Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 190
n&$?G[za`BTy#J!}p@bSNC|*]#[ail.9P\EKzkqt+.shIH4DLmq

Ekonomia przedsiębiorczości (niestacjonarne zaoczne)

Studia są otwarte dla kandydatów z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wszystkich innych uczelni polskich i zagranicznych legitymujących się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra albo innym tytułem zawodowym równorzędnym dowolnego kierunku. Kandydować mogą również osoby znajdujące się na ostatnim roku studiów licencjackich lub inżynierskich (albo analogicznych studiów za granicą). W ich przypadku warunkiem przyjęcia jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów przed rozpoczęciem nauki tj. przed 1 października 2021 r. 

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Program studiów obejmuje 65% liczby godzin programu studiów stacjonarnych. Zajęcia są organizowane w soboty i niedziele. Przewiduje się 12 sesji (6 weekendów) w semestrze.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • znajomość zjawisk finansowych poszerzona w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych oraz umiejętność ich analizowania, przedstawiania oraz oceny
 • umiejętność analitycznego myślenia, w tym zdolność rozumienia oraz zarządzania finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa
 • umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, realizacji projektów doradczych i opracowywania dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych
 • umiejętność planowania i wdrażania strategii marketingowych, w tym zdolność do sporządzania prognoz i statystyk sprzedażowych, planowania, monitorowania realizacji i zarządzania projektami
 • umiejętność myślenia procesowego, w tym znajomość zasad, metod i narzędzi wspierających analizę procesów biznesowych
 • umiejętności negocjacyjne, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, konsekwencja w działaniu oraz duża samodzielność przekładające się na umiejętność budowania zespołu i zarządzania nim, motywowania, wspierania w osiąganiu założonych wyników
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Program studiów

Ekonomia przedsiębiorczości
program studiów 

pdf

Limit miejsc

50 osób

Opłaty za studia

Opłata jednorazowa za rok studiów: 8200 PLN

Płatność w 2 ratach semestralnych: po 4125 PLN każda

Płatność w 10 ratach: po 830 PLN każda

 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu dwóch parametrów:

 1. współczynnika posiadania przez instytucję wydającą dyplom statusu 'uczelni badawczej' (Konkurs MNiSW "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza") w roku rekrutacji na studia UW:
 • posiadanie statusu uczelni badawczej - współczynnik 100,
 • brak - współczynnik 80,

2. średniej uzyskanej na studiach.

Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Znajomość języka angielskiego może być udokumentowana jednym z dokumentów wymaganych przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim lub też innym dokumentem, np. zaliczonym lektoratem z języka angielskiego na poziomie min. B2 z poprzednich studiów Kandydata. 

W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym, kwalifikowani są na takich samych zasada co kandydaci z dyplomem polskim, gdzie w miejscu współczynnika posiadania przez instytucję wydającą dyplom statusu 'uczelni badawczej' brana jest pod uwagę pozycja uczelni w rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na UW gdzie:

 • pozycja 1-500 = współczynnik 100,
 • dalsze pozycje = współczynnik 80),

Kandydaci dodatkowo zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2 (więcej informacji w zakładce "Znajomość języka polskiego").

Kandydaci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną: n&$?G[za`BTy#J!}p@bSNC|*]#[ail.9P\EKzkqt+.shIH4DLmq

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 250 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 500.

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 190

e-mail: n&$?G[za`BTy#J!}p@bSNC|*]#[ail.9P\EKzkqt+.shIH4DLmq   

Kierownik specjalności

dr Maria Ogonek

Katedra Statystyki i Ekonometrii
e-mail: n&$?G[za`BTy#J!}p@bSN]#[\sh#2AfxX-6'{B.cU2kD7

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw