Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Wypełnij formularz godzin (lub dowiedz się o innych możliwościach kwalifikacji)
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
bhPD.['ojkH4e\7Jr|YnwxFq]#[UN83~PdSUM_+TBD@j#?Sm%3^

Ekonomia przedsiębiorstwa (EP, II stopień)

Dlaczego warto

Ekonomia Przedsiębiorczości

Współczesne przedsiębiorstwo jest skomplikowanym społeczno-ekonomicznym mechanizmem, którego efektywne zarządzanie wymaga pogłębionej wiedzy i wielu specyficznych kompetencji. Temu wyzwaniu podporządkowany jest program studiów II stopnia na specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa (EP) adresowanej do osób pragnących połączyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz analizy finansowej z nabyciem zaawansowanych umiejętności menedżerskich niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. 

Studia na specjalności EP pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, administracji, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. Kluczową rolę w programie odgrywają zajęcia kierunkowe prowadzące do uzyskania specjalistycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.


Zakres tematyczny

W toku studiów studenci:

 • pogłębiają wiedzę i zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa (teoria gier, modele wspomagania decyzji), finansów przedsiębiorstw (rachunek inwestycyjny) oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie (rynki finansowe, organizacja rynku),
 • uczą się prowadzenia analiz sektorowych, czemu służy znajomość polityki gospodarczej, organizacji przemysłu i regulacji ekonomicznej, także w kontekście międzynarodowym,
 • analizują projekty inwestycyjne i sytuację konkurencyjną firm, co umożliwia przygotowanie z rachunkowości i finansów oraz w zakresie stosowania narzędzi analitycznych,

zdobywają umiejętności budowania planu strategicznego rozwoju firmy, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania i organizacji procesu produkcyjnego, przedsiębiorczości, ekonomicznej oceny działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny, czy zarządzania jakością.


Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności EP przeprowadzamy analizę finansową i strategiczną zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji.

Na specjalności badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu. Chodzi tu o różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Obejmują one w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowych metod badań społecznych badania obejmują analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstw, w tym określenie ich efektywności, potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. Efektem badań jest ocena nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, rozpoznanie, zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązywań problemów dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, czy finansowymi.

Więcej na temat badań prowadzonych przez studentów WNE można znaleźć w przewodniku dla przyszłych ekonomistów.

 


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • szeroka wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • umiejętność analitycznego myślenia, w tym zdolność rozumienia oraz zarządzania finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa
 • umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, realizacji projektów doradczych i opracowywania kompleksowych dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych
 • umiejętność identyfikacji potrzeb biznesowych, tworzenia strategii i realizacji zadań zmierzających do osiągania wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa poprzez budowanie długofalowych relacji i przełożenie ich na konkretne działania biznesowe i sporządzanie prognoz i statystyk sprzedażowych
 • umiejętność myślenia procesowego, w tym znajomość zasad, metod i narzędzi wspierających analizę procesów biznesowych, a także planowania, monitorowania realizacji i zarządzania projektami
 • rozwinięte umiejętności negocjacyjne, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, konsekwencja w działaniu oraz duża samodzielność przekładające się na umiejętność budowania zespołu i zarządzania nim, motywowania, wspierania w osiąganiu założonych wyników, organizacji pracy własnej oraz zespołowej
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 84

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 54


Sylwetka absolwenta

Program studiów na specjalności EP - poprzez integrację wiedzy specjalistycznej i szerokiej, akademickiej wiedzy ogólnej - sprawia, że absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. Jest przygotowany do roli ekonomisty potrafiącego nie tylko analizować, ale i gospodarować zasobami materialnymi, finansowymi i ludzkimi.


Program studiów

Ekonomia przedsiębiorstwa
program studiów 

pdf

Limity przyjęć

50 osób

Studia niestacjonarne-wieczorowe "Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria":  55 osób

Co po studiach

Wiedza oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów zapewniają absolwentowi możliwość szerokiego wyboru ścieżki zawodowej.

 • Po pierwsze, jest on przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w warunkach wysoce konkurencyjnego otoczenia krajowego i międzynarodowego,
 • Po drugie, ma kompetencje do pełnienia funkcji na szczeblach kierowniczych i eksperckich (m.in. na stanowiskach analityka, kontrolera finansowego, konsultanta lub doradcy ekonomicznego) w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit.
 • Po trzecie, może z powodzeniem ubiegać się o pracę w instytucjach edukacyjnych i badawczych, gdzie wielkim atutem będą uzyskane w trakcie studiów umiejętności analityczne.

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Kierownik specjalności

Dominika Gadowskadr Dominika Gadowska dos Santos
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
e-mail: bhPD.['ojkH4e\7Jr|YnwxF]#[GP.!xSv[L'@}Ke-B{b=d$i/

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: bhPD.['ojkH4e\7Jr|YnwxFq]#[UN83~PdSUM_+TBD@j#?Sm%3^   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw