Zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia

Studia w trybie przeniesienia dostępne są na kierunkach:

 

Charakterystyka studiów

Uprzejmie zachęcamy osoby biorące udział w rekrutacji na studia w trybie przeniesienia do porównania programu studiów na WNE z własnym. Jeśli różnice  między liczbą godzin z przedmiotów takich jak mikroekonomia, makroekonomia, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa będą znaczne, przedmioty mogą nie zostać uznane a w efekcie zakwalifikowany kandydat otrzyma zgodę na studiowanie od I roku. 

W trybie przeniesień nie prowadzimy rekrutacji na studia II stopnia.

Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji

W rekrutacji w trybie przeniesienia mogą wziąć udział kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia w trybie przeniesienia, należy w dniach 10 sierpnia - 10 września 2020 r. zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Ustala się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć odrębnie dla studiów w trybie przeniesienia.

Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:

 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia (wystawia się jedną z ocen: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 0,1 jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach),
 • średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4 (waga 0,3),
 • wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów
 • I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3),
 • dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia, w tym: list motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (waga 0,1).

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia, powinni załączyć do systemu IRK w terminie rejestracji na studia następujące dokumenty: 

 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej uzyskanej z dotychczasowego toku studiów (nie może być ona niższa niż 4)
 • wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami z dotychczasowego toku studiów
 • list motywacyjny
 • list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów
 • podanie do Prodziekan ds. studenckich WNE UW na niniejszym formularzu (wersja polskawersja angielska)
 • wykaz przedmiotów i ocen (kartę przebiegu studiów) z dotychczasowego toku studiów Kandydata (wystawia uczelnia macierzysta) oraz poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej sylabusy przedmiotów wskazanych na podaniu o przyjęcie na studia. W przypadku niemożności poświadczenia sylabusów na uczelni macierzystej, Kandydat powinien na każdym sylabusie umieścić podpisanie oświadczenie o treści "Oświadczam, że przedstawiony sylabus jest zgodny z treścią odbytych przeze mnie zajęć w dotychczasowym toku studiów.".

Łącznie można uzyskać 100 punktów.
Próg kwalifikacji: 50 pkt.


Płatności

Kandydaci ubiegający się o studia w trybie przeniesienia nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.

Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne. Studia stacjonarne (dzienne) w języku angielskim są odpłatne.


Dokumenty wymagane po kwalifikacji
Po zakwalifikowaniu na studia Kandydaci dostarczają
 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej uzyskanej z dotychczasowego toku studiów (nie może być ona niższa niż 4)
 • wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami z dotychczasowego toku studiów

Pytania w sprawie rekrutacji

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować do Biura Rekrutacji mailowo na adres:
}yM=oswh1YTDXQ~nrmNp|L.V]#[p_5-ehYLv7k8G3-djv0UrUyC, lub telefonicznie: 22 55 49 125/190/145.

 

Istnieje możliwość przeniesienia się na studia na WNE UW w trakcie roku akademickiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z Prodziekan ds. studenckich WNE UW.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw