Wymagane dokumenty - I stopień

Przed kwalifikacją (pierwszy etap):

Kandydat rejestruje się w systemie IRK, podaje wymagane dane, wybiera kierunek, opłaca rekrutację. Uwaga w niektórych przypadkach wymagane jest załączenie dodatkowych dokumentów do systemu (potwierdzenie znajomości języka polskiego, skan matury z tłumaczeniem i Apostille/legalizacją, dowiedz się więcej)

Po ogłoszeniu wyników (drugi etap):

Kandydat sprawdza w wyznaczonym terminie wyniki kwalifikacji w systemie IRK. 

Po ogłoszeniu wyników (trzeci etap):

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów w terminie podanym przez Komisję Rekrutacujnąinne terminy obowiązują osoby w przypadku kwalifikacji po ewentualnym przesunięciu progów. Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach spowoduje wystawienie decyzji o nieprzyjęciu kandydata wstępnie zakwalifikowanego na studia.

Lista dokumentów:

  1. Kserokopia świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z oryginałem. Poświadczenia dokumentu dokona członek Komisji Rekrutacyjnej w momencie składania dokumentów po przedłożeniu (do wglądu) oryginału dokumentu.
  2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta IRK kandydata z podpisem. 
  3. Podanie o legitymację studencką z IRK z podpisem kandydata oraz dowód uiszczenia opłaty za ELS (17 PLN), dokonanej na konto UW wskazane w IRK (sprawdź dane do przelewu) - nie dotyczy kandydatów już posiadających aktywną elektroniczną legitymację UW, którzy zobowiązani są wypełnić odrębny formularz przeniesienia legitymacji.
  4. Oświadczenie z IRK z podpisem kandydata.
  5. Fotografia do akt (podpisana z tyłu) zgodna z wymogami stosowanymi dla dowodów osobistych  i zgodna ze zdjęciem na podaniu o legitymację.
  6. Kserokopia dowodu osobistego (bądź paszportu) oraz oryginał do wglądu. Kserokopia nie musi być notarialnie poświadczona jeśli jest składana osobiście
  7. Umowa - podpisywana na miejscu.
Podania z IRK powinny być wydrukowane na oddzielnych kartkach. 
 
Uwaga - studia międzykierunkowe: wszystkie dokumenty powinny zostać dostarczone w dwóch kopiach. 

Uwaga - kandydaci z maturą zagraniczną: prócz wyżej wymienionych dokumentów kandydaci powinni przedłożyć Apostille/legalizację (w zależności od statusu kraju wydania dokumentu wobec konwencji haskiej) oraz tłumaczenia do świadectwa maturalnego, zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, zaświadczenie, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów (w przypadku krajów objętych nostryfikacją) -  szczegóły dostępne pod linkiem. 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata (lub w przypadku cudzoziemca - paszport), w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, prosimy o dostarczenie kserokopii dowodu (paszportu) poświadczonej notarialnie albo poświadczonej przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni urząd jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną w przypadku kandydata przebywającego za granicą. Prosimy pamiętać, aby podania z IRK były podpisane przez kandydata. Ponadto zachęcamy do kontaktu (B0@HgT|k3P-j]c%lw_ZrfJyR]#[1p'7]I^Ox.HbLI0boh@W\Sj?) w celu otrzymania formularza umowy, aby kandydat mógł ją podpisać zawczasu.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw