Wymagane dokumenty - I stopień

Kandydaci zakwalifikowani na studia, są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Dokumenty mogą być złożone osobiście, przez osobę trzecią lub w formie kopii poświadczonych notarialnie - wysłane pocztą na adres:

Biuro Rekrutacji i Promocji (pokój A403)
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, prosimy o zapoznanie się z zasadami składania dokumentów. 

Listy wymaganych dokumentów znajdują się poniżej.

Studia stacjonarne (dzienne) licencjackie

Kandydaci zakwalifikowani na studia w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.

UWAGA: Kandydaci podejmujący specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, zobowiązani są do złożenia na WNE UW dwóch kompletów dokumentów:

  • jednego na kierunek "Ekonomia, Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria", dokumentacja z systemu IRK dla kierunku "Ekonomia, Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria" bez podania o wydanie ELS i dowodu zapłaty za legitymację
  • drugiego na kierunek "Matematyka", podania z systemu IRK dla kierunku "Matematyka". W tym egzemplarzu Kandydat składa podanie o wydanie legitymacji studenckiej, które powinno być wydrukowane z konta Kandydata dla kierunku "Matematyka" oraz dowód zapłaty za legitymację. W komplecie dokumentów na kierunek "Matematyka", Kandydaci składają dodatkowo podanie o przyjęcie na specjalność na Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki.

Lista wymaganych dokumentów: 

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem. UWAGA: prosimy o przyniesienie ze sobą kserokopii świadectwa maturalnego.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej],

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”); 

6) deklaracja wyboru specjalności. Opisy specjalności dostępne są na stronie WNE UW.

Uprzejmie informujemy, że

  • osoby zakwalifikowane na kierunek "Ekonomia;finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria" mogą wybrać wspólny pierwszy rok studiów, a wybor kierunku i specjalności nastąpi po pierwszym roku studiów
  • specjalność "Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie" mogą wybrać osoby zakwalifkowane na kierunek "Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria"
  • specjalność "Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne" mogą wybrać osoby zakwalifikowane na kierunek "Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria”, które złożyły w systemie IRK formularz wyboru na Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, oraz są zakwalifikowane na kierunek studiów licencajckich stacjonarnych "Matematyka" i zdobyły w postępowaniu kwalifikacyjnym na ten kierunek co najmniej 80 pkt.

7) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

9) w przypadku kandydatów, legitymujących się świadectwem zagranicznym - honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej],

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą składają dodatkowo:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [więcej],

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [więcej],

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – wzór formularza w języku angielskim,

4) jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – również zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), a w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (wzór oświadczenia dla cudzoziemca), podpisane przez kandydata [więcej].


Studia niestacjonarne - wieczorowe licencjackie

Kandydaci zakwalifikowani na studia w systemie IRK zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów skutkuje nieprzyjęciem na studia.


Lista wymaganych dokumentów: 

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem. UWAGA: prosimy o przyniesienie ze sobą kserokopii świadectwa maturalnego.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej],

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”); 

6) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) deklaracja o zapoznaniu się z wysokością opłat za studia na WNE UW

8) w przypadku kandydatów, legitymujących się świadectwem zagranicznym - honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej],

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą składają dodatkowo:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [więcej],

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [więcej],

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – wzór formularza w języku angielskim,

4) jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – również zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), a w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (wzór oświadczenia dla cudzoziemca), podpisane przez kandydata [więcej].


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw