Inne programy

Ekonomia przedsiębiorstwa
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse Publiczne i Podatki 
Informatyka i Ekonometria
Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie
Finance and International Investment 

 

 

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
PZmvHGB.i!a9D%F?qxse$7N0]#[C@Yi=8zlTax1/gO1i%YJvD?w

 

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (80 PLN za kierunek)

Ekonomia międzynarodowa (I stopień)

Dlaczego warto

Ekonomia międzynarodowaPolska w coraz większym stopniu staje się integralną częścią gospodarki światowej. Bierze udział nie tylko w międzynarodowej wymianie towarów i usług, lecz także staje się częścią europejskiego i światowego rynku kapitałowego oraz krajem otwartym na migracje. Dzieje się tak przy coraz bardziej intensywnych procesach globalizacyjnych, powodujących m.in., iż gospodarki krajowe są w coraz większym stopniu od siebie zależne. Nie można więc dziś rozumieć gospodarki - na poziomie firmy, sektora, regionu czy kraju - bez dogłębnego rozumienia mechanizmów charakterystycznych dla gospodarki otwartej. Nimi właśnie zajmuje się ekonomia międzynarodowa. Ta część nauk ekonomicznych zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym jak działają firmy wielonarodowe, ugrupowania integracyjne czy tym, jakie wyzwania niesie otwarcie dla polityki gospodarczej.

Program studiów Ekonomii międzynarodowej (EM) jest nowoczesny i aktualny oraz odpowiada najlepszym standardom najlepszych uczelni zachodnioeuropejskich czy amerykańskich. Specjalność EM wyposaża swoich absolwentów w wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, zarówno w aspektach teoretycznych (handel międzynarodowy, korporacje transnarodowe, integracja walutowa, makroekonomia gospodarki otwartej), jak i praktycznych (analiza empiryczna problemów ekonomii międzynarodowej, praktyka obrotów międzynarodowych) oraz w zakresie instytucjonalnych uwarunkowań współczesnej gospodarki światowej, w tym zwłaszcza europejskiej (gospodarka światowa, instytucje międzynarodowe w praktyce, regionalne ugrupowania integracyjne).


W programie Ekonomii Międzynarodowej duży nacisk położono na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności, nie tylko zaś na zdobywanie przez nich wiedzy. Absolwent EM potrafi analizować procesy zachodzące w gospodarce światowej i oceniać ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, potrafi weryfikować poznane teoretyczne zagadnienia ekonomii międzynarodowej z wykorzystaniem danych empirycznych, a także potrafi posługiwać sie dokumentami w rozliczeniach międzynarodowych.
Nie tylko wiedza, lecz także umiejętności

W programie Ekonomii Międzynarodowej duży nacisk położono na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności, nie tylko zaś na zdobywanie przez nich wiedzy. Absolwent EM potrafi analizować procesy zachodzące w gospodarce światowej i oceniać ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, potrafi weryfikować poznane teoretyczne zagadnienia ekonomii międzynarodowej z wykorzystaniem danych empirycznych, a także potrafi posługiwać sie dokumentami w rozliczeniach międzynarodowych.


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych,
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych,
 • zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania do analiz empirycznych modeli handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych,
 • znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów służących do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych,
 • znajomość i umiejętność analizy procesów integracji walutowej i gospodarczej i ich skutków dla podmiotów prywatnych i publicznych; znajomość reguł działania międzynarodowych instytucji gospodarczych,
 • umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości i zarządzania przydatne do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji,
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5. Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 27. Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5. Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS.

Kompetencje uzyskiwane w trakcie praktyk:  

 • Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać.
 • Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli.
 • Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać.
 • Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować.
 • Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności EM badamy transakcje na globalnych rynkach towarów i kapitału oraz międzynarodowy przepływ pracowników. Przedmiotem badań jest wpływ otoczenia zewnętrznego gospodarki na decyzje podejmowane przez konsumentów, przedsiębiorstwa i rządy. Współczesne gospodarki są otwarte na światowe przepływy towarów, kapitału i ludzi, co niesie ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i stawia nowe wyzwania. Konsumenci mogą zaspokajać swoje potrzeby, importując towary wytworzone w odległych krajach, firmy muszą sprostać międzynarodowej konkurencji, polityka rządów i banków centralnych musi uwzględniać odbiór podejmowanych decyzji przez globalne rynki finansowe oraz ich wpływ na wartość narodowej waluty. Procesy zachodzące na globalnych rynkach są złożone i dlatego na I stopniu studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne i techniki prowadzenia analiz empirycznych, które na II stopniu umożliwią im prowadzenie własnych badań w zakresie:

 • handlu międzynarodowego (wielkości i kierunków eksportu i importu, integracji handlowej),
 • przepływów kapitału (krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych, długoterminowych inwestycji bezpośrednich, transferu technologii, zadłużania się zagranicą),
 • polityki pieniężnej i rynków walutowych (integracji monetarnej, wyboru systemu walutowego)
 • przepływu pracowników.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Nasi wykładowcy

Bez wątpienia, jednym z największych atutów specjalności są znakomici wykładowcy, często największe autorytety w Polsce w swoich dziedzinach. Studenci Ekonomii Przedsiębiorstwa na II stopniu studiów mogą mieć zajęcia m.in. z:

 • Prof. Janem Jakubem Michałkiem - wieloletnim przedstawicielem Polski przy WTO, bezsprzecznie najlepszym w Polsce specjalistą w zakresie polityki handlowej, autorem dziesiątek publikacji w tej dziedzinie, obecnym kierownikiem Katedry Makroekonomii,
 • Prof. Andrzejem Cieślikiem -  wybitnym specjalistą w zakresie handlu międzynarodowego i przepływów inwestycji, publikującym swoje prace badawcze w prestiżowych czasopismach międzynarodowych,
 • Prof. Ryszardem Kokoszczyńskim - członkiem Zarządu NBP, wybitnym specjalistą w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej,

Wyjazdy i język angielski

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Ekonomia międzynarodowa
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
 • Studia niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim. Studia płatne.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Wszyscy studenci wybierają zajęcia z ogólnej puli, sami tworząc swój plan.

Limity

Studia stacjonarne kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

Limit przyjęć:
215 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Studia niestacjonarne-wieczorowe kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (ta sama pula zajęć co na studiach stacjonarnych)

Limit przyjęć:
200 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Co po studiach

Solidne podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się w instytucjach, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie tego obszaru, w szczególności:

 • w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i zagranicą,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową,
 • w instytucjach projektujących i wdrażających programy Unii Europejskiej,
 • w usługach doradztwa dla sektora przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym,
 • w indywidualnej działalności gospodarczej.

Przykładowe zawody

Bankowość i usługi finansowe

 • Strateg
 • AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Analityk biznesowy
 • Analityk finansowy
 • Audytor
 • Securities Clearing and Settlements Industry

Usługi doradcze

 • Doradca transakcyjny
 • Doradca biznesowy
 • Doradztwo europejskie

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:

Kierownik studiów

dr hab. Marcin Gruszczyński
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 159, 22 55 49 168
e-mail: mgruszcz@wne.uw.edu.pl

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: PZmvHGB.i!a9D%F?qxse$7N0]#[C@Yi=8zlTax1/gO1i%YJvD?w 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw