Kontynuacja studiów - studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim, Finance, international investment and accounting

Informacje ogólne

 • Limit miejsc: 30

 • Studia 3 letnie I stopnia, w języku angielskim, tryb stacjonarny, zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 20.00

 • Studia płatne dla wszystkich studentów; cenniki studiów dostępne są tutaj

 • Minimalny próg kwalifikacji: 50 pkt

 • Absolwenci programu uzyskują tytuł licencjata kierunku "Finance, International Investment and Accounting" 

Programy studiów

Zapisz się na studia


Terminy

 • Rejestracja w systemie IRK - 17 sierpnia godz. 00:00 – 1 września 2022 godz. 23:59
 • Egzamin wstępny na studia: 6 września 2022 r
 • Ogłoszenie wyników: 9 września 2022 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 12 - 15 września 2022 r, po ew. przesunięciach na liście rezerwowej, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

 


Zasady rekrutacji

W postępowaniu na studia mogą uczestniczyć osoby, które studiowały przed 24 lutego 2022 roku na studiach pierwszego stopnia na uczelni w Ukrainie.

Podstawą kwalifikacji na studia jest test w formie stacjonarnej, przeprowadzany w języku angielskim z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych. Literatura do testu:

 • C.R. McConell, S.L. Brue, S. Flynn, 'Economics'', Mc Graw-Hill Irwin, 18th-22nd edition.

Test odbędzie się 6 września 2022 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Długiej 44/50. O godzinie testu kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z testu wynosi 100 punktów. Minimalny próg punktowy niezbędny do kwalifikacji 50 punktów.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie listy rankingowej, w ramach określonego limitu miejsc.

Dodatkowo kandydaci zobligowani są potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie B2, jednym z dokumentów akceptowanych przez Uniwersytet Warszawski.


Wymagane dokumenty

Po uzyskaniu kwalifikacji na studia, kandydat składa następujące dokumenty:

 1. oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem. UWAGA: prosimy o przyniesienie ze sobą kserokopii świadectwa maturalnego. Zgodność z oryginałem potwierdza Komisja Rekrutacyjna podczas składania dokumentów.
 2. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata - dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)
 4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej]
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim - dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 6. deklaracja wyboru specjalności i wykaz zaliczonych przedmiotów
 7. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 - dokument z listy dokumentów akceptowanych przez UW
 8. poświadczenie faktu bycia studentem na uczelni ukraińskiej w roku ak. 2021/2022 - dokumentem poświadczajacym może być kserokopia legitymacji studenckiej lub jakikolwiek inny rodzaj dokumentu, który poświadczy tę informację
 9. kserokopia potwierdzenie nadania numeru PESEL ze statusem UKR
 10. Dodatkowo, kandydaci niepełnoletni składają Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz klauzulę RODO opiekuna prawnego
 11. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym na Ukrainie, składają dodatkowo zwykłe tłumaczenie na język polski dokumentów potwierdzających wykształcenie