Kontakt

tel. 22 55 49 190
/_VHigW!'Ux*fbQ%?qX\oCsP]#[|EB7_\5cm35|UHZw3z=AeLd9

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na https://irk.oferta.uw.edu.pl 
  (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Ekonomia przedsiębiorstwa (I stopień)

Dlaczego warto

Ekonomia Przedsiębiorstwa

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem nie opiera się już - jak kiedyś - wyłącznie na intuicji. Musi być poparte gruntowną wiedzą z dziedziny ekonomii i zarządzania. Proponując na WNE specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa (EP), staramy się łączyć te wszystkie kompetencje, które mogą być przydatne zarówno w praktyce życia gospodarczego, jak i w działalności analitycznej.

 • Studenci EP mają przede wszystkim możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ekonomicznej, która stanowi bazę do dalszego pogłębiania kompetencji: teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej.
 • Równolegle proponujemy zajęcia doskonalące narzędzia analityczne niezbędne w praktyce każdemu ekonomiście niezależnie od jego specjalności (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria).
 • Ten zawodowy warsztat pozwala w dalszej kolejności zdobywać wiedzę z wielu praktycznych dziedzin: podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe.
 • Nawiązując do tradycji kształcenia uniwersyteckiego dajemy naszym studentom możliwość wyboru jednej z dyscyplin społecznych, której znajomość pozwoli lepiej zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (do wyboru: socjologia, psychologia społeczna, politologia).
 • Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Wszystkie opisane powyżej kompetencje stanowią bazę i punkt wyjścia do zapoznania się z różnymi aspektami działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej. Studia na EP dostarczają wiedzę o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa (finanse przedsiębiorstwa, instrumenty finansowe), o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych (analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie), o metodach analizy otoczenia przedsiębiorstwa (gry biznesowe) - wszystkie z tych elementów są z powodzeniem wykorzystywane przez absolwentów WNE w ich życiu zawodowym.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych,
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową,
 • znajomość funkcjonowania gospodarki, rynków oraz instytucji rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych przedsiębiorstw w różnorodnym otoczeniu instytucjonalnym i konkurencyjnym, wykorzystywania narzędzi analizy strategicznej przedsiębiorstw, badania ich potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego,
 • wiedza z zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa,
 • zdolność do wyodrębnienia złożonych procesów oddziaływujących na przedsiębiorstwa w współczesnej gospodarce opartej na wiedzy,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim,
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji,
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 89,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 28. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 64,5. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Kompetencje uzyskiwane w trakcie praktyk:  

 • Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.
 • Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli.
 • Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać.
 • Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować.
 • Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności EP przeprowadzamy analizę finansową i strategiczną zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu. Chodzi tu o różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych.

Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowych metod badań społecznych badania obejmują analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstw, w tym określenie ich efektywności, potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. Efektem badań jest ocena nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, rozpoznanie, zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązywań problemów dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, czy finansowymi.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa:

 • wie, jak funkcjonuje gospodarka, rozumie jej mechanizmy i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce,
 • jest w stanie przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne),
 • rozumie kontekst społeczny procesów ekonomicznych, w tym również tych dotyczących przedsiębiorstwa,
 • opanował podstawowe narzędzia ilościowej analizy ekonomicznej (wybrane metody ekonometryczne i statystyczne) oraz podstawowe metody badań społecznych,
 • posiada umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem podbudowane umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy,
 • zna ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) oraz organizacyjne uwarunkowania działalności firm, jest zdolny do rozumienia i interpretacji złożonych procesów kształtujących współczesne, małe firmy jak i wielkie korporacje,
 • umie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące gospodarowania zasobamiludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcjizarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, czy administracyjnym,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw, badać ich potencjał rynkowy oraz inwestycyjny.

Wyjazdy i język angielski

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Ekonomia przedsiębiorstwa
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
 • Studia niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim. Studia płatne.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Wszyscy studenci wybierają zajęcia z ogólnej puli, sami tworząc swój plan.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

Limit przyjęć:
330 osób

Studia niestacjonarne-wieczorowe kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (ta sama pula zajęć co na studiach stacjonarnych)

Limit przyjęć:
120 osób

Co po studiach?

Solidne podstawy teoretyczne na temat w funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w połączeniu z warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych i analitycznych średniego szczebla w przedsiębiorstwach, a także podjąć pracę w instytucjach finansowych oraz konsultingowych, czy w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit. W szczególności:

Bankowość

 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk bankowości detalicznej, mobilnej, spółdzielczej
 • Consumer Finance

Usługi finansowe

 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk ryzyka
 • Analityk biznesowy
 • Analityk finansowy
 • Audytor
 • Portfolio Management
 • Księgowy

Usługi doradcze

 • Doradca podatkowy
 • Doradca transakcyjny
 • Doradca biznesowy
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

Kierownik specjalności

dr Tomasz Gajderowicz

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
e-mail: /_VHigW!'Ux*fbQ%?qX\oCsPMk]#[~G4/NMJoz?\!}Z@gHgPeU~iY=X


Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 190

e-mail: /_VHigW!'Ux*fbQ%?qX\oCsP]#[|EB7_\5cm35|UHZw3z=AeLd9   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw