Inne programy

Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia przedsiębiorstwa
Finanse Publiczne i Podatki 
Informatyka i Ekonometria
Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie
Finance and International Investment 

 

 

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
9%Fq4D8QutA3I[=NbKsTxofw]#[+g.d*5t1`VX#4AGDZTY5nxWd

 

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (80 PLN za kierunek)

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (I stopień)

Dlaczego warto

Finanse, Inwestycje i RachunkowośćWydarzenia ostatnich lat dobitnie pokazały jak poważną i istotną kwestią w życiu każdego człowieka jak i całych państw są finanse. Studiowanie Finansów, Inwestycji i Rachunkowości nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty, inwestora czy biznesmena każdej specjalności - ale jest przede wszystkim szkołą elastyczności i inicjatywy, zaradności i planowania, niezależnego myślenia i szybkiego podejmowania trudnych decyzji - cech koniecznych w przyszłej karierze zawodowej ale i niezbędnych w pracy na własny rachunek.
Finanse we współczesnej rzeczywistości są wszędzie: na giełdzie papierów wartościowych i na giełdzie komputerowej, w banku i w sklepie, w armii i na wycieczce zagranicznej, w grach komputerowych i w marketingu, w produkcji i w policji czy magistracie. Przed osobami pilnie studiującymi finanse i rachunkowość otwiera się całe spektrum nowych możliwości, które daje współczesna gospodarka - możliwości nieznanych jeszcze poprzedniemu pokoleniu.
Zajęcia

Studenci studiów pierwszego stopnia będą uczestniczyć w zróżnicowanych i uniwersalnych kursach, przydatnych a czasem koniecznych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Szerszy wymiar ekonomii nadadzą zajęcia z języków obcych czy dyscyplin społecznych. Pełniej zrozumieć współczesne dylematy pomogą zajęcia uzupełniające (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia).


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych,
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • znajomość funkcjonowania gospodarki, rynków finansowych, instytucji finansowych oraz banków komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości,
 • rozumienie złożoności i wyzwań polityki pieniężnej, wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie sektora bankowego oraz stabilność systemu finansowego,
 • umiejętność zastosowania w praktyce podstawowych i zaawansowanych instrumentów finansowych, wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego,
 • umiejętność kalkulowania składek ubezpieczeniowych, prawidłowego wyceniania ryzyka, stosowania zasad rachunkowości i standardów rachunkowości,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim,
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji,
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 77,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 34. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS.

Kompetencje uzyskane w trakcie praktyk:  

 • Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.
 • Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli.
 • Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać.
 • Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować.
 • Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Sylwetka absolwenta

Wybierając kierunek Finanse, Inwestycje i Rachunkowość studenci mogą liczyć na uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat rynków finansowych oraz możliwości, jakie one dają. Studenci poznają nowe nurty ekonomii i finansów ale także nie będą im obce bieżące wydarzenia na finansowych rynkach w skali światowej jak i krajowej. Posiadając tą wiedzę absolwent będzie w stanie samodzielnie analizować bieżące przemiany gospodarcze, formułować własne opinie na ich temat, podejmować decyzje inwestycyjne na własny lub cudzy rachunek. Zapozna się z regułami sporządzania profesjonalnych raportów dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia Finansów, Inwestycji i Rachunkowości wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy, potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych - przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju - stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia, podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. 

Absolwenci Finansów, Inwestycji i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego). 

Wiedza kierunkowa:

 • zastosowania w praktyce podstawowych i zaawansowanych instrumentów finansowych,
 • funkcjonowania w realiach rynków finansowych, instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów banku komercyjnego,
 • rozumienia i samodzielnego analizowania celów i realizacji polityki pieniężnej, wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie sektora bankowego oraz stabilność systemu finansowego,
 • umiejętnego kalkulowania składek ubezpieczeniowych, prawidłowego wyceniania ryzyka,
 • stosowania zasad rachunkowości i standardów rachunkowości, wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstwa, profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego,

Absolwenci dysponują kluczowymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Umieją również sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowymi oraz dokonać wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Mogą te zadania realizować w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się rzetelnie zdobywać wiedzę i kwalifikacje oraz umiejętności poddawania jej ocenie, co pozwala wykształcić cechy uczciwego, etycznego oraz odpowiedzialnego studenta i pracownika.

Wymienione cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości powinny znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych.


Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na kierunku FIiR przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym. Na studiach I stopnia przygotowujemy do prowadzenia badań w ramach czterech grup tematycznych:

 • rynków finansowych (wycena instrumentów finansowych, analizę zależności pomiędzy rynkami),
 • bankowości (modelowanie polityki pieniężnej, analizowanie bankowości centralnej i struktury systemu finansowego, zarządzanie w bankach komercyjnych, modelowanie mikroekonomiczne banków komercyjnych),
 • rachunkowości (wycena wartości przedsiębiorstwa, ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych i ich zróżnicowania wg branży, wieku, wielkości przedsiębiorstwa, kategorii audytora, metod konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek, struktury grupy kapitałowej)
 • ubezpieczeń (analiza ryzyka ubezpieczeniowego, ekonomiki towarzystw ubezpieczeniowych).

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Wyjazdy

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
 • Studia niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim. Studia płatne.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Wszyscy studenci wybierają zajęcia z ogólnej puli, sami tworząc swój plan.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

Limit przyjęć:
215 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Studia niestacjonarne-wieczorowe kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (ta sama pula zajęć co na studiach stacjonarnych)

Limit przyjęć:
200 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Kierunek posiada akredytację ACCA

ACCREDITED PROGRAMME.png Dowiedz się więcej

Co po studiach

Solidne podstawy teoretyczne na temat w funkcjonowania rynków finansowych, ubezpieczeniowych, finansom przedsiębiorstw oraz polityki pieniężnej i banków komercyjnych w połączeniu z warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się na stanowiskach, na których konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów, w szczególności:

Bankowość

 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk bankowości detalicznej, mobilnej, rozwoju, spółdzielczej
 • Consumer Finance

Usługi finansowe

 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk ryzyka
 • Analityk finansowy
 • Audytor
 • Księgowy

Usługi doradcze

 • Doradca podatkowy
 • Doradca transakcyjny
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

Kierownik studiów

Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńskadr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Katedra Bankowości i Finansów
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 150
e-mail: 9%Fq4D8QutA3I[=NbKsTxof]#[xc!d~8+9W15|#d0Fk-XJ%`S

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: 9%Fq4D8QutA3I[=NbKsTxofw]#[+g.d*5t1`VX#4AGDZTY5nxWd   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw