Kontakt
z Biurem Rekrutacji WNE

tel. 22 55 49 145

tel. 22 55 49 190

L'e/N!$98iw#KJ~t1k^][`\6]#[?hQ|Dtbw}K4}6+-j&tDBQiM}

 

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (80 PLN za kierunek)

Finance and International Investment (I stopień)

Dlaczego warto

Finance and International InvestmentCelem kształcenia na pierwszym stopniu studiów specjalności Finansów i Inwestycji Międzynarodowych jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studia te umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu rynków i instytucji finansowych, finansów międzynarodowych, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

Studia umożliwiają również zdobycie kluczowych umiejętności warsztatowych, takich jak sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rachunkowymi czy dokonywania wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz kwalifikacji pozwalających zarządzać nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej, ryzykiem kursowym, czy optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowych.

Wyjazdy

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Socrates/Erasmus studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • znajomość funkcjonowania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości w ujęciu międzynarodowym
 • wiedza z zakresu modeli rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego a także nowoczesnych instrumentów finansowych, znajomość metod wyceny instrumentów finansowych
 • umiejętność wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego, w tym na rynkach międzynarodowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy rachunkowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw, w tym międzynarodowych
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także biegle w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 67,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 43. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 68,5. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS.

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje:  Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.


Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Finansów i Inwestycji Międzynarodowych:

 • znają zasady funkcjonowania rynków walutowych,
 • są wyposażeni w umiejętności pozwalające zarządzać nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej,
 • mają wiedzę dotyczącą technik zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacji źródeł finansowania korporacji międzynarodowych oraz problemów związanych z inwestowaniem w aktywa zagraniczne,
 • dysponują kluczowymi umiejętnościami warsztatowymi, dzięki którym potrafią sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowymi oraz dokonać wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz aktywów finansowych.

Te i inne umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych.

Uzyskanie stopnia licencjata jest również przepustką do podjęcia nawet najbardziej wymagających studiów drugiego stopnia na czołowych uczelniach krajowych lub zagranicznych w celu uzyskania tytułu magistra, zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych, finansowych, bądź w zakresie innych nauk społecznych. Umożliwia również podjęcie studiów podyplomowych, szczególnie dotyczących wyspecjalizowanych zagadnień finansowych lub dotyczących rachunkowości.


Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności FII koncentrujemy uwagę na czynnikach wpływających na międzynarodowe przepływy kapitału portfelowego i inwestycji bezpośrednich

Na specjalności Finanse i Inwestycje Międzynarodowe (Finance and International Investment, FII) na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (studia prowadzone w języku angielskim) badania naukowe obejmują szerokie spektrum. Obok badań prowadzonych w ramach kierunku FIiR (zobacz wyżej), specjalność Finance and International Investment uczy również jak badać otoczenie międzynarodowe. Przygotowujemy naszych studentów do prowadzenia badań w ramach makroekonomii gospodarki otwartej, handlu międzynarodowego, zarządzania finansami międzynarodowymi czy bankowości międzynarodowej. W czasie studiów pierwszego stopnia budujemy fundamenty teoretyczne oraz uczymy różnorodnego warsztatu, który umożliwia prowadzenie badań dotyczących między innymi analizy i determinant kursów walutowych, skuteczności polityki makroekonomicznej w warunkach swobodnych przepływów kapitałowych, analiz dotyczących technik zarządzania ryzykiem kursowym, inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych czy inwestowania w aktywa zagraniczne.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Program studiów

Finance and International Investment
program studiów 

pdf

Limity przyjęć

 • stacjonarne
  • 90 miejsc dla kandydatów studiujących na warunkach obywateli RP
  • 35 miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną studiujących na warunkach innych niż obywatele RP
 • niestacjonarne (wieczorowe)
  • 50 miejsc dla kandydatów studiujących na warunkach obywateli RP
  • 50 miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną studiujących na warunkach innych niż obywatele RP

Czesne

6600 PLN rocznie dla studentów studiujących na warunkach obywateli RP (możliwość rozbicia płatności na raty)

2200 EUR dla studentów studiujących na warunkach innych niż obywatele RP

Więcej 

Co po studiach

Solidne podstawy teoretyczne na temat w funkcjonowania rynków finansowych, ubezpieczeniowych, finansom przedsiębiorstw oraz polityki pieniężnej i banków komercyjnych w połączeniu z warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się na stanowiskach, na których konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów, w szczególności:

Bankowość

 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk bankowości detalicznej, mobilnej, rozwoju, spółdzielczej
 • Consumer Finance

Usługi finansowe

 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk ryzyka
 • Analityk finansowy
 • Specjalista ds. tradingu
 • Audytor
 • Księgowy

Usługi doradcze

 • Doradca podatkowy
 • Doradca transakcyjny
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

Kierownik specjalności

WNE_UW_Siwińska-Gorzelak_Joanna_edit.jpgdr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak
Zakład Ekonomii Politycznej
e-mail: L'e/N!$98iw#KJ~t1k^][`]#[@l]s9sluSafkT@v}qPTfLM

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: L'e/N!$98iw#KJ~t1k^][`\6]#[?hQ|Dtbw}K4}6+-j&tDBQiM}   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw