Kontynuacja studiów - studia stacjonarne I stopnia w języku polskim, Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria


Informacje ogólne

 • Limit miejsc: 30

 • Studia 3 letnie I stopnia, w języku polskim, tryb stacjonarny, zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 20.00

 • Minimalny próg kwalifikacji: 50 pkt

 • Studia bezpłatne

 • Absolwenci programu uzyskują tytuł licencjata wybranego kierunku i specjalności:

  • Ekonomii z wybraną specjalnością: Ekonomia Międzynarodowa, Ekonomia Przedsiębiorstwa lub Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie

  • Finansów i Rachunkowości ze specjalnością Finanse i rachunkowość lub Finanse publiczne i podatki

  • Informatyki i ekonometrii

Programy studiów

Programy studiów

 • Kandydaci rejestrują się w systemie IRK na kierunek ogólny: "Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria", w trakcie składania dokumentów wybierają kierunek i/lub specjalność


Zapisz się na studia


Terminy

 • Rejestracja w systemie IRK - 17 sierpnia godz. 00:00 – 1 września 2022 godz. 23:59
 • Egzamin wstępny na studia: 6 września 2022 r
 • Ogłoszenie wyników: 9 września 2022 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 12 - 15 września 2022 r, po ew. przesunięciach na liście rezerwowej, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

 


Zasady rekrutacji

W postępowaniu na studia mogą uczestniczyć osoby, które studiowały przed 24 lutego 2022 roku na studiach pierwszego stopnia na uczelni w Ukrainie.

Podstawą kwalifikacji na studia jest test w formie stacjonarnej, przeprowadzany w języku polskim lub angielskim z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych. Literatura do testu:

 • opcja testu w języku polskim: „Podstawy ekonomii” pod red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego (2018), PWN.
 • forma testu w języku angielskim: C.R. McConell, S.L. Brue, S. Flynn, 'Economics'', Mc Graw-Hill Irwin, 18th-22nd edition.

Test odbędzie się 6 września 2022 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Długiej 44/50. O godzinie testu kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z testu wynosi 100 punktów.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie listy rankingowej, w ramach określonego limitu miejsc. Minimalny próg punktowy niezbędny do kwalifikacji 50 punktów.

Kandydaci mogą wybrać język zdawania testu - w wersji polskiej lub angielskiej. Kandydaci, którzy od roku ak. 2022/2023 chcą podjąć studia w języku polskim muszą dodatkowo w teście kompetencyjnym, organizowanym przez Uniwersytet Warszawski, potwierdzić swoją biegłość językową z języka polskiego na wymaganym poziomie.

Kandydaci, którzy nie potwierdzą swojej znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, będą kierowani na kurs przygotowawczy do studiowania w języku polskim.


Wymagane dokumenty

Po uzyskaniu kwalifikacji na studia, kandydat składa następujące dokumenty:

 1. oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem. UWAGA: prosimy o przyniesienie ze sobą kserokopii świadectwa maturalnego. Zgodność z oryginałem potwierdza Komisja Rekrutacyjna podczas składania dokumentów.
 2. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata - dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)
 4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej]
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim - dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 6. deklaracja wyboru specjalności i wykaz zaliczonych przedmiotów
 7. kserokopia potwierdzenie nadania numeru PESEL ze statusem UKR
 8. poświadczenie faktu bycia studentem na uczelni ukraińskiej w roku ak. 2021/2022 - dokumentem poświadczajacym może być kserokopia legitymacji studenckiej lub jakikolwiek inny rodzaj dokumentu, który poświadczy tę informację
 9. Dodatkowo, kandydaci niepełnoletni składają Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz klauzulę RODO opiekuna prawnego
 10. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym na Ukrainie, składają dodatkowo zwykłe tłumaczenie na język polski dokumentów potwierdzających wykształcenie
 11. Zaświadczenie o poziomie języka polskiego i sugerowanym poziomie kursu z języka polskiego, wygenerowane po uzupełnieniu testu kompetencyjnego POLONICUM. Kandydaci podejmujący studia w języku polskim, podchodzą do testu kompetencyjnego z języka polskiego. Link do testu kompetencyjnego:  https://bit.ly/3yhNUcX (hasło do testu zostanie przesłane zakwalifikowanym kandydatom drogą mailową)

Kandydaci w celu przystąpienia do testu kompetencyjnego, logują się na platformie „Kampus-rekrutacja” przy użyciu swoich danych do logowania w systemie IRK Ukraina, a następnie wprowadzają klucz dostępu. Kandydaci mogą podejść do testu tylko raz. Kandydat po wypełnieniu testu kompetencyjnego jest zobowiązany do zamieszczenia na indywidualnym koncie rejestracyjnym w systemie IRK zaświadczenia z informacją o sugerowanym poziomie kursu.

Zaświadczenie należy pobrać po wypełnieniu testu na platformie, wydrukować i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.