Ekonomia przedsiębiorczości (niestacjonarne zaoczne)

Studia są otwarte dla kandydatów z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wszystkich innych uczelni polskich i zagranicznych legitymujących się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra albo innym tytułem zawodowym równorzędnym. Kandydować mogą również osoby znajdujące się na ostatnim roku studiów licencjackich lub inżynierskich (albo analogicznych studiów za granicą). W ich przypadku warunkiem przyjęcia jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów przed rozpoczęciem nauki tj. przed 1 października 2019 r. 

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Program studiów obejmuje 65% liczby godzin programu studiów stacjonarnych. Zajęcia są organizowane w soboty i niedziele. Przewiduje się 12 sesji (6 weekendów) w semestrze.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • znajomość zjawisk finansowych poszerzona w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych oraz umiejętność ich analizowania, przedstawiania oraz oceny
 • umiejętność analitycznego myślenia, w tym zdolność rozumienia oraz zarządzania finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa
 • umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, realizacji projektów doradczych i opracowywania dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych
 • umiejętność planowania i wdrażania strategii marketingowych, w tym zdolność do sporządzania prognoz i statystyk sprzedażowych, planowania, monitorowania realizacji i zarządzania projektami
 • umiejętność myślenia procesowego, w tym znajomość zasad, metod i narzędzi wspierających analizę procesów biznesowych
 • umiejętności negocjacyjne, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, konsekwencja w działaniu oraz duża samodzielność przekładające się na umiejętność budowania zespołu i zarządzania nim, motywowania, wspierania w osiąganiu założonych wyników
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 39

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 40

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 41


Program studiów

Ekonomia przedsiębiorczości
program studiów 

pdf

Limit miejsc

140 osób

Opłaty za studia

Roczne czesne za studia wynosi 8200 PLN. Płatność może zostać rozbita nawet na 10 rat. 

Zajęcia wyrównawcze i informatyczne

Ponieważ nasi studenci rekrutują się z różnych szkół, w których uzyskali stopień licencjata lub magistra i ich gotowość do studiowania przedmiotów w programie ekonomii jest różna, organizujemy internetowe zajęcia wyrównawcze (dodatkowo płatne) z przedmiotów:

 • Statystyka
 • Makroekonomia

Rekrutacja

Najbliższy termin rekrutacji: 5 czerwca - 5 lipca

Kandydaci są przyjmowani po rejestracji, dokonaniu opłaty oraz złożeniu wymaganych dokumentów. Rekrutacja w skrócie:

1. Zarejestruj się na www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/ (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Opłać rekrutację (85 PLN za specjalność)
3. Załącz wymagane dokumenty 

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: qm`J0?nbx'5PweRcW9.a{IK|]#[dSL9$0PFcdPHfK[YOFnFqR8i   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw