Certyfikat jakości
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L

Kontakt z Biurem Rekrutacji

tel. 22 55 49 190

y}`~G/\XITw-a?5]klN3@DPr]#[lcLq9~=8024!P{BScu0r2MA_

 

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Dlaczego warto studiować na WNE UW

Dziekan WNE UW, dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.

Najwyższa jakość programów kształcenia

Wyjątkowy program

Utrzymujemy bardzo wysoki poziom zajęć i wymagań, tak wobec studentów, jak i samych siebie. Potwierdza to uzyskanie pełnej akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA), pozytywnej akredytacji instytucjonalnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a także przyznanie kategorii A+ przez MNiSW (otrzymało ją około 4% wszystkich instytucji badawczych w Polsce).


Solidny warsztat ekonomisty

Nigdzie w Polsce nie ma studiów, w których tak znaczny udział mają przedmioty stanowiące podstawy warsztatu ekonomisty: teoria ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej (np. matematyka, statystyka, ekonometria). To wyróżnia naszych absolwentów na rynku pracy i pozwala im dostosować się do różnych i wymagających zajęć zawodowych.

Liczba godzin z mikroekonomii, makroekonomii, analizy matematycznej: 

 • Mikroekonomia
  • WNE UW - 150 h
  • WZ UW - 60 h
  • SGH 105 h
 • Makroekonomia
  • WNE UW - 180 h
  • WZ UW - 60 h
  • SGH - 105 h
 • Matematyka/analiza matematyczna
  • WNE UW - 180 h
  • WZ UW - 60 h
  • SGH - 135 h

Porównano programy na WNE UW (kierunek: ekonomia), WZ UW (kierunek: finanse i ubezpieczenia - program), SGH (kierunek: ekonomia oraz finanse - program). 


Język angielski i bogata oferta innych języków obcych

Kto nie posługuje się w pełni swobodnie językiem angielskim, może się go intensywnie uczyć przez 2 lata po 4 godziny tygodniowo na studiach I stopnia i rok po 4 godziny tygodniowo na studiach II stopnia. Osoby, które opanowały język angielski na poziomie B2, mają możliwość uczenia się innych języków obcych - jest ich kilkadziesiąt w ofercie UW.


Identyczny program na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Mamy identyczny program studiów dla studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych): te same zajęcia, ci sami wykładowcy, te same wymagania. Każdy student samodzielnie wybiera, na które zajęcia chce uczęszczać (rano czy po południu). 


Ocena jakości zajęć przez studentów

Studenci mają możliwość regularnej oceny prowadzonych zajęć za pośrednictwem anonimowych ankiet studenckich, których wyniki są przekazywane władzom a następnie wykładowcom. W ten sposób zajęcia są stale doskonalone i dostosowywane do potrzeb studentów.


Zero tolerancji dla ściągania

Jesteśmy znani z tego, że u nas się nie ściąga, że pisze się prace na najwyższym poziomie, że bez trudu podejmuje się studia doktoranckie w kraju i za granicą. To buduje prestiż dyplomu.


Dyplom UW - wartość prestiżu

Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego - największej uczelni polskiej - to dobra przepustka do europejskiego rynku pracy. Uniwersytet Warszawski jest powszechnie znany w Europie; jest też ujmowany w międzynarodowych rankingach jako jedna z niewielu uczelni polskich. Dyplom WNE UW jest w oczach pracodawców doskonałym certyfikatem solidnego ekonomicznego wykształcenia.


Podwójny dyplom

Przed studentami zamierzającymi podjąć studia II stopnia na WNE otwierają się możliwości uzyskania podwójnego dyplomu: dyplomu magistra nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz analogicznego dyplomu jednej z uczelni partnerskich w Austrii, Belgii, Czechach, czy na Węgrzech.


Laboratoria ekonomiczne

Wydział Nauk Ekonomicznych UW jest relatywnie niewielką jednostką, co przy dobrej infrastrukturze (sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesne pracownie komputerowe, sieć bezprzewodowa, biblioteka i in.) oraz licznej kadrze naukowej stwarza studentom kameralne i komfortowe warunki do studiowania. Łatwy dostęp do wykładowców daje duże możliwości pogłębiania wiedzy i poczucie, że jest się w inspirującym i prężnym środowisku naukowym.


Brak ukrytych płatności

Nie ma na WNE żadnych ukrytych płatności w ramach studiów, wszystko z góry jest określone, każda płatność. 


Warsztaty ekonomii eksperymentalnej

Wybitna kadra akademicka

Dydaktycy i badacze

Na WNE znajdziesz znakomitych fachowców z zakresu ekonomii i dziedzin pokrewnych. Pracownicy Wydziału mają bogate doświadczenie dydaktyczne, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje m.in. prowadząc badania naukowe i publikując ich wyniki w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. Doświadczenia renomowanych uczelni w Europie Zachodniej i USA wskazują, iż nie ma wysokiej jakości dydaktyki bez badań naukowych w danej dziedzinie. Potencjałem takim nie dysponują uczelnie nieekonomiczne, które w ostatnich latach podjęły się prowadzenia studiów na kierunkach ekonomicznych (np. uczelnie rolnicze czy techniczne). Do specyfiki Uniwersytetu Warszawskiego należy również gotowość kadry akademickiej do angażowania studentów w działalność naukową, na WNE nie jest inaczej. WNE plasuje się najwyżej wśród polskich ośrodków badawczych według rankingu REPEC sprawdzającego liczbę cytowań.


Doświadczenie w biznesie

Nasi wykładowcy znają także doskonale realia gospodarcze - większość z nich ma wieloletnie doświadczenie na styku nauki z biznesem, pełniąc np. role doradców, członków zarządów i rad nadzorczych firm. Część z nich piastuje lub piastowała odpowiedzialne stanowiska w polskich i światowych instytucjach.


Wnętrze WNE UW

Nowoczesna i elastyczna oferta

Specjalność od drugiego roku studiów

WNE wyróżnia fakt, że kierunek i specjalność  (w ramach "Ekonomia, Finanse i rachunkowość; Informatyka i ekonometria") wybiera się na drugim roku studiów, kiedy już dobrze wiadomo, co studenta interesuje. To oznacza, że studenci mają cały rok na zorientowanie się, która z dziedzin ekonomicznych im odpowiada. Do wyboru podczas studiów I stopnia w trybie stacjonarnym są 3 kierunki i 7 specjalności, a na studiach w trybie wieczorowym 3 kierunki i 5 specjalności.


Zajęcia i studia po angielsku

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w językach obcych: ponad połowa przedmiotów jest prowadzona zarówno po polsku, jak i po angielsku.

W ofercie WNE są także trzy programy studiów prowadzone w całości w języku angielskim przez polskich i zagranicznych wykładowców.  Według rankingu Eduniversal nasze studia magisterskie są 19. na świecie (Quantitative Finance) oraz 1. w regionie (International Economics).


E-learning

Część zajęć jest realizowana równolegle w 2 formach: tradycyjnych wykładów i ćwiczeń lub w nowszej technologii tj. przez Internet, co daje ogromną swobodę w gospodarowaniu czasem - sam wybierasz, jak wolisz się uczyć danego przedmiotu.


Zajęcia pozaprogramowe

Oferujemy całą gamę dodatkowych zajęć pozaprogramowych, niektóre z nich pozwalają uzyskać dodatkowe międzynarodowe certyfikaty (np. SAS Data Mining Certificate, Projektowanie Systemami Rachunkowości RAKSSQL, warsztaty AML - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), co jest dodatkowym atutem na rynku pracy.


Studia międzykierunkowe

Wydział Nauk Ekonomicznych wspólnie z innymi wydziałami UW prowadzi Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie i Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne. Ich program obejmuje dwie dziedziny, co oznacza więcej materiału do nauki, jest jednak bardziej elastyczny i wielostronny oraz pozwala na uzyskanie dwóch wartościowych dyplomów, co daje przewagę na rynku pracy.


Zajęcia na innych wydziałach UW

Studenci mogą uczestniczyć w prowadzonych na Uniwersytecie w ramach tzw. OGUN-ów, zależnie od własnych zainteresowań np. z zakresu ikonografii sztuki europejskiej XX wieku, marketingu politycznego, fizyki dnia codziennego i kilkuset innych. Uniwersytet to nie tylko ekonomia, więc dla osób o szerokich zainteresowaniach to szczególnie dobre miejsce do studiowania.


Maskotka Studentów WNE

Życie studenckie i umiędzynarodowienie

Co prócz studiowania?

Nauka to nie wszystko. Studia to niepowtarzalna okazja do rozwijania swoich zainteresowań i uczestnictwa w życiu studenckim. Największa polska uczelnia stwarza wiele interesujących możliwości w tym zakresie (www.uw.edu.pl). Nasi studenci uczestniczą w życiu naukowym, a prężnie działające koła naukowe (KNSGKNDE, KNIiF) są współorganizatorami ciekawych dyskusji dotyczących znaczących problemów gospodarki Polski, Europy, czy świata. W takich seminariach biorą udział goście zagraniczni, liczni przedstawiciele polskiej kadry naukowej, oraz instytucji centralnych i regionalnych tworzących nowy ład ekonomiczny - a godny podkreślenia jest fakt, iż często są to nasi absolwenci.

Aktywnie działa samorząd studencki i stowarzyszenie absolwentów. Wielu profesorów prowadzi badania, do których angażuje swoich słuchaczy. Na WNE działają również inne organizacje studenckie: AIESEC oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Nad karierą studentów czuwają nie tylko pracownicy naukowi lecz także Biuro Rekrutacji i Promocji WNE, prezentujące oferty przeznaczone specjalnie dla studentów ekonomii i finansów w zakładce "Dla Studentów".


Erasmus

Studiując na WNE ma się duże szanse zdobycia doświadczenia w studiach za granicą. Wymiana studencka w ramach programu LLP-Erasmus obejmuje ponad 17% studentów łącznie studiów dziennych i wieczorowych (i znów: na innych uczelniach uczestników wymiany międzynarodowej porównuje się z liczbą studentów studiów dziennych, u nas gdyby tak zrobić, uzyskalibyśmy odsetek 25%) . UW oferuje także wyjazdy w ramach umów dwustronnych podpisanych z wieloma uniwersytetami w Europie i w Stanach Zjednoczonych.


MOST

Wydział bierze udział w programie MOST, który pozwala studentom studiować przez semestr lub rok na innym uniwersytecie krajowym. Ilość studentów przyjeżdżających przewyższa jak dotąd liczbę naszych studentów na innych uniwersytetach, niemniej niektórzy korzystają z tej możliwości studiując w Krakowie, Gdańsku, czy Toruniu.


Internacjonalizacja

Wydział Nauk Ekonomicznych UW może się pochwalić jednym z najwyższych współczynników internacjonalizacji na całym Uniwersytecie Warszawskim (około 23%). Wynika to nie tylko z intensywnego zaangażowania w programy wymiany studentów oraz jakość oferty w języku angielskim, lecz także z prowadzenia własnych międzynarodowych programów licencjackich i magisterskich. 


 
 
 
 

Historie sukcesu

Dzięki marce dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego i przemyślanym programom studiów ekonomicznych, nasi absolwenci dobrze dają sobie radę na rynku pracy.

Zwróciliśmy się także do kilku osób z prośbą o odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania dotyczące roli studiów na WNE UW. Poniżej przedstawiamy jedynie kilka spośród wielu historii sukcesu absolwentów WNE UW.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw