Zrozumieć ekonomię. Przewodnik dla przyszłych ekonomistów

  

 

Ekonomia jest nauką o wyborach i mechanizmach zachowań 


Ekonomista rozumie świat dzięki umiejętności myślenia abstrakcyjnego i złożonego

 

 

Badania ekonomiczne wyjaśniają przyczyny i skutki ludzkich działań…

    

 

 

 

 

…wykorzystując podejście interdyscyplinarne

 

 

Czym jest ekonomia?

Przede wszystkim nie można postawić znaku równości pomiędzy pojęciami ekonomia i biznes. To nie to samo. Ekonomia jest nauką o wyborach w sytuacji ograniczonych zasobów i o motywacjach różnych podmiotów życia gospodarczego. W ekonomii podstawą jest rozumienie mechanizmów zachowań i wyborów, zbudowanych na fundamentach nauk społecznych. Ekonomia to nauka, która pozwala prognozować zachowania w sposób systemowy. To umiejętność stwierdzenia: skoro takie jest otocznie, to dana decyzja jest najlepsza. Dlatego odpowiedź ekonomisty na pytanie „Co będzie?” zawsze zaczyna się od konstatacji „To zależy”. W ekonomii nic nie jest proste, ekonomia to nie jedna droga do celu, a labirynt połączonych ścieżek. A co nie jest ekonomią? Wypełnianie formularzy podatkowych, wymienienie etapów rejestracji firmy czy procedura pozyskiwania funduszy unijnych… Edukacja ekonomiczna to uczenie myślenia abstrakcyjnego i złożonego. To coś więcej niż odtwórcze uzupełnianie rubryk. Współczesny ekonomista to architekt społeczny i gospodarczy. To osoba, która rozumie świat i umie kształtować go tak, by uzyskać określone wyniki.

Ekonomia jest dziedziną nauki, która charakteryzuje się znaczną dynamiką tak, jak dynamicznie zmienia się rzeczywistość społeczna i gospodarcza. Przed osobami prowadzącymi badania naukowe w dziedzinie ekonomii stoi niezwykłe zadanie opisania i zrozumienia tej rzeczywistości. W ramach prowadzenia badań naukowych ekonomiści starają się odpowiedzieć na pytania o przyczyny i skutki różnych działań podejmowanych przez ludzi. Obserwujemy rezultat tych działań – na przykład dokonany wydatek, zawartą umowę, przeprowadzoną inwestycję – i próbujemy ustalić jakie czynniki do niego doprowadziły, jakie są współzależności między tymi czynnikami, czy te same czynniki mogłyby doprowadzić do innego wyniku. Wskazówką dla poszukiwania tych odpowiedzi obok wiedzy teoretycznej są często wyniki badań prowadzonych w innych krajach, w innych warunkach albo w innym czasie.

Badania naukowe w obszarze nauk ekonomicznych pozwalają się zrealizować zarówno humanistom, jak i umysłom ścisłym, a jeszcze lepiej jeśli badacz potrafi połączyć sposoby analizy nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. Zrozumienie zachowania i decyzji ludzi wymaga interdyscyplinarnego podejścia łączącego wiedzę ekonomiczną z socjologią, psychologią czy prawem, a także z całym aparatem narzędzi badawczych wykorzystywanych w tych dziedzinach, w tym ankiety, wywiady, analiza logiczna tekstu. Jednocześnie ekonomia  często korzysta z zaawansowanych narzędzi matematycznych czy ekonometrycznych.

 

 

Badania naukowe podnoszą jakość nauczania

 

 

Celem badania jest weryfikacja hipotezy

   

 

 

Dla studenta prowadzenie badań to okazja do doskonalenia umiejętności

Dlaczego prowadzimy badania?

Uniwersytet jest uczelnią akademicką. Stawiamy pytania i poszukujemy na nie odpowiedzi. Staramy się objaśniać świat, odkrywać prawidłowości i zależności. Nie szukamy ich ani w fusach ani w gwiazdach, ale wykorzystujemy podejście naukowe, czyli prowadzimy badania naukowe. To czego dowiemy się o świecie, przekazujemy studentom. Dlatego jest takie ważne, żebyśmy wiedzieli dużo, bo tylko wtedy możemy prezentować i reprezentować naukę z pełną odpowiedzialnością.

Prowadząc badania, stawiamy hipotezę, czyli formułujemy pewne przypuszczenie. Na początku nie wiemy, czy jest to prawdziwe, choć mamy pewne oczekiwania. Właśnie po to, by zweryfikować nasze przypuszczenie, prowadzimy badanie, czyli dochodzenie, które ma dostarczyć przykładów empirycznych, które świadczyłyby na niekorzyść postawionej na początku hipotezy. Jeśli takich przykładów nie znajdziemy, to w praktyce przyjmujemy, że postawiona hipoteza jest wysoce prawdopodobna. Zjawiska gospodarcze są tak dynamiczne, że nie musimy często długo czekać, żeby uznana za wysoce prawdopodobną hipoteza została obalona.

A dlaczego studenci mają prowadzić badania? Bo tylko w ten sposób można nauczyć się zadawać pytania, których jeszcze nie zadano, a także zaprojektować ścieżkę dochodzenia do odpowiedzi na postawione pytanie. To dobra szkoła logicznego myślenia, wykorzystania warsztatu naukowego, a także włączenia się merytorycznie w tzw. dyskusję naukową. To pozwala stać się ekspertem, fachowcem w swojej dziedzinie.

 

 

 

 

 

Typy badań ekonomicznych: empiryczne, teoretyczne i eksperymentalne

    

 

 

 

Ekonomiści badają różne podmioty, dokonujące transakcji na różnych rynkach kształtowanych przez otoczenie…

 

 

 

…korzystając z metod ilościowych i oprogramowania…

  

 

…aby lepiej poznać zależności gospodarcze

Jakie badania prowadzą ekonomiści?

Badania naukowe ekonomistów można podzielić na kilka kategorii i scharakteryzować je jak poniżej. To nie jest katalog zamknięty, ale pewna systematyka, która pokazuje, czym i jak ekonomista się zajmuje.

Typy badań:

 • empiryczne – poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytanie (weryfikacja hipotezy) w oparciu o dane empiryczne zbierane przez różne instytucje,
 • teoretyczne – konstruowanie i weryfikowanie modeli teoretycznych pomagających rozumieć rzeczywistość, wykorzystuje się zazwyczaj dane generowane sztucznie, jest to też metodyka prowadzenia badań,
 • badania eksperymentalne i ankietowe, pozwalające zebrać dane od jednostek, aby w oparciu o nie odpowiedzieć na postawione pytanie (weryfikacja hipotezy).

Kogo i co badamy?

 • podmioty: konsumenci, gospodarstwa domowe, inwestorzy, przedsiębiorstwa, podmioty nierynkowe (np. samorządy i inne instytucje państwowe i ponadnarodowe, NGO), gospodarki (agregaty ekonomiczne, procesy gospodarcze, rynki finansowe),
 • transakcje – miejsca, mechanizmy ich zawierania, wybory, decyzje, preferencje, strategie, efektywność transakcji,
 • przedmioty transakcji – dobra, usługi, aktywa finansowe,
 • regulacje – otoczenie prawne, instytucje formalne, instytucje nieformalne jak koszty transakcyjne, otoczenie gospodarcze, polityczne, społeczne.

Jakie mamy instrumentarium? Czym badamy?

 • wykorzystujemy metody ilościowe i oprogramowanie w celu analizy zebranych danych,
 • wykorzystujemy metody symulacyjne i oprogramowanie w celu oceny zachowania modeli teoretycznych,
 • poszukujemy zależności wśród procesów ekonomicznych (i innych), a także poszukujemy własności i właściwości badanych zjawisk i narzędzi badania zjawisk.

Jaki jest cel badań?

 • poszerzamy istniejącą dyskusję na temat określonych mechanizmów lub narzędzi,
 • poszukujemy nowych mechanizmów i zależności w świecie gospodarczym.

 

 

Ekonomiści posługują się językiem matematyki i angielskim

 

 

 

Wiedza teoretyczna jest potrzebna, aby lepiej interpretować wyniki badań empirycznych i…

 

 

…wykorzystując krytyczne i analityczne myślenie, prognozować i oddziaływać na rzeczywistość

Czego uczymy na studiach i po co?

Po pierwsze należy podkreślić, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego od tego zaczynamy: analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, metody matematyczne etc. przygotowują do zrozumienia metod ilościowych używanych przez ekonomistów: ekonometrii i statystyki. I dlatego uczymy angielskiego ekonomicznego – większość literatury ekonomicznej jest dostępna po angielsku, to co jest w językach narodowych to tylko wycinek.

Ekonomista musi wiedzieć, co powinno być w gospodarce i umieć zaobserwować, co rzeczywiście jest. Dzięki temu będzie mógł ocenić, czy to co jest, jest tym, co miało być. Ta ocena prowadzona jest w następujący sposób: to co powinno być wynika z modeli teoretycznych, a to co jest wynika z prowadzonych analiz empirycznych przy użyciu instrumentarium ekonomisty. Konieczna jest więc znajomość zarówno fundamentów teoretycznych, jak również narzędzi badawczych. Dlatego uczymy teoretycznych przedmiotów m.in. mikro- i makroekonomii, ale także przedmiotów ilościowych i narzędziowych (statystyka i ekonometria, jak również oprogramowanie statystyczno-ekonometryczne).

Dobry ekonomista powinien potrafić pójść jeszcze krok dalej i umieć stwierdzić, jak sprawić, by to co powinno być, faktycznie się pojawiło. Jest to planowanie interwencji, projektowanie mechanizmów oddziaływania, prognozowanie etc. Ta umiejętność wymaga samodzielności badawczej, a także krytycznego i analitycznego myślenia. Krytycznego – bo umożliwiającego przyznanie z odwagą, że coś nie działa. Analitycznego – bo wykorzystującego umiejętność rozłożenia procesów na drobne części a następnie zagregowania tych elementów. Dlatego uczymy przedmiotów kierunkowych, rozszerzenia ekonomii etc. I dlatego uczymy, jak prowadzić badania. 

 

  

 

Podejdź do tematu
z pasją!

 

Pomysłów szukaj na WNE i w zjawiskach gospodarczych,
które obserwujesz

 

Postaw pytanie badawcze

     

 

 

 

 

  

 

Celem badania jest udzielenie lepszej lub nowej odpowiedzi na znane pytania lub zadanie nowego pytania (sprawdź, czy jest nowe!)

 

 

    

Narzędziem realizacji celu badania
jest model…

  

     

…lub analiza empiryczna

 

Jak przeprowadzić badanie ekonomiczne?

Znajdź temat, który Cię interesuje, bo wtedy motywacja do pracy jest silniejsza. Zajmowanie się kwestiami, które uważasz za nieciekawe i nieważne jest nieefektywna i żmudna. W swoim życiu zawodowym będziesz często wypełniać uciążliwe obowiązki, więc warto wykorzystać studia do realizowania zadań z pasją.

Skąd czerpać inspirację? Zajęcia – polecana literatura dodatkowa, zagadnienia jedynie napomknięte – mogą stanowić dobry punkt wyjścia. Czasami bieżące wydarzenia gospodarcze skłaniają do postawienia pytań dotyczących ich przyczyn, przebiegu i skutków. Wydarzenia naukowe WNE – konferencje, wykłady zaproszonych gości – stanowią obfite źródło pomysłów badań naukowych.

Drugi etap badania ekonomicznego polega na postawieniu pytania badawczego (hipotezy) i określeniu celu badania. Nie jest to trudne, jeśli zastanowisz się, dlaczego podjęty przez Ciebie temat wydał się frapujący. Zainteresowanie budzi to co nieoczywiste, paradoksalne, co wymaga wyjaśnienia i sprawdzenia. Najogólniej, celem każdego badania powinno być dokonanie odkrycia. Skala odkrycia może być skromna, ale trzeba unikać truizmów.

Temat wydał Ci się ciekawy, bo:

 • Dostrzegasz ograniczenia utartego rozumowania, wynikające np. z przyjętych założeń, i uznajesz, że należy je poluzować?
 • Myślisz, że warto przekonać się, czy powszechnie zaakceptowane rozwiązania problemów ekonomicznych mają zastosowanie w konkretnym przypadku?
 • Podejrzewasz, że istniejące odpowiedzi na trudne pytania są nieprawdziwe lub niepełne i możesz zaproponować lepsze?
 • Nikt tematu wcześniej nie poruszał!

Celem badania jest właśnie korekta istniejących odpowiedzi na trudne pytania, sprawdzenie ich poprawności w konkretnych przypadkach, zaproponowanie zupełnie nowej odpowiedzi lub postawienie nowych pytań. Te dwa ostatnie cele są najbardziej innowacyjne, ale i najtrudniejsze do zrealizowania.

Przed kontynuacją prac musisz upewnić się, że nie wywarzasz otwartych drzwi. Służy temu przegląd literatury, czyli zapoznanie się z opublikowanymi już pracami innych ekonomistów podejmujących to samo lub zbliżone zagadnienie. Jeśli okaże się, że na nurtujące Cię pytania udzielono już aktualnej i wyczerpującej odpowiedzi, trzeba zacząć cały proces badawczy od początku.

Trzecim etapem badania jest realizacja założonego celu. W ekonomii polega to na przeprowadzeniu analizy teoretycznej lub empirycznej. Analiza teoretyczna polega na przeprowadzeniu poprawnego logicznie rozumowania, pozwalającego na wyjaśnienie jakiegoś zjawiska ekonomicznego, czyli kierunku – zdefiniowania przyczyny i skutku – oraz znaku – dodatniego lub ujemnego – zależności między zmiennymi. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu model, którego konstrukcję zaczyna się od przyjęcia pewnych założeń upraszczających skomplikowaną rzeczywistość. Model nie musi być zweryfikowany w badaniach empirycznych, ale warto przynajmniej odwołać się do rzeczywistych danych przy formułowaniu jego założeń. Dziś modeli nie buduje się ab ovo. Kilka stuleci uprawiania ekonomii daje nam szansę uczciwego korzystania z dobrych wzorów.

Inną metodą realizacji celu badania jest analiza empiryczna. Służy ona sprawdzeniu, czy wynikające z logicznego rozumowania wnioski – sformułowane samodzielnie, lub przez kogoś innego – znajdują potwierdzenie w rzeczywistości gospodarczej. Kluczem do przeprowadzenia udanego badania empirycznego jest zgromadzenie odpowiednich danych. Czasami może się to okazać niewykonalne i niestety cały proces badawczy trzeba rozpocząć od pierwszego etapu. Pocieszające jest to, że zazwyczaj wystarczy przeformułowanie tematu i celu badawczego, a nie jego porzucenie.

Zebrane dane trzeba następnie zinterpretować. Ekonomiści wykorzystują do tego metody statystyczne, a WNE Was do tego gorąco zachęca. Oszacowanie modelu ekonometrycznego daje często szansę udzielenia bardzo konkretnej odpowiedzi na postawione pytanie badawcze.

Po przeprowadzeniu badania i zrealizowaniu jego celu należy uświadomić sobie wagę własnego osiągnięcia i spróbować ocenić wartość dodaną własnych wysiłków badawczych. Czwartym etapem badania jest sformułowanie wniosków z niego wynikających. 

 

    

 

 

 

Na specjalności EP przeprowadzamy analizę finansową i strategiczną zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji

 

 

 

 

   

 

    

Na specjalności Ekonomia Międzynarodowa i kierunku International Economics badamy transakcje na globalnych rynkach towarów i kapitału oraz międzynarodowy przepływ pracowników

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Na kierunku IiE modelujemy zjawiska ekonomiczne przy użyciu narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych oraz oceniamy jakość tych modeli

 

 

 

 

    

Na kierunku FiR przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Na specjalności Finanse publiczne i podatki badamy wpływ wydatków publicznych i podatków na konsumentów, przedsiębiorstwa, samorządy i sytuację ogólnogospodarczą

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

Na kierunku Finance, International Investment and Accounting koncentrujemy uwagę na czynnikach wpływających na międzynarodowe przepływy kapitału portfelowego i inwestycji bezpośrednich 

 

 

 

 

   

Na kierunku QF badania dotyczą zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych oraz zarządzania portfelem aktywów w warunkach ryzyka finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Na MSEMen badania skupiają się na najbardziej efektywnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach

 

 

 

 

 

  

Na MSEM budujemy modele teoretyczno-analityczne i wykorzystujemy oprogramowanie do prognozowania i symulacji zjawisk gospodarczych

Na czym polegają badania na różnych kierunkach i specjalnościach studiów?

Na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa (EP) na kierunku Ekonomia badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu. Chodzi tu o różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Obejmują one w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje. Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowych metod badań społecznych badania obejmują analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstw, w tym określenie ich efektywności, potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. Efektem badań jest ocena nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, rozpoznanie, zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązywań problemów dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, czy finansowymi.

Na specjalności Ekonomia Międzynarodowa (EM) na kierunku Ekonomia oraz kierunku International Economics przedmiotem badań jest wpływ otoczenia zewnętrznego gospodarki na decyzje podejmowane przez konsumentów, przedsiębiorstwa i rządy. Współczesne gospodarki są otwarte na światowe przepływy towarów, kapitału i ludzi, co niesie ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i stawia nowe wyzwania. Konsumenci mogą zaspokajać swoje potrzeby, importując towary wytworzone w odległych krajach, firmy muszą sprostać międzynarodowej konkurencji, polityka rządów i banków centralnych musi uwzględniać odbiór podejmowanych decyzji przez globalne rynki finansowe oraz ich wpływ na wartość narodowej waluty. Procesy zachodzące na globalnych rynkach są złożone i dlatego na I stopniu studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne i techniki prowadzenia analiz empirycznych, które na II stopniu umożliwią im prowadzenie własnych badań w zakresie:

 • handlu międzynarodowego (wielkości i kierunków eksportu i importu, integracji handlowej),
 • przepływów kapitału (krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych, długoterminowych inwestycji bezpośrednich, transferu technologii, zadłużania się zagranicą),
 • polityki pieniężnej i rynków walutowych (integracji monetarnej, wyboru systemu walutowego)
 • przepływu pracowników.

Na kierunku Informatyka i Ekonometria (IiE) badania naukowe dotyczą najczęściej dwóch aspektów. Z jednej strony, jest to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych - do modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, metod aktuarialnych, demografii oraz ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej. Z drugiej strony, jest to ocena właściwości obliczeniowych i prognostycznych modeli ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych stosowanych w badaniach naukowych, a także analiza ich wrażliwości na przyjęte założenia oraz odporności na zaburzenia dotyczące parametrów. Takie podejście do badań wymaga gruntownego przygotowania warsztatu analityczno-narzędziowego (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), stosowania metod ilościowych, matematycznych, statystycznych czy ekonometrycznych, a także ich modyfikowania przy użyciu między innymi technik programowania komputerowego (C/C++, 4GL, SQL).

Na kierunku Finanse i Rachunkowość (FiR) na studiach I stopnia przygotowujemy do prowadzenia badań w ramach czterech grup tematycznych:

 • rynków finansowych (wycena instrumentów finansowych, analizę zależności pomiędzy rynkami),
 • bankowości (modelowanie polityki pieniężnej, analizowanie bankowości centralnej i struktury systemu finansowego, zarządzanie w bankach komercyjnych, modelowanie mikroekonomiczne banków komercyjnych),
 • rachunkowości (wycena wartości przedsiębiorstwa, ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych i ich zróżnicowania wg branży, wieku, wielkości przedsiębiorstwa, kategorii audytora, metod konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek, struktury grupy kapitałowej)
 • ubezpieczeń (analiza ryzyka ubezpieczeniowego, ekonomiki towarzystw ubezpieczeniowych).

Na studiach II stopnia studenci mogą realizować badania w ramach trzech grup tematycznych:

 • zaawansowanej rachunkowości (determinanty ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, źródeł pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw, różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym, analizy finansowej przedsiębiorstw, analiza rachunku kosztów i zastosowania rachunkowości zarządczej),
 • zaawansowanych rynków finansowych (modelowanie ilościowe w finansach inwestycyjnych i na rynkach finansowych) 
 • ryzyka finansowego (zarządzanie ryzykiem finansowym, analiza ryzyka inwestowania na rynkach międzynarodowych).

Na specjalności Finanse Publiczne i Podatki (FPiP) na kierunku Finanse i Rachunkowość badania naukowe dotyczą przede wszystkim interakcji między polityką fiskalną a przedsiębiorstwami i  mieszkańcami.  Przedmiotem analizy są z jednej strony działania podmiotów prywatnych – a więc np. decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw czy migracyjne ludności, decyzje o skali i kierunkach podejmowanej działalności gospodarczej lub konsumpcji w przypadku mieszkańców - gdzie wśród determinant brane są pod uwagę podatki i wydatki publiczne. Z drugiej strony przedmiotem analizy mogą być właśnie te dochody i wydatki publiczne  – ich kierunki, wysokość, struktura - gdzie wśród czynników, które na nie oddziałują uwzględniamy cechy społeczno-ekonomiczne mieszkańców, liczebność i charakterystykę działalności przedsiębiorstw etc. Analizy dotyczą zarówno skali mikro- konsumenta, przedsiębiorstwa, samorządu, jak i makro – całych gospodarek. Badania w tym obszarze wymagają zatem wiedzy teoretycznej z zakresu mikro i makroekonomii, ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, ekonomii i finansów gospodarstwa domowego, nowej ekonomii instytucjonalnej, a wreszcie ekonomii i finansów publicznych. Obok tego niezbędne jest rozumienie otoczenia prawno-instytucjonalnego, w którym działają te podmioty, a także umiejętności zarządzania i analizy danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.  Badania naukowe w obszarze finansów publicznych i podatków mają nie tylko wymiar teoretyczny, ale również utylitarny – wnioski z nich  płynące mogą stać się wsparciem dla podejmowania decyzji przez podmioty prywatne i publiczne.

Na kierunku Finance International Investment and Accounting, (studia prowadzone w języku angielskim) badania naukowe obejmują szerokie spektrum. Przygotowujemy naszych studentów do prowadzenia badań w ramach makroekonomii gospodarki otwartej, handlu międzynarodowego, zarządzania finansami międzynarodowymi czy bankowości międzynarodowej. W czasie studiów pierwszego stopnia budujemy fundamenty teoretyczne oraz uczymy różnorodnego warsztatu, który umożliwia prowadzenie badań dotyczących między innymi analizy i determinant kursów walutowych, skuteczności polityki makroekonomicznej w warunkach swobodnych przepływów kapitałowych, analiz dotyczących technik zarządzania ryzykiem kursowym, inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych czy inwestowania w aktywa zagraniczne.

Na kierunku Quantitative Finance, studia prowadzone w języku angielskim) badania naukowe dotyczą m. in.

 • aplikacji oraz walidacji matematycznych i statystycznych modeli wyceny instrumentów finansowych (w tym derywatów),
 • zagadnień związanych z zarządzaniem portfelem aktywów w zmieniających się warunkach rynkowych,
 • tworzenia algorytmicznych systemów transakcyjnych,
 • zarządzania i modelowania ryzyka,
 • estymacji parametrów procesów stochastycznych (zmienność, korelacje), co pozwala na skuteczne ograniczanie ryzyka i osiągnięcie bardziej efektywnych strategii zabezpieczających,
 • poszukiwania strategii inwestycyjnych neutralnych wobec rynku.

Prawidłowa i skuteczna realizacja pomysłów badawczych wymaga m. in.

 • znajomości właściwego aparatu matematycznego i statystycznego, obejmującego m. in. rachunek całkowy, algebrę liniową, równania różniczkowe, probabilistykę, kombinatorykę, analizę portfelową, modele wyceny aktywów,
 • narzędzi symulacyjnych Monte Carlo wykorzystywanych w wycenie złożonych instrumentów pochodnych, 
 • umiejętności programistycznych, w tym języków C++/C#/Java, pakietów statystycznych R/SAS/MATLAB, środowiska .NET, integracji narządzi w arkuszu MS Excel za pomocą języka VBA.

Na międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich (MSEMen) badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych w zarządzaniu. Obejmują one w szczególności: zapoznanie się z podstawami teoretycznymi prowadzenia badań naukowych w zakresie ekonomii i zarządzania, z wykorzystaniem metod analitycznych, gromadzenie i opracowanie danych pochodzących z przedsiębiorstw i innych organizacji podejmujących decyzje gospodarcze oraz wnioskowanie na podstawie przeprowadzonych analiz ilościowych, służące weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Efektem badań jest weryfikacja postawionych hipotez oraz formułowanie wniosków i zaleceń pod adresem zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Cechą charakterystyczną badań naukowych na kierunku ekonomiczno-menedżerskim jest uwzględnianie zagadnienia efektywności gospodarowania oraz ograniczoności zasobów w podejmowaniu decyzji zarządczych.

Na międzykierunkowych studiach ekonomiczno-matematycznych (MSEM) badania naukowe koncentrują się w największym stopniu na budowaniu i modyfikowaniu modeli teoretyczno-analitycznych, wykorzystujących gruntowne przygotowanie studentów w zakresie analizy matematycznej, algebry, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i ekonometrii. Badania zwykle mają związek z koniecznością weryfikacji hipotez naukowych z obszaru makroekonomii, mikroekonomii, finansów i ubezpieczeń, a polegają na stworzeniu modelu analitycznego, zaimplementowaniu go w wybranym narzędziu obliczeniowym (Stata, SPSS, Eviews, R, SAS), a następnie wykonaniu jego kalibracji na danych rzeczywistych, wykonaniu z jego użyciem prognoz lub analizy symulacyjnej – w zależności od stopnia zaawansowania badania. Niejednokrotnie badanie polega również na analizie własności obliczeniowych zbudowanego modelu, w tym – wrażliwości na założenia związane z parametryzacją modelu, a także na analizie odporności na zaburzenia założeń. Nieograniczone możliwości modyfikacji i polepszania własności modeli uzyskuje się między innymi stosując obok metod matematycznych i narzędzi analitycznych również języki programowania (C/C++, 4GL, SQL). 

 

 

 

Studia I stopnia przygotowują do samodzielnych badań na II stopniu

 

 

 

 

Jakie badania prowadzą studenci na różnych etapach studiów?

Zasadniczo studia I stopnia (licencjackie) mają przede wszystkim przygotowywać do prowadzenia badań. Dowodem na tę gotowość jest pierwsze małe badanie – praca licencjacka. Za to studia II stopnia (magisterskie) to już w dużej części prowadzenie badań. Dzieje się to w ramach głównie zajęć kierunkowych, a także na seminariach magisterskich. Na WNE studenci mają okazję zaprezentować swoje badania i ich wyniki w trakcie semestralnej konferencji studenckiej. Ważną prezentacją własnego badania jest praca magisterska, która jest dowodem, że studia nauczyły rygorystycznego myślenia i samodzielności.

Najlepsi studenci mają możliwość rozwoju w ramach prac przy grantach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału, a także mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach naukowych, w tym w konkursach ekonometrycznych, w wyjazdach stypendialnych do prestiżowych instytucji naukowych oraz w konferencjach naukowych. WNE także wspiera udział najlepszych studentów w konkursie Diamentowy Grant.

Dołącz się do badań ekonomicznych!

A zatem – już wiesz dlaczego chciałbyś zostać ekonomistą?

Mamy nadzieję, że to krótkie wprowadzenie przekonało Cię, że bycie ekonomistą to ścieżka, którą chcesz podążać.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw