Wymagane dokumenty - I stopień

Przed kwalifikacją (pierwszy etap):

Kandydat rejestruje się w systemie IRK, podaje wymagane dane, wybiera kierunek, opłaca rekrutację. Uwaga w niektórych przypadkach wymagane jest załączenie dodatkowych dokumentów do systemu (potwierdzenie znajomości języka polskiego, skan matury z tłumaczeniem i Apostille/legalizacją, dowiedz się więcej)

Po ogłoszeniu wyników (drugi etap):

Kandydat sprawdza w wyznaczonym terminie wyniki kwalifikacji w systemie IRK. 

Po ogłoszeniu wyników (trzeci etap):

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów w terminie podanym przez Komisję Rekrutacyjnąinne terminy obowiązują osoby w przypadku kwalifikacji po ewentualnym przesunięciu progów. Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach spowoduje wystawienie decyzji o niewpisaniu kandydata wstępnie zakwalifikowanego na na listę studentów.

Lista dokumentów:

  1. Kserokopia świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z oryginałem. Poświadczenia dokumentu dokona członek Komisji Rekrutacyjnej w momencie składania dokumentów po przedłożeniu (do wglądu) oryginału dokumentu.
  2. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta IRK kandydata z podpisem. 
  3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne fotografii w formacie elektronicznym oraz dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 PLN), dokonanej na konto UW wskazane w IRK (sprawdź dane do przelewu) - nie dotyczy kandydatów już posiadających aktywną elektroniczną legitymację UW.
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
Podania z IRK powinny być wydrukowane na oddzielnych kartkach. 
 
Uwaga - kandydaci z maturą zagraniczną: prócz wyżej wymienionych dokumentów kandydaci powinni przedłożyć Apostille/legalizację (w zależności od statusu kraju wydania dokumentu wobec konwencji haskiej) oraz tłumaczenia do świadectwa maturalnego, zaświadczenie, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów (w przypadku krajów objętych nostryfikacją) -  szczegóły dostępne pod linkiem. 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Prosimy pamiętać, aby podania z IRK były podpisane przez kandydata. 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw