Rekrutacja na studia I stopnia

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 125
tel. 22 55 49 190
vm!U`{Z0LM_n2Q8GXH6/P[Wo]#[iSkHVp8n3#vf{3E9PQvnFdH\

Kwalifikacja na studia I stopnia

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Rekrutacja na WNE UW krok 3

 Rejestracja  Kwalifikacja  Przyjęcie na studia

 

Kwalifikacja w 3 krokach

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rejestracja
 • Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): podaj wymagane dane, wybierz kierunek, wprowadź wyniki matury.
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (80 PLN na indywidualny numer konta podany w IRK)
 • Zwróć uwagę na terminy rekrutacji.

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Kwalifikacja

 • Na podstawie wyników matury podanych w IRK Komisja Rekrutacyjna sporządza ranking kandydatów i  umieszcza informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na koncie kandydata w systemie IRK (listy rankingowe są także wywieszane na stronie internetowej WNE UW). 
 • Zasady przeliczania punktów w rekrutacji na I stopień. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników matur ("matura 2005-2018"), egzaminu dojrzałości ("stara matura") lub równoważnego dokumentu. Wyniki matur przelicza się na punkty rankingowe. Na podstawie punktów tworzy się listę rankingową. Lista określa kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach ustalonego limitu miejsc. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat, niezależnie od rodzaju posiadanej matury, wynosi 100. Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania na zasadach ogólnych dla studiów stacjonarnych to 30.
 

Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

(wybór kierunku/specjalności po 1. roku) - tryb stacjonarny i niestacjonarny (wieczorowy)

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

Wszystkie przedmioty są wymagane.

Kandydaci z maturą 2005-2018

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. włoski, j. szwedzki;
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, można wybrać: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,10xJEZ +0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";
 • kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy (również na tym samym poziomie).Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony;
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, można wybrać: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia,  biologia, filozofia, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Uwaga:

 • kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy (również na tym samym poziomie.
 • w przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego (POL) musi być różny od wybranego języka nowożytnego (JEZ).

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, wybór spośród:  język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, ekonomia.

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1* + 0,75xMAT+ 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.

Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy

Podstawą przyjęcia jest przejście dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej.
Etap I:
Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.
Dokument należy dołączyć do konta w IRK. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu. 
 
Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym przygotowanym, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1). 

Etap II:
Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz godzin w systemie wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym językiem matury był język angielski),
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY); Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy  (JEZ oraz PRZEDMIOT DOWOLNY) - również na tym samym poziomie.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokłada wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB, w tym podział na poziom podstawowy i rozszerzony). W związku z tym, w każdym wypadku w którym możliwe jest ustalenie przedziałów punktów/procentów (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. 


Inne

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2017".

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

 

Kandydaci z maturą do 2004

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 140 Senatu UW z dnia 21 maja 2017 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Finance and International Investment

Tryb stacjonarny i niestacjonarny (wieczorowy)

0,05xPOL + 0,75xMAT+ 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R
(szczegóły przeliczania punktów poniżej
uwaga: dodatkowe wymaganie dotyczące znajomości języka: certyfikat lub polska matura z języka angielskiego)

Wszystkie przedmioty są wymagane.

Kandydaci z maturą 2005-2018

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki;
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony,  jeden dowolny przedmiot do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,10xJEZ +0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";
 • Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (MAT i PRZEDMIOT DOWOLNY_R). Podobnie język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny;
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony;
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony;
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, można wybrać dowolny przedmiot do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym).

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki POL i JEZ muszą być różne
 • Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie  (MAT oraz PRZEDMIOT DOWOLNY_R)
 • Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony,
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony,  dowolny przedmiot do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym).

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR = 0,05xPOL ALBO L1* + 0,75xMAT+ 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki  JEZ i POL muszą być różne

 • Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

 • Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie


Kandydaci z maturą zagraniczną

Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz godzin w systemie wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym językiem matury był język angielski),
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY); Jeden dowolny przedmiot do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy  (JEZ oraz PRZEDMIOT DOWOLNY) - również na tym samym poziomie.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

PR=0,05xPOL + 0,75xMAT + 0,10xJEZ + 0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokonuje wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB, w tym podział na poziom podstawowy i rozszerzony). W związku z tym, w każdym wypadku w którym możliwe jest ustalenie przedziałów punktów/procentów (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. W każdym innym przypadku komisja przyjmuje iż w 4-stopniowej skali ocen minimalnym poziomem zaliczającym maturę jest 50% punktów, a w każdej innej szerszej skali ocen jest to 40% punktów. Powyżej tego poziomu dokonywany będzie proporcjonalny podział punktów między oceny z założeniem, że najwyższa ocena daje 100% punktów.

Np. w skali ocen 2-5 (gdzie 2 nie zalicza) komisja rekrutacyjna przyjmuje 50% jako poziom minimalny (dla oceny 3), 75% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5. W skali ocen 1-5 (gdzie 1 nie zalicza) przyjmujemy 40% dla oceny 2, 60% dla oceny 3, 80% dla oceny 4 i 100% dla oceny 5.


Dodatkowe wymaganie na studia w języku angielskim

Na studia Finance and International Investment potrzebne jest poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,

Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni, gdzie językiem wykładowym był angielski oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (powyżej 6) oraz TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iTB: co najmniej 87), TOEIC (co najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO. W szczególnych wypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może uwzględnić inne przedłożone przez Kandydata zaświadczenia - w tym ocenę z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.


Inne

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2017".

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

 

Kandydaci z maturą do 2004

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 140 Senatu UW z dnia 21 maja 2017 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


 

Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie

0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R** + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R*
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Kandydaci z maturą 2005-2018

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki;
 • matematyka (MAT_R) – poziom rozszerzony, przedmiot punktowany (niewymagany)
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, dowolny do wyboru włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Przedmiot wymagany.

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R** + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R*

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";
 • Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie
 • Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny; przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony; przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT_R) – poziom rozszerzony; przedmiot punktowany (niewymagany)
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony; przedmiot wymagany
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, dowolny przedmiot włącznie z matematyką, językiem obcym i językiem polskim. Przedmiot wymagany

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R** + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R*
*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki JEZ i POL muszą być różne

 • Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie

 • Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony, przedmiot wymagany
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT_R) – poziom rozszerzony, przedmiot punktowany (niewymagany)
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, dowolny włącznie z językiem polskim, matematyką, językiem obcym. Przedmiot wymagany

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R** + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R*
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego, język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.
 • Matematykę można wskazać trzykrotnie
 • Język polski i obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

Kandydaci z maturą zagraniczną/cudzoziemcy

Podstawą przyjęcia jest przejście dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej.
Etap I:
Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.
Dokument należy dołączyć do konta w IRK. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu. 
 
Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1). 

Etap II:
Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz godzin w systemie wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym językiem matury był język angielski),
 • matematyka (MAT_R), przedmiot punktowany (niewymagany)
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY); Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy  (JEZ oraz PRZEDMIOT DOWOLNY) - również na tym samym poziomie.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R** + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R*
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokłada wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB, w tym podział na poziom podstawowy i rozszerzony). W związku z tym, w każdym wypadku w którym możliwe jest ustalenie przedziałów punktów/procentów (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. 


Inne

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2017".

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

 

Kandydaci z maturą do 2004

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 140 Senatu UW z dnia 21 maja 2017 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne

0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* +0,50xMAT_R*+ 0,20xDOWOLNY_R**
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

* przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Kandydaci z maturą 2005-2018

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony, można wybrać: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki;
 • matematyka (MAT_R) – poziom rozszerzony, przedmiot wymagany
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, dowolny do wyboru włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. przedmiot punktowany (niewymagany)

W postępowaniu kwalifikacyjnym największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R* + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R**

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Uwaga:

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez "1", wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mnoży się przez "0,60";
 • Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie
 • Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Osoby, które posiadają Maturę Międzynarodową (IB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punkty – 60%
3 punkty – 45%
2 punkty – 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Na dyplomie IB za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL. W przypadku poziomu rozszerzonego używa się mnożnika "1", w przypadku poziomu podstawowego używa się mnożnika "0,6". 

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język A1 z grupy 1* (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, musi być inny niż język obcy nowożytny; przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony; przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT_R) – poziom rozszerzony; przedmiot wymagany
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony; przedmiot wymagany
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, dowolny przedmiot włącznie z matematyką, językiem obcym i językiem polskim. Przedmiot niewymagany, punktowany

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R* + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R**
*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego; języki JEZ i POL muszą być różne

 • Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie

 • Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie

 


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Osoby, które posiadają Maturę Europejską (EB) podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co kandydaci z "maturą 2005-2018". W ich przypadku uzyskane punkty przelicza się na wynik procentowy, porównywalny z systemem oceniania stosowanym przy egzaminach maturalnych.
Zgodnie z uchwałą Senatu UW, liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przelicza się na wynik procentowy w następujący sposób:

9,00 – 10,00 => 100%
8,00 – 8,95 => 90%
7,00 – 7,95 => 75%
6,00 – 6,95 => 60%
5,00 – 5,95 => 45%
4,00 – 4,95 => 30%

Przyjmuje się, że niższy poziom – standard level (SL) – odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. Na dyplomie EB w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3. W przypadku poziomu rozszerzonego stosuje się mnożnik "1", w przypadku podstawowego - "0,6".

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski albo język L1 (POL) – poziom podstawowy lub rozszerzony, przedmiot wymagany
 • matematyka (MAT) – poziom podstawowy oraz rozszerzony, przedmiot wymagany
 • jeden język obcy nowożytny (JEZ) – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 • matematyka (MAT_R) – poziom rozszerzony, przedmiot wymagany
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY_R) – poziom rozszerzony, dowolny włącznie z językiem polskim, matematyką, językiem obcym. Przedmiot niewymagany, punktowany

Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R* + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R**
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Uwaga:

 • W przypadku braku języka polskiego, język użyty zamiast języka polskiego musi być różny od wybranego języka nowożytnego.
 • Matematykę można wskazać trzykrotnie
 • Język polski i obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

Kandydaci z maturą zagraniczną/cudzoziemcy

Podstawą przyjęcia jest przejście dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej.
Etap I:
Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.
Dokument należy dołączyć do konta w IRK. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu. 
 
Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1). 

Etap II:
Ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników matury. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz godzin w systemie wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej. Pod uwagę przy jej sporządzaniu brane są wyniki maturalne z następujących przedmiotów:

 • język oryginalny matury (POL),
 • matematyka (MAT),
 • język obcy inny niż język oryginalny matury (JEZ) (ewentualnie inny język obcy, jeśli językiem oryginalnym językiem matury był język angielski),
 • matematyka (MAT_R), przedmiot wymagany
 • dowolny  przedmiot do wyboru (PRZEDMIOT DOWOLNY); Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. przedmiot niewymagany

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy  (JEZ oraz PRZEDMIOT DOWOLNY) - również na tym samym poziomie.

Wynik końcowy każdego kandydata to średnia ważona relatywnych ocen:

0,10xPOL* + 0,10xMAT* + 0,10xJEZ* + 0,50xMAT_R* + 0,20xPRZEDMIOT DOWOLNY_R**
(szczegóły przeliczania punktów poniżej)

*przedmiot wymagany

** przedmiot punktowany (niewymagany)

Elektroniczną wersję matury wraz z legalizacją/apostille i tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć do konta w IRK do końca terminu rejestracji. 

Komisja rekrutacyjna dokłada wszelkich starań, by matury zagraniczne oceniać w sposób porównywalny do polskich (oraz IB i EB, w tym podział na poziom podstawowy i rozszerzony). W związku z tym, w każdym wypadku w którym możliwe jest ustalenie przedziałów punktów/procentów (w oparciu o dostępne informacje lub/oraz informacje przekazane przez studentów W MOMENCIE rejestracji internetowej) niezbędnych do uzyskania danej oceny, są one wykorzystywane w obliczeniu wyniku kandydata. 


Inne

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik z arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru:

R=D x 4/3

gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego.
Pozostałe warunki przyjęć dla kandydatów z maturą dwujęzyczną są takie same jak dla kandydatów z "maturą 2005-2017".

Kandydaci powinni posiadać znajomość matematyki co najmniej na poziomie programu liceum ogólnokształcącego.
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

 

Kandydaci z maturą do 2004

Oceny z egzamin dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku:

6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Matura do 1991 roku

5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 140 Senatu UW z dnia 21 maja 2017 z późn. zm. Szczegółowe informacje o ulgach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uw.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Rekrutacja na WNE UW krok 4

Przyjęcie na studia

 • Skompletuj dokumenty, sprawdź listę wymaganych dokumentów.
 • Dostarcz dokumenty. Wstępnie zakwalifikowani kandydaci dostarczają komplet wymaganych dokumentów w określonym terminie, co skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia (sprawdź terminy). Dokumenty składa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa).
 • Niedostarczenie dokumentów. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie złożyły dokumentów w wymaganych terminach, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymują negatywną decyzję o przyjęciu na studia.
 • Lista rezerwowa. W przypadku, gdy po złożeniu dokumentów przez osoby wstępnie zakwalifikowane na studia, pozostały (po I terminie ich przyjmowania) wolne miejsca, są one oferowane kolejnym kandydatom z listy rankingowej (rezerwowej). Osoby te są zobowiązane w kolejnych, wskazanych im terminach (tzw. turach składania dokumentów) dostarczyć dokumenty na Wydział Nauk Ekonomicznych. Jeśli tego nie uczynią, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Dostarczenie dokumentów skutkuje przyjęciem na studia. Uwaga: po zakończeniu lipcowej tury rekrutacji i wypełnieniu limitu miejsc, lista rezerwowa zostaje zamknięta a kandydaci otrzymują negatywną decyzję o przyjęciu. 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw