Co czeka za zakrętem na Europę?

20 czerwca 2016

Dobiega końca siódma edycja studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" organizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. W dniach 10 – 11 czerwca 2016 r. odbyła się II konferencja dydaktyczna „Unia Europejska i strefa euro – mechanizmy i wyzwania" przygotowana głównie z myślą o prezentacji najlepszych prac dyplomowych słuchaczy studiów. Podczas konferencji studenci mogli wzbogacić swoją wiedzę słuchając wykładów gości specjalnych, ale sami również podzielili się swoimi badaniami oraz zdobytą wiedzą. Partnerem organizacyjnym konferencji było Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW, a wśród uczestników znaleźli się między innymi studenci UW.

W piątkowe popołudnie rozpoczął się pierwszy dzień konferencji. Otwarcia dokonał prof. Krzysztof Opolski, kierownik studiów podyplomowych wraz z dr. Zbigniewem Augustynowiczem, zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego. Powitano słuchaczy studiów podyplomowych oraz pogratulowano im ukończenia studiów oraz wyboru programu poświęconemu strefie euro. Wśród uczestników konferencji był również wieloletni opiekun projektu ze strony Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Pan Artur Kaleta.

euro_6_2016_1.jpg

Od lewej: prof. Krzysztof Opolski, dr Zbigniew Augustynowicz

Po części powitalnej uczestnicy wysłuchali pierwszego wykładu jednego z gości specjalnych – prof. Jerzego Wilkina, kierownika Zakładu Integracji Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu zatytułowanym "Unia Europejska - wielki projekt cywilizacyjny" profesor Jerzy Wilkin podkreślił, że Europa znajduje się obecnie na zakręcie, a decyzja, w którą stronę powinna teraz pójść jest trudna. Wspólnota europejska wychodziła już z niejednego kryzysu, jednak nie do końca wiadomo, jak poradzi sobie z tym, który obecnie trwa. Mimo wszystko, należy podkreślić, że Europa w ostatnich latach raczej odniosła sukces niż poniosła porażkę, a wstąpienie do Unii Europejskiej wiązało się dla poszczególnych krajów z wieloma korzyściami.

Kolejny wykład, wygłoszony przez prof. Artura Nowaka-Fara, dotyczył Eurogrupy – forum podejmowania kluczowych decyzji o strefy euro. Omówiona została historia powołania i wprowadzenie tej formuły, zasady funkcjonowania i sposoby organizacji jej prac oraz struktura Eurogrupy. Fachowo zostały zaprezentowane wszystkie szczegółowe aspekty przewodnictwa prac Eurogrupy oraz ewentualnych korzyści płynących uczestnictwa w niej. Profesor Nowak-Far przybliżył ewolucję formuły tej instytucji oraz wynikające z niej konsekwencje. Następnie odbyła się prezentacja dotycząca Centrum Informacji o Euro NBP, przygotowana przez panią Aleksandrę Gryciuk-Ponikowską.

Drugą częścią pierwszego dnia konferencji była prezentacja prac słuchaczy studiów podyplomowych, która odbyła się w dwóch równoległych sesjach, prowadzonych przez prof. Krzysztofa Opolskiego oraz dr. Jarosława Górskiego. W części, której przewodniczył prof. Opolski, prace dotyczyły między innymi świadomości ekonomicznej wśród warszawskiej młodzieży licealnej, korzyści dla handlu internetowego związanych z wprowadzeniem euro, perspektywy związane z podpisaniem FATCA oraz wpływ funduszy europejskich na wzrost infrastruktury transportowej w Polsce. W równoległej sesji, prowadzonej przez dr. Górskiego, dyskutowano o MŚP w Polsce w świetle badań międzynarodowych oraz programów rządowych, kwestii odpisu podatku należnego na rzecz OPP oraz o rynku samochodów osobowych w Polsce na tle UE. Na zakończenie odbyło się wspólne podsumowanie wystąpień oraz dyskusji całego pierwszego dnia konferencji.

Podczas otwarcia drugiego dnia konferencji, odwołując się do doświadczeń z pierwszego dnia wydarzenia, prof. Krzysztof Opolski podziękował wszystkim studentom za interesujące wystąpienia, z których każdy mógł się wiele nauczyć. Zaznaczył również, że cała edycja studiów podyplomowych okazała się wielkim sukcesem i mimo że, pojawia się żal, że dobiega ona końca, to przecież tak naprawdę się nie kończy. Wspólna przygoda intelektualna wykładowców oraz studentów będzie trwała nadal, a środowisko, jakie udało im się stworzyć z pewnością ma wiele do zaoferowania i będzie wciąż działało, mimo formalnego zawieszenia funkcjonowania studiów podyplomowych. Studentom podziękował również dr Jarosław Górski, koordynator projektu na WNE UW. Zaznaczył, że najważniejsze jest tak naprawdę to, że studia stały się dla studentów drogą do odkrycia samych siebie - jest to szczególnie cenny aspekt każdego projektu edukacyjnego. W obradach drugiego dnia konferencji uczestniczył naczelnik Wydziału Edukacji Narodowego Banku Polskiego, Pan Marcin Staniewicz.


euro_6_2016_2.jpg

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek podczas wystąpienia "Nowa Europa w Europie"

Pierwszym z gości specjalnych drugiego dnia konferencji była dr Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek – pracownica Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. W interesującym wystąpieniu pani doktor omówiła drogę krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 r. Nowa Europa zanotowała ogólny wzrost dobrobytu, mierzony za pomocą PKB per capita, znacząco poprawiły się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wzrosła stopa inwestycji. Szczególna uwaga poświęcona została Polsce, a dokładniej rzecz biorąc odpowiedzi na pytanie – dokąd doszliśmy po dwunastu latach marszu w Unii Europejskiej? Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, odniosła wiele korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej i choć wiele jeszcze jest do zrobienia, to ogólny bilans wypada raczej na plus. Mimo sporych braków kapitałowych, w innych segmentach nasz kraj wykorzystał swoją szansę w porównywalnym stopniu, co inne państwa z naszego regionu. Rozwój poczyniony przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej wydawać się może relatywnie małym krokiem dla ich samych, ale był to spory krok dla całej wspólnoty. Najważniejsze zaś dla Polski powinno być dalsze czerpanie ze stworzonych relacji.

Drugim z gości specjalnych była dr hab. Magdalena Proczek ze Szkoły Głównej Handlowej. Wystąpienie dotyczyło znaczenia złota w międzynarodowym systemie walutowym. W związku z aktualną dyskusją o problemach i ewentualnej reformie Międzynarodowego Systemu Walutowego, należało wspomnieć o złocie. Kiedyś było ono jednym z najważniejszych elementów systemu walutowego. Po załamaniu systemu z Bretton Woods, bank centralne masowo pozbywały się złota, a dziś w obliczu kryzysu znów zdają się zwracać swój wzrok w jego kierunku. Zwiększa się wydobycie tego kruszcu, powiększane są rezerwy oraz zaobserwować można proces repatriacji złota. Ma ono niewątpliwie cenne dla wszystkich obecnie atuty – zapewnia stabilność i bezpieczeństwo finansowe. Wykład zakończony został tezą, że warto chronić walutę za pomocą złota.

W drugiej części sobotniego programu, w dwóch sekcjach tematycznych zostały zaprezentowane prace dyplomowe słuchaczy studiów. W pierwszej sesji, prowadzonej przez dr. hab. Łukasza Goczka, poruszone zostały między innymi takie kwestie jak: problem kosztów związanych z wprowadzeniem euro do obiegu, korzyści z przystąpienia do UE dla polskiego rolnictwa, obawy oraz nadzieje Polski w związku z ewentualnym przyjęciem wspólnej waluty oraz kwestie dystrybucji funduszy z RPO w Polsce. W równoległych obradach pod przewodnictwem dr. hab. Marcina Gruszczyńskiego dyskutowano o kryzysach walutowych, również w kontekście Polski, stanie wiedzy pracowników oświaty, o Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, wpływie integracji z Unią Europejską na rynek kapitałowy w Polsce oraz o nadziejach polskich przedsiębiorców związanych z handlem w Unii Europejskiej. Wystąpienia słuchaczy spotkały się z życzliwym i dobrym odbiorem ze strony audytorium oraz przewodniczących sesji.

euro_6_2016_3.jpg

Słuchacze i organizatorzy VII ed. studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" na WNE UW

Konferencję zakończyły podziękowania złożone przez słuchaczy studiów podyplomowych na ręce prof. Krzysztofa Opolskiego oraz dr. Jarosława Górskiego. Kolejnym, już ostatnim wydarzeniem, związanym z tą edycją studiów, będzie konferencja organizowana we wrześniu tego roku „Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej", na którą już dziś, wszyscy goście zostali zaproszeni (informacje na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone). Konferencja była doskonałym podsumowaniem ostatniego roku wspólnej pracy WNE UW oraz DWE NBP w temacie integracji pieniężnej w Europie oraz interesującym i pożytecznym forum prezentacji owoców tej współpracy. Nie dziwią oznaki dumy koordynatorów oraz satysfakcja słuchaczy, którzy studia ukończyli.

                                                                                                          Izabela Walaszek

KNSG UW


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw