Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria - studia licencjackie w języku polskim


Informacje ogólne

 • Limit miejsc: 30

 • Studia 3 letnie I stopnia, w języku polskim, tryb stacjonarny, zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 20.00

 • Minimalny próg kwalifikacji: 50 pkt

 • Studia bezpłatne

 • Absolwenci programu uzyskują tytuł licencjata wybranego kierunku i specjalności:

  • Ekonomii z wybraną specjalnością: Ekonomia Międzynarodowa, Ekonomia Przedsiębiorstwa lub Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie

  • Finansów i Rachunkowości ze specjalnością Finanse i rachunkowość lub Finanse publiczne i podatki

  • Informatyki i ekonometrii

Programy studiów

 • Kandydaci rejestrują się w systemie IRK na kierunek ogólny: "Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria", w trakcie składania dokumentów wybierają wspólny pierwszy rok studiów lub specjalność  "Międzykierunowe studia ekonomiczno-menedżerskie"

 • Za wyjątkiem specjalności "Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie", zapisy na kierunki i specjalności studiów odbywają się po pierwszym roku studiów na podstawie deklaracji wyboru Studenta oraz listy rankingowej opracowanej na podstawie średniej ocen z pierwszego roku studiów


Zapisz się na studia


Terminy

 • Rejestracja w systemie IRK - 17 sierpnia godz. 00:00 – 1 września 2022 godz. 23:59
 • Egzamin wstępny na studia: 6 września 2022 r
 • Ogłoszenie wyników: 9 września 2022 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 12 - 15 września 2022 r, po ew. przesunięciach na liście rezerwowej, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

 


Zasady rekrutacji

W postępowaniu na studia mogą uczestniczyć osoby, przebywające przed 23 lutego 2022 r.  na terytorium Ukrainy, mające ukończoną edukację na poziomie średnim oraz posiadające prawo do podjęcia studiów wyższych.

Kandydaci zobowiązani są do załączenia do systemu IRK dwóch podstawowych dokumentów:

 1. Potwierdzenia nadania numeru PESEL ze statusem UKR - status ten potwierdza przekroczenie granicy przez obywatela Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz deklarowany zamiar pozostania na terytorium RP,  lub złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR.
 2. Dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, w przypadku aplikowania na studia licencjackie dokumentu ukończenia szkoły średniej, w przypadku aplikowania na studia magisterskie – dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kandydaci, którzy oczekują na wydanie świadectwa lub dyplomu, mogą wgrać do systemu oświadczenie o uzyskaniu dokumentu w najbliższym czasie z podaniem przewidywanego terminu uzyskania dokumentu.

Podstawą kwalifikacji na studia jest test w formie stacjonarnej, przeprowadzany w języku polskim lub angielskim z zakresu wiedzy matematycznej oraz predyspozycji do studiowania kierunków ekonomicznych. Literaturą do testu są wymagania egzaminacyjne polskiego egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 2021/2022, na poziomie podstawowym i rozszerzonym – wytyczne dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Test odbędzie się 6 września 2022 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Długiej 44/50. O godzinie testu kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z testu wynosi 100 punktów, z czego 50 punktów można uzyskać za pytań z zakresu wiedzy matematycznej, a pozostałe 50 z zagadnień dotyczących predyspozycji do studiowania kierunków ekonomicznych.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie listy rankingowej, w ramach określonego limitu miejsc.

Minimalny próg punktowy niezbędny do kwalifikacji 50 punktów.

Kandydaci mogą wybrać język zdawania testu - w wersji polskiej lub angielskiej. Kandydaci, którzy od roku ak. 2022/2023 chcą podjąć studia w języku polskim muszą dodatkowo w teście kompetencyjnym, organizowanym przez Uniwersytet Warszawski, potwierdzić swoją biegłość językową z języka polskiego na wymaganym poziomie.

Kandydaci, którzy nie potwierdzą swojej znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, będą kierowani na kurs przygotowawczy do studiowania w języku polskim.


Wymagane dokumenty

Po uzyskaniu kwalifikacji na studia, kandydat składa następujące dokumenty:

 1. oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem. UWAGA: prosimy o przyniesienie ze sobą kserokopii świadectwa maturalnego. Zgodność z oryginałem potwierdza Komisja Rekrutacyjna podczas składania dokumentów.
 2. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata - dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)
 4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej]
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim - dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 6. deklaracja wyboru specjalności
 7. kserokopia potwierdzenie nadania numeru PESEL ze statusem UKR
 8. Dodatkowo, kandydaci niepełnoletni składają Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz klauzulę RODO opiekuna prawnego
 9. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym na Ukrainie, składają dodatkowo zwykłe tłumaczenie na język polski dokumentów potwierdzających wykształcenie
 10. Zaświadczenie o poziomie języka polskiego i sugerowanym poziomie kursu z języka polskiego, wygenerowane po uzupełnieniu testu kompetencyjnego POLONICUM. Link do testu kompetencyjnego:  https://bit.ly/3yhNUcX (hasło do testu zostanie przesłane zakwalifikowanym kandydatom drogą mailową)

Kandydaci w celu przystąpienia do testu kompetencyjnego, logują się na platformie „Kampus-rekrutacja” przy użyciu swoich danych do logowania w systemie IRK Ukraina, a następnie wprowadzają klucz dostępu. Kandydaci mogą podejść do testu tylko raz. Kandydat po wypełnieniu testu kompetencyjnego jest zobowiązany do zamieszczenia na indywidualnym koncie rejestracyjnym w systemie IRK zaświadczenia z informacją o sugerowanym poziomie kursu.

Zaświadczenie należy pobrać po wypełnieniu testu na platformie, wydrukować i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.