Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Wypełnij formularz godzin (lub dowiedz się o innych możliwościach kwalifikacji)
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
2UiW30BTe#l9u^\!Nt[/Jo=4]#[!7UJ&!z4Pg&1dDeuF}An@x#{

Finanse i Rachunkowość (FiR, II stopień)

Dlaczego warto

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

18. program na świecie (ranking Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2019 w kategorii Taxation)

Oprócz klasycznego warsztatu ekonomisty studenci kierunku finanse i rachunkowość (FIiR) otrzymują profesjonalne narzędzia praktyczne z zakresu rachunkowości, księgowości, analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, analizy portfelowej i technicznej, finansów międzynarodowych, zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, prawa finansowego - wszystko to, co jest niezbędne na wszystkich stopniach kariery przyszłych księgowych, ubezpieczeniowców, analityków giełdowych i rynkowych, bankowców.

Szczególnym atutem kierunku są specjalizowane kursy z bankowości poruszające tak aktualne tematy jak analiza ryzyka finansowego, stabilność banku, modelowanie rynków finansowych, a także warsztaty menedżera finansowego, które powinny zainteresować przyszłych adeptów działów marketingu i reklamy.

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o finanse behawioralne, aspekty funkcjonowania bankowości centralnej i komercyjnej, analizę i kryzysów walutowych, bankowych, zadłużeniowych.

Cel studiów

Wydarzenia ostatnich lat dobitnie pokazały jak poważną i istotną kwestią w życiu każdego człowieka jak i całych państw są finanse. Studiowanie Finansów i rachunkowości (FIiR) nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty, inwestora czy biznesmena każdej specjalności - ale jest przede wszystkim szkołą elastyczności i inicjatywy, zaradności i planowania, niezależnego myślenia i szybkiego podejmowania trudnych decyzji - cech koniecznych w przyszłej karierze zawodowej oraz niezbędnych w pracy na własny rachunek.

We współczesnej rzeczywistości finanse są wszędzie: na giełdzie papierów wartościowych i na giełdzie komputerowej, w banku i w sklepie, w armii i na wycieczce zagranicznej, w grach komputerowych i w marketingu, w produkcji i w policji czy magistracie. Przed osobami pilnie studiującymi finanse i rachunkowość otwiera się szerokie spektrum nowych możliwości, które daje współczesna gospodarka - możliwości nieznanych jeszcze poprzedniemu pokoleniu.

Wiedza uzyskana na pierwszym stopniu studiów jest znakomitym startem do rozwoju własnej osobowości, profesjonalnych kompetencji i zainteresowań na drugim stopniu. Tym razem szlifowanie profesjonalisty wymagać będzie dodatkowego wysiłku, ale dostarczy wyjątkowej satysfakcji - na drugim stopniu 

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla najbardziej wybitnych studentów ekonomii, finansów i rachunkowości - pragnących poznać je w stopniu zaawansowanym.

Zaawansowana wiedza niezbędna jest dziś na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych. Aby podejmować decyzje, od których zależy los majątku przedsiębiorstwa, powierzonych funduszy, zatrudnienie lub bezrobocie pracowników, trzeba znać zaawansowane mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków i instytucji finansowych (banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych) oraz posiadać niezbędne kwalifikacje i kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub instytucją finansową, kierowaniem większymi grupami pracowników. Temu celowi służą zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności, zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, ekonometrii, finansów i rachunkowości.


Certyfikaty

Kierunek Finanse i Rachunkowość zarówno na studiach I jak i II stopnia posiada akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest to największa i najbardziej prestiżowa międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Jej celem jest promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych, jak również oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji zawodowej, która jest rozpoznawana i uznana na całym świecie, przez co daje szansę na wyróżnienie się i tym samym otwiera ścieżkę do kariery zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studenci kierunku FiR, którzy uzyskają dyplom w okresie od 01/01/2020 do 31/12/2021 będą mieli zaliczoną część kwalifikacji ACCA na podstawie egzaminów z objętych akredytacją przedmiotów zdanych w toku studiów, a zatem będą mieli szansę zdobycia jednego, czy kilku dyplomów ACCA. Studenci, którzy zaliczą wszystkie wymagane ścieżką ACCA przedmioty uzyskują aktualnie zwolnienia z 9 egzaminów ACCA. 

Studenci kierunku FiR mają możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalizacyjnych przygotowujących do egzaminu EBCL (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, uznawany w blisko 30 krajach na świecie).

Absolwenci tego kierunku mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów ACCA, CFA, CIA.

Studenci kierunku FiR mają możliwość uczestniczenia w warsztatach finansowych oraz zajęciach praktycznych mających na celu podwyższenie kwalifikacji niezbędnych do analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, prognozowania na rynkach finansowych, analizy technicznej i portfelowej. Warsztaty pozwalają rozwinąć tak poszukiwane na rynku cechy osobowościowe - pomocne w późniejszej karierze zawodowej i naukowej - jak: samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, praca zespołowa i indywidualna, zarządzanie i kierowanie projektami. 


Nasi wykładowcy

Specjalizacja FIiR może poszczycić się najbardziej profesjonalnym doborem kadry naukowej, na którą składają się wiodący profesorowie oraz doktorzy - praktycy życia gospodarczego, ale także wybitni teoretycy, będący jednocześnie znakomitymi dydaktykami, fachowo i rzetelnie przekazującymi swoją wiedzę z rozmaitych dziedzin.

Specjalizowane zajęcia prowadzą najbardziej wymagający ale i zawodowo doświadczeni eksperci - prezesi oraz pracownicy wysokiego szczebla banków centralnych i komercyjnych, członkowie rad nadzorczych, praktycy życia giełdowego, pracownicy i konsultanci ministerstw, znawcy problematyki europejskiej, doradcy prezesów. Kontakt,z tak doświadczonymi ekspertami, pisanie pod ich opieką prac magisterskich na pewno będzie fascynującym przeżyciem i dobrym przygotowaniem do odpowiedzialnego życia zawodowego.

Wśród nich można wymienić takie osoby jak:

 • Prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski
 • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
 • Prof UW dr hab. Stanisław Kubielas
 • Prof dr hab. Janusz Kudła
 • Dr Anna Białek-Jaworska
 • Dr Piotr Boguszewski
 • Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
 • Dr Renata Gabryelczyk

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na kierunku FIiR przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym. Na studiach II stopnia studenci mogą realizować badania w ramach trzech grup tematycznych:

 • zaawansowanej rachunkowości (determinanty ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, źródeł pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw, różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym, analizy finansowej przedsiębiorstw, analiza rachunku kosztów i zastosowania rachunkowości zarządczej),
 • zaawansowanych rynków finansowych (modelowanie ilościowe w finansach inwestycyjnych i na rynkach finansowych) 
 • ryzyka finansowego (zarządzanie ryzykiem finansowym, analiza ryzyka inwestowania na rynkach międzynarodowych).

Więcej na temat badań prowadzonych przez studentów WNE można znaleźć w przewodniku dla przyszłych ekonomistów.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • znajomość wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 • umiejętność modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych STATA, Excel, Maxima,
 • umiejętność stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • znajomość zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • umiejętność szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 • umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych,
 • umiejętność kalkulowania ryzyka finansowego i operacyjnego w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach,
 • umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych w procesie wprowadzania produktów bankowych oraz tworzenia planów marketingowych,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na przedmioty podstawowe: 27

Liczba punktów ECTS z przedmiotów kierunkowych: 54

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 71 


Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku FIiR wyróżniają się na rynku pracy ze względu na profesjonalne kompetencje w dziedzinie finansów. Posiadają umiejętności krytycznej analizy zjawisk na rynkach finansowych oraz ich niezależnej oceny. Szczególną wartością jest wykształcenie w studentach elastycznych postaw profesjonalnych, charakteryzujących się przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Dzięki unikatowym zajęciom absolwent kierunku FIiR jest przygotowany zarówno do podjęcia własnej działalności gospodarczej, osobistej aktywności na rynkach finansowych, jak i kierowania instytucjami operującymi na tych rynkach. Powinien także sprawdzić się na stanowiskach średniego i wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy.

Absolwenta FIiR w szczególności wyróżnia umiejętność:

 • samodzielnego analizowania wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 • zarządzania ryzykiem finansowym, mierzenia tego ryzyka w instytucjach finansowych,
 • umiejętnego wykorzystania narzędzi i instrumentów marketingu w procesie wprowadzania produktu bankowego na rynek oraz tworzenia planów marketingowych dla potrzeb instytucji finansowych,
 • samodzielnego modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników na rynkach finansowych,
 • właściwego zastosowania analizy technicznej i portfelowej przy decyzjach inwestycyjnych,
 • implementowania zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz badania efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 • wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych.

Program studiów

Finanse i rachunkowość
program studiów 

pdf

Kierunek posiada akredytację ACCA

ACCREDITED PROGRAMME.png Dowiedz się więcej

Limity przyjęć

50 osób

Studia niestacjonarne-wieczorowe "Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria":  55 osób

Co po studiach

Specjalistyczna wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych, ubezpieczeniowych, finansów przedsiębiorstw oraz polityki pieniężnej i banków komercyjnych w połączeniu z zaawansowanym warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się na stanowiskach, na których konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów, w tym:

 • Bankowość: analityk, analityk bankowości detalicznej, mobilnej, rozwoju, spółdzielczej, consumer finance, AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Usługi finansowe: analityk inwestycyjny, finansowy, ryzyka, audytor, księgowy, konsultant
 • Usługi doradcze: doradca podatkowy, transakcyjny, inwestycyjny, zarządzanie ryzykiem kredytowym, dealer walutowy, ubezpieczeniowy

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Kierownik studiów

Białek Jaworska Anna

 dr Anna Białek- Jaworska 

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
e-mail: 2UiW30BTe#l9u^\!Nt[/J]#[n4S5zp*k]tRFkVee/jdz3, 2UiW30BTe#l9u]#[o?KDsvzk]vu*b

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: 2UiW30BTe#l9u^\!Nt[/Jo=4]#[!7UJ&!z4Pg&1dDeuF}An@x#{   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw