Zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia

Studia w trybie przeniesienia dostępne są na kierunkach:

  • Ekonomia, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria - studia stacjonarne

Limit przyjęć: 3 osoby

  • Finance, International Investment and Accounting - studia stacjonarne w języku angielskim (płatne)

Limit przyjęć: 5 osób

Charakterystyka studiów

Uprzejmie zachęcamy osoby biorące udział w rekrutacji na studia w trybie przeniesienia do porównania programu studiów na WNE z własnym. Jeśli różnice  między liczbą godzin z przedmiotów takich jak mikroekonomia, makroekonomia, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa będą znaczne, przedmioty mogą nie zostać uznane a w efekcie zakwalifikowany kandydat otrzyma zgodę na studiowanie od I roku. 

W trybie przeniesień nie prowadzimy rekrutacji na studia II stopnia.

Zasady rekrutacji

Warunki wstępne

W rekrutacji w trybie przeniesienia mogą wziąć udział kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych.

Ustala się listę rankingową, będącą podstawą przyjęć odrębnie dla studiów w trybie przeniesienia.


Zasady przyjęć
  • Każdy kandydat starający się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia musi być zarejestrowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydaci starający się o przeniesienie nie wybierają kierunku - podają jedynie wszystkie wymagane dane.
  • Osoby, które chcą przenieść się z innej uczelni lub wydziału UW na WNE UW w trybie przeniesienia, składają komplet dokumentów do 10 września 2020 r. 
  • Przenieść się z innej uczelni lub wydziału UW można jedynie z początkiem roku akademickiego (uwaga: jeśli student innego kierunku na UW chce się przenieść w trakcie roku akademickiego, może to zrobić wraz z końcem semestru - w procedurze wymagane jest złożenie podania do Prodziekan ds. studenckich WNE o przeniesienie, na którym zgodę wyraża uprzednio dziekan macierzystego wydziału).

Zasady kwalifikacji - tryb przeniesienia

O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. Ustala się listę rankingową będącą podstawą przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:

a) uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia WNE (wystawia się jedną z ocen: 30, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 20, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 10, jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach);

b) średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4, zgodnie z wzorem: (średnia kandydata)*6. Średnia powyżej 5,0 jest traktowana jako średnia 5,0;

c) wymiar zajęć (w punktach ECTS) z programu I roku studiów I stopnia w języku polskim WNE, zgodnie z wzorem [(liczba punktów ETCS kandydata)/(liczba punktów ETCS na I roku studiów dziennych I stopnia WNE UW)]*30; 26

d) dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list motywacyjny (0- 4 pkt., punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych), list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (0-3 pkt.), punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata).

Łącznie można uzyskać 100 punktów.
Próg kwalifikacji: 50 pkt.


Dokumenty wymagane do kwalifikacji
  1. Kandydaci starający się o przyjęcie na studia I stopnia w trybie przeniesienia składają podanie do Prodziekan ds. studenckich WNE UW na niniejszym formularzu (formularz w word, wersja angielska).
  2. Wykaz przedmiotów i ocen (kartę przebiegu studiów) z dotychczasowego toku studiów Kandydata (wystawia uczelnia macierzysta) oraz poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej sylabusy przedmiotów wskazanych na podaniu o przyjęcie na studia. W przypadku niemożności poświadczenia sylabusów na uczelni macierzystej, Kandydat powinien na każdym sylabusie umieścić podpisanie oświadczenie o treści "Oświadczam, że przedstawiony sylabus jest zgodny z treścią odbytych przeze mnie zajęć w dotychczasowym toku studiów.".
  3. List motywacyjny.
  4. List rekomendacyjny.

Po zakwalifikowaniu na studia kandydatów obowiązuje dostarczenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia - lista dokumentów


Płatności

Kandydaci ubiegający się o studia w trybie przeniesienia nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.

Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne. Studia stacjonarne (dzienne) w języku angielskim są odpłatne.


Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o złożenie kompletu dokumentów, wymaganych przy rekrutacji na studia, tj. świadectwa maturalnego, podania o legitymację studencką (jeśli dotyczy) itp.

Pytania w sprawie rekrutacji Pytania w sprawie rekrutacji można kierować do Komisji Rekrutacyjnej WNE UW
#qCi\x]QF[.5f}+1hGB|!IXm]#[xW#\Rm?1-9I-Uc5%`P~auRIZ, pokój nr A403, tel. 22 55 49 125/190/145.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw