybkiego podejmowania trudnych decyzji - cech koniecznych w przyszłej karierze zawodowej oraz niezbędnych w pracy na własny rachunek.

We współczesnej rzeczywistości finanse są wszędzie: na giełdzie papierów wartościowych i na giełdzie komputerowej, w banku i w sklepie, w armii i na wycieczce zagranicznej, w grach komputerowych i w marketingu, w produkcji i w policji czy magistracie. Przed osobami pilnie studiującymi finanse i rachunkowość otwiera się szerokie spektrum nowych możliwości, które daje współczesna gospodarka - możliwości nieznanych jeszcze poprzedniemu pokoleniu.

Wiedza uzyskana na pierwszym stopniu studiów jest znakomitym startem do rozwoju własnej osobowości, profesjonalnych kompetencji i zainteresowań na drugim stopniu. Tym razem szlifowanie profesjonalisty wymagać będzie dodatkowego wysiłku, ale dostarczy wyjątkowej satysfakcji - na drugim stopniu 

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla najbardziej wybitnych studentów ekonomii, finansów i rachunkowości - pragnących poznać je w stopniu zaawansowanym.

Zaawansowana wiedza niezbędna jest dziś na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych. Aby podejmować decyzje, od których zależy los majątku przedsiębiorstwa, powierzonych funduszy, zatrudnienie lub bezrobocie pracowników, trzeba znać zaawansowane mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków i instytucji finansowych (banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych) oraz posiadać niezbędne kwalifikacje i kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub instytucją finansową, kierowaniem większymi grupami pracowników. Temu celowi służą zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności, zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, ekonometrii, finansów i rachunkowości.


Certyfikaty i warsztaty

Absolwenci FIiR z trzyletnią praktyką w księgowości mają prawo starać się o certyfikat Ministerstwa Rozwoju i Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego). Istnieje także możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalizacyjnych przygotowujących do egzaminu EBCL (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, uznawany w blisko 30 krajach na świecie).

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą podejść do egzaminów ACCA, CFA, CIA.

Studenci kierunku FIiR mają możliwość uczestniczenia w warsztatach finansowych oraz zajęciach praktycznych mających na celu podwyższenie kwalifikacji niezbędnych do analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, prognozowania na rynkach finansowych, analizy technicznej i portfelowej. Warsztaty pozwalają rozwinąć tak poszukiwane na rynku cechy osobowościowe - pomocne w późniejszej karierze zawodowej i naukowej - jak: samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, praca zespołowa i indywidualna, zarządzanie i kierowanie projektami.


Nasi wykładowcy

Specjalizacja FIiR może poszczycić się najbardziej profesjonalnym doborem kadry naukowej, na którą składają się wiodący profesorowie oraz doktorzy - praktycy życia gospodarczego, ale także wybitni teoretycy, będący jednocześnie znakomitymi dydaktykami, fachowo i rzetelnie przekazującymi swoją wiedzę z rozmaitych dziedzin.

Specjalizowane zajęcia prowadzą najbardziej wymagający ale i zawodowo doświadczeni eksperci - prezesi oraz pracownicy wysokiego szczebla banków centralnych i komercyjnych, członkowie rad nadzorczych, praktycy życia giełdowego, pracownicy i konsultanci ministerstw, znawcy problematyki europejskiej, doradcy prezesów. Kontakt,z tak doświadczonymi ekspertami, pisanie pod ich opieką prac magisterskich na pewno będzie fascynującym przeżyciem i dobrym przygotowaniem do odpowiedzialnego życia zawodowego.

Wśród nich można wymienić takie osoby jak:

 • Prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski
 • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
 • Prof UW dr hab. Stanisław Kubielas
 • Prof dr hab. Janusz Kudła
 • Dr Anna Białek-Jaworska
 • Dr Piotr Boguszewski
 • Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
 • Dr Renata Gabryelczyk

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na kierunku FIiR przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym. Na studiach II stopnia studenci mogą realizować badania w ramach trzech grup tematycznych:

 • zaawansowanej rachunkowości (determinanty ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, źródeł pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw, różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym, analizy finansowej przedsiębiorstw, analiza rachunku kosztów i zastosowania rachunkowości zarządczej),
 • zaawansowanych rynków finansowych (modelowanie ilościowe w finansach inwestycyjnych i na rynkach finansowych) 
 • ryzyka finansowego (zarządzanie ryzykiem finansowym, analiza ryzyka inwestowania na rynkach międzynarodowych).

Więcej na temat badań prowadzonych przez studentów WNE można znaleźć w przewodniku dla przyszłych ekonomistów.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • znajomość wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 • umiejętność modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych STATA, Excel, Maxima,
 • umiejętność stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • znajomość zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • umiejętność szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 • umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych,
 • umiejętność kalkulowania ryzyka finansowego i operacyjnego w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach,
 • umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych w procesie wprowadzania produktów bankowych oraz tworzenia planów marketingowych,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 47

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 54


Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku FIiR wyróżniają się na rynku pracy ze względu na profesjonalne kompetencje w dziedzinie finansów. Posiadają umiejętności krytycznej analizy zjawisk na rynkach finansowych oraz ich niezależnej oceny. Szczególną wartością jest wykształcenie w studentach elastycznych postaw profesjonalnych, charakteryzujących się przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Dzięki unikatowym zajęciom absolwent kierunku FIiR jest przygotowany zarówno do podjęcia własnej działalności gospodarczej, osobistej aktywności na rynkach finansowych, jak i kierowania instytucjami operującymi na tych rynkach. Powinien także sprawdzić się na stanowiskach średniego i wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy.

Absolwenta FIiR w szczególności wyróżnia umiejętność:

 • samodzielnego analizowania wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 • zarządzania ryzykiem finansowym, mierzenia tego ryzyka w instytucjach finansowych,
 • umiejętnego wykorzystania narzędzi i instrumentów marketingu w procesie wprowadzania produktu bankowego na rynek oraz tworzenia planów marketingowych dla potrzeb instytucji finansowych,
 • samodzielnego modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników na rynkach finansowych,
 • właściwego zastosowania analizy technicznej i portfelowej przy decyzjach inwestycyjnych,
 • implementowania zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz badania efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 • wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych.

Program studiów

Finanse, inwestycje i rachunkowość
program studiów 

pdf

Limity przyjęć

40 - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP

3 - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Studia niestacjonarne-wieczorowe "Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria": 60 - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP; 20 - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Kierunek posiada akredytację ACCA

ACCREDITED PROGRAMME.png Dowiedz się więcej

Co po studiach

Specjalistyczna wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych, ubezpieczeniowych, finansów przedsiębiorstw oraz polityki pieniężnej i banków komercyjnych w połączeniu z zaawansowanym warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się na stanowiskach, na których konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów, w tym:

 • Bankowość: analityk, analityk bankowości detalicznej, mobilnej, rozwoju, spółdzielczej, consumer finance, AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Usługi finansowe: analityk inwestycyjny, finansowy, ryzyka, audytor, księgowy, konsultant
 • Usługi doradcze: doradca podatkowy, transakcyjny, inwestycyjny, zarządzanie ryzykiem kredytowym, dealer walutowy, ubezpieczeniowy

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Kierownik studiów

Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńskadr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Katedra Bankowości i Finansów
e-mail: !t^\'EaFdn}k`.#]TibfRBU]#[dVAOr9U.F#uZF7{U]OG\[/B

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: !t^\'EaFdn}k`.#]TibfRBUN]#[rZJOx6C$OP=cOn4SLrHKHKF7   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw