Kontakt

tel. 22 55 49 190
3d9Q#t*nmuIj@[w+/?A$K0e]]#[$J!D{ifRXW`b#A$|%H}eA9VJ

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na https://irk.oferta.uw.edu.pl 
  (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (I stopień)

Dlaczego warto

MSEMenMiędzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMen) pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiając po ich skończeniu wybór wielu zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, poczynając od prac standardowych, aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach. Przed absolwentami tych studiów otwarte są także dalsze możliwości kształcenia na poziomie magisterskim, zwłaszcza na kierunkach oraz specjalnościach ekonomicznych i związanych z zarządzaniem.

W toku kształcenia studenci MSEMen poznają między innymi: rozbudowaną mikro- i makroekonomię, w tym także makroekonomię w aspekcie międzynarodowym oraz zaawansowane umiejętności analityczne, związane z przedmiotami narzędziowymi (matematycznymi, statystycznymi i ekonometrycznymi) w stopniu znacznie przekraczającym umiejętności nabywane w trakcie zwykłych studiów z zarządzania. Oprócz tego uczestnicy tych studiów mają możliwość poznania zastosowań analizy ekonomicznej i uzyskania praktycznych umiejętności z dziedzin przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (m.in. z wybranych programów informatycznych, finansów oraz różnych dziedzin zarządzania).

Wykształcenie studentów uzupełnia wiedza z zakresu podstawowych dziedzin zarządzania, w tym zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej, pozwalając na uzyskanie dyplomu licencjackiego na unikatowym kierunku ekonomiczno-menedżerskim.

Wybierając MSEMen, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa wykorzystywanego w działalności gospodarczej (w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego), rachunkowości oraz rynku finansowego, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy oraz daje istotną przewagę w porównaniu z absolwentami wyłącznie studiów ekonomicznych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • znajomość krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz controllingu
 • znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy zarządczej, prawniczej i ekonomicznej
 • umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, realizacji projektów doradczych i opracowywania kompleksowych dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem rachunkowym, w tym IFS
 • wykształcona świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania procesami, danymi i kadrami w procesie podejmowania strategicznych decyzji w instytucjach finansowych, bankach i firmach ubezpieczeniowych
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 34,5. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 62. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS.

Kompetencje uzyskane w trakcie praktyk:  

 • Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.
 • Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli.
 • Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać.
 • Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować.
 • Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Sylwetka absolwenta

Wiedza i umiejętności związane ze specjalnością studiów pozwalają na zatrudnienie absolwentów MSEMen przy samodzielnym projektowaniu i wykonywaniu analiz dotyczących przedsiębiorstw, branż oraz gospodarki narodowej. Jednocześnie, uzyskane wykształcenie umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym w przedsiębiorstwach prywatnych) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi. Kończąc studia I stopnia absolwenci MSEMen wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych. Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie specyficznych, połączonych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego.

Absolwentów wyróżnia umiejętność:

 • analizowania projektów ekonomicznych (finansowe i rzeczowe) i badania działalności podmiotów gospodarczych zarówno pod kątem realizowania wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne, np. projektami inwestycyjnymi), jak i z punktu widzenia wpływu tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż i całej gospodarki,
 • dobierania odpowiednich metod analizy problemów łączących perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciąganie na ich podstawie wniosków oraz prezentowania wyniki analiz w różnych formach,
 • zbieranie i opracowywanie materiałów potrzebnych do tworzenia strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także dokonywabnie ich wdrożenia oraz ekonomicznej oceny wykonalności, efektów, skuteczności, a także kosztów i korzyści,
 • pisania wysoce wyspecjalizowanych raportów, analiz i ekspertyz na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania,
 • samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji.

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na MSEMen badania skupiają się na najbardziej efektywnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach. Badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych w zarządzaniu. Obejmują one w szczególności: zapoznanie się z podstawami teoretycznymi prowadzenia badań naukowych w zakresie ekonomii i zarządzania, z wykorzystaniem metod analitycznych, gromadzenie i opracowanie danych pochodzących z przedsiębiorstw i innych organizacji podejmujących decyzje gospodarcze oraz wnioskowanie na podstawie przeprowadzonych analiz ilościowych, służące weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Efektem badań jest weryfikacja postawionych hipotez oraz formułowanie wniosków i zaleceń pod adresem zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Cechą charakterystyczną badań naukowych na kierunku ekonomiczno-menedżerskim jest uwzględnianie zagadnienia efektywności gospodarowania oraz ograniczoności zasobów w podejmowaniu decyzji zarządczych.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Wyjazdy i język angielski

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. 

Limit przyjęć

 w ramach limitu ogólnego

Organizacja studiów

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMen) to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Zarządzania. Trwają trzy lata i prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata z ekonomii. Obsługę administracyjną studiów, w tym załatwianie spraw studenckich, sprawuje Wydział Nauk Ekonomicznych.


Co po studiach

Na MSEMen badania skupiają się na najbardziej efektywnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach

Solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do najbardziej efektywnego wykorzystywania ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się na stanowiskach, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów.

Przykładowe stanowiska pracy

 • Przedsiębiorca
 • Analityk ryzyka
 • Analityk/ Doradca biznesowy
 • Audytor
 • Doradca biznesowy
 • Doradztwo europejskie
 • Zarządzanie ryzykiem

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

 

Kierownik specjalności

dr hab. Renata Gabryelczyk

Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
e-mail: 3d9Q#t*nmuIj@[w+/?A$K0e]i}']#[$m{/hg~TZYDd'rouoH3xTpJSrno

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 190

e-mail: 3d9Q#t*nmuIj@[w+/?A$K0e]]#[$J!D{ifRXW`b#A$|%H}eA9VJ   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw