Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna zwiększa się wraz z rejestracją na kolejny kierunek/specjalność studiów. Opłata pozostaje bez zmian, jeśli kandydat rejestruje się na inny tryb lub turę w ramach tego samego kierunku/specjalności. 

80 zł (numer rachunku bankowego dostępny w systemie IRK)

Opłaty za studia

Studia stacjonarne (dzienne) w języku polskim są bezpłatne w przypadku obywateli polskich oraz obcokrajowców studiujących na warunkach obywateli RP (ścieżka "P" w systemie IRK, m.in. obywatele UE/EFTA, stali rezydenci, posiadacze Karty Polaka). Pozostali obcokrajowcy studiują na zasadach odpłatności (ścieżka "C" w systemie IRK). Szczegóły znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji

Studia stacjonarne prowadzone w języku obcym są płatne dla wszystkich kandydatów, podobnie studia niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne) w języku polskim. Wpłata dokonywana powinna być na indywidualne konto podane przez dziekanat studiów po sfinalizowaniu procedury rekrutacyjnej, tj. otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. 

Dla studiujących na warunkach obywateli RP (Polacy/UE/EFTA/Karta Polaka): Dla cudzoziemców studiujących na warunkach innych niż obywatele RP:
  • w przypadku płatności jednorazowej: 6600 zł,
  • w dwóch ratach: 3300 zł,
  • w czterech ratach po 1668 zł,
  • w dziesięciu ratach po 675 zł.

 Opłata za studia zaoczne Ekonomia Przedsiębiorczości wynosi 6000 PLN

  • w przypadku płatności jednorazowej: 2100 euro,
  • w dwóch ratach: 1050 euro.

Cudzoziemcy studiujący na innych warunkach niż obywatele RP wnoszą opłatę za studia w euro, opłatę za I rok studiów wnoszą podwyższoną o kwotę 200 euro. 

Zwolnienia z opłat

W przypadku studiów w języku angielskim: Maksimum 30% kandydatów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w sesji egzaminacyjnej, może zostać zwolnionych z odpłatności na kolejny semestr (70% -zniżki). Decyzje podejmowane będą przez Prodziekan ds studenckich. Dla absolwentów WNE UW przewidziano odrębny tryb zwalniania z opłat. 

Zwrot opłat

W przypadku niepodjęcia studiów, podania o zwrot kwot wpłaconych na poczet czesnego mogą być składane do Prodziekan ds. Studenckich WNE UW nie później niż do 31.10. Po upływie tego terminu wpłacone przez studentów kwoty nie będą podlegały zwrotowi. Podania powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą mailową do Dziekanatu Studiów WNE UW.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw