Ekonomia przedsiębiorczości (niestacjonarne zaoczne)

Studia są otwarte dla kandydatów z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wszystkich innych uczelni polskich i zagranicznych legitymujących się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra albo innym tytułem zawodowym równorzędnym. Kandydować mogą również osoby znajdujące się na ostatnim roku studiów licencjackich lub inżynierskich (albo analogicznych studiów za granicą). W ich przypadku warunkiem przyjęcia jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów przed rozpoczęciem nauki tj. przed 1 października 2019 r. 

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Program studiów obejmuje 65% liczby godzin programu studiów stacjonarnych. Zajęcia są organizowane w soboty i niedziele. Przewiduje się 12 sesji (6 weekendów) w semestrze.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • znajomość zjawisk finansowych poszerzona w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych oraz umiejętność ich analizowania, przedstawiania oraz oceny
 • umiejętność analitycznego myślenia, w tym zdolność rozumienia oraz zarządzania finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa
 • umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, realizacji projektów doradczych i opracowywania dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych
 • umiejętność planowania i wdrażania strategii marketingowych, w tym zdolność do sporządzania prognoz i statystyk sprzedażowych, planowania, monitorowania realizacji i zarządzania projektami
 • umiejętność myślenia procesowego, w tym znajomość zasad, metod i narzędzi wspierających analizę procesów biznesowych
 • umiejętności negocjacyjne, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, konsekwencja w działaniu oraz duża samodzielność przekładające się na umiejętność budowania zespołu i zarządzania nim, motywowania, wspierania w osiąganiu założonych wyników
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 39

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 40

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 41


Program studiów

Ekonomia przedsiębiorczości
program studiów 

pdf

Limit miejsc

140 osób

Opłaty za studia

Opłata jednorazowa za rok studiów: 8200 PLN

Płatność w 2 ratach semestralnych: po 4100 PLN każda

Płatność w 10 ratach: po 830 PLN każda

 

Zajęcia wyrównawcze i informatyczne

Ponieważ nasi studenci rekrutują się z różnych szkół, w których uzyskali stopień licencjata lub magistra i ich gotowość do studiowania przedmiotów w programie ekonomii jest różna, organizujemy internetowe zajęcia wyrównawcze (dodatkowo płatne) z przedmiotów:

 • Statystyka
 • Makroekonomia

Rekrutacja

Najbliższy termin rekrutacji: 3 czerwca - 17  lipca 2020

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu dwóch parametrów:

 1. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65),
 2. średniej uzyskanej na studiach.

Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 200 punktów.

1. Zarejestruj się na www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/ (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Opłać rekrutację (85 PLN za specjalność)
3. Załącz wymagane dokumenty 

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: .dsfIBe6$vM7lSUP8omkLD-x]#[{J_Y?3GtkXd/[5^F0xSPBMxe   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw