JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 
FB WNE UW
FB WNE UW
WNE UW

Erasmus
     
Avattar.com Web Design
Podyplomowe studia
Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja
Avattar.com Web Design

Strona startowa
>
Cel Studiów
Adresaci Studiów
Efekty kształcenia
Program Studiów
Wykładowcy Studiów
Warunki uczestnictwa
Warunki ukończenia
Organizacja Studiów
Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłasza nabór na III edycję studiów podyplomowych

Sprawozdawczość finansowa,
analiza i interpretacja

w roku ak. 2014/2015


Analiza finansowa jest istotnym elementem wsparcia dla funkcjonowania instytucji gospodarki rynkowej. Poznanie metod poszukiwania, analizy i interpretacji informacji gospodarczych, ekonomicznych i finansowych pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem oraz przekazywania informacji finansowej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz analizy finansowej w jednostkach sektora przedsiębiorstw prywatnych oraz w mass mediach dostarczających informacji finansowych. Jednocześnie zaprezentowane zostaną zasady wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Wiedza:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada szeroko pojętą wiedzę ekonomiczną i finansową z zakresu pozyskiwania informacji o charakterze ekonomicznym, instrumentów inwestycyjnych i genezie oraz obecnym stanie rozwoju rynków finansowych oraz polskich, międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Ponadto, absolwent ma wiedzę na temat pozyskiwania kluczowych informacji o przedsiębiorstwach niezbędną do podejmowania decyzji, zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami oraz pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstw w swoim regionie. Wiedza ta pozwoli ocenić jakie informacje są istotne w analizie przedsiębiorstwa oraz przeanalizować sytuację finansową sp?łki w oparciu o powszechnie dostępne źr?dła biorąc pod uwagę jej otoczenie rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu).
 • Absolwent ma wiedzę o sprawozdawczości finansowej uwzględniając różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.
 • Absolwent ma wiedzę na temat zasadniczych kategorii sprawozdań (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej), które mogą mieć istotny wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniach, a zatem decyzje podejmowane przez interesariuszy na podstawie tych sprawozdań.
 • Absolwent dysponuje wiedzą na temat zasad rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i metod sporządzania analizy sprawozdań finansowej przy użyciu różnych metod.
 • Słuchacz ma podstawową wiedzę o charakterze ekonomii, w tym ekonomii międzynarodowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk.
 • Absolwent zna metody i narzędzia, w tym podstawowe techniki pozyskiwania i analizy danych, dotyczące analizy przedsiębiorstw.
 • Absolwent zna i rozumie metody sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej).
 • Absolwent zna i rozumie polityki rachunkowości oraz zasady rachunkowości na których oparta jest sprawozdawczość finansowa.
 • Absolwent ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy sprawozdań finansowych posługując metodą wskaźnikową.
 • Absolwent zna pięć grup wskaźników rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności.
Umiejętności:
 • Absolwent ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy sprawozdania finansowego i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności w oparciu o samodzielnie zebrane materiały.
 • Absolwent potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i inne społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Absolwent umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną, pozyskiwać i analizować dane statystyczne dotyczące podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i poprawnie zarejestrować je w systemach firmy.
 • Absolwent potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań posługując się między innymi metodą wskaźnikową i analizą Du Ponta.
 • Absolwent potrafi poprawnie zinterpretować wyniki analizy wstępnej oraz pełnej.
 • Absolwent umie przedstawić podstawowe zalecenia w celu poprawy działalności spółki.
Kompetencje społeczne - postawy:
 • Absolwent ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w analizowane spółki.
 • Absolwent ma świadomość w jaki sposób wybór polityk i zasad rachunkowości wpływa na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek i rozumie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich ocenę.
 • Absolwent potrafi podjąć pracę w instytucjach zajmujących się analizą spółek oraz przedstawić rekomendacji dotyczących inwestycji w analizowane spółki.
 • Absolwent potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z dalszą pracą zawodową oraz z innymi dziedzinami nauk społecznych.
 • Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.
 • Absolwent wyraża otwartość na nowe idee, poszukiwania nietypowych rozwiązań problemów, metod analizy.
 • Absolwent potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu oraz wyniki badań.
 • Absolwent potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane oraz zawodowo zajmujące się tematyką analizy i sprawozdawczości finansowej. Przede wszystkim studia podyplomowe są dedykowane dla członków zarządu i rad nadzorczych, analityków finansowych i ekonomicznych oraz dziennikarzy ekonomicznych oraz osób, które nie ukończyły studiów ekonomicznych lecz mają styczność z tą dziedziną.
Wykładowcami Studiów są osoby o uznanym w kraju autorytecie, wywodzące się ze środowisk akademickich, naukowych oraz praktycy związani zawodowo ze sprawozdawczością finansową i rachunkowością, reprezentujący resorty i instytucje finansowe.

Do grona wykładowców zostali zaproszeni m.in.:
 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
 • prof. dr hab. Józef Oleński,
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
 • dr Piotr Modzelewski,
 • dr Tomasz Potocki,
 • dr Anna Białek Jaworska,
 • dr Agata Kocia,
 • dr Krzysztof Czerkas,
 • dr hab. Janusz Kudła, prof. UW,
 • dr Jarosław Górski,
 • mgr Piotr Borowski,
 • mgr Marzena Maselewska,
 • mgr Krzysztof Pernach,
 • dr Magdalena Wereda-Kolasińska,
 • mgr Ewa Opolska.
Biorąc pod uwagę rekomendacje słuchaczy I edycji studiów oraz uwagi i sugestie słuchaczy zaczerpnięte z ankiet ewaluacyjnych wprowadzono innowacyjne zmiany w programie studiów na rok akademicki 2013/2014 (wyróżnione pogrubieniem):
 1. Przygotowanie i interpretacja danych statystycznych, 4 h, konwersatorium
 2. Zarządzanie informacją we współczesnej gospodarce, 4 h, konwersatorium
 3. Infrastruktura informacyjna we współczesnej gospodarce, 4 h, konwersatorium
 4. Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa, 8 h, konwersatorium
 5. Znaczenie reputacji i systemy jakości w przedsiębiorstwach, 8 h, konwersatorium
 6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 24 h, wykład
 7. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 6 h, ćwiczenia
 8. Analiza sprawozdań finansowych, 16 h, wykład
 9. Analiza sprawozdań finansowych, 6 h, ćwiczenia
 10. Biznes międzynarodowy, 8 h, konwersatorium
 11. Zarządzanie strategiczne, 8 h, konwersatorium
 12. Gospodarka światowa, 6 h, konwersatorium
 13. Relacje inwestorskie, 8 h, konwersatorium
 14. Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz Amerykańskie standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 16 h, wykład
 15. Compliance, 8 h, konwersatorium
 16. Analiza techniczna spółek, 6 h, konwersatorium
 17. Audyt wewnętrzny, 8 h, konwersatorium
 18. Instrumenty rynku finansowego, 8 h, konwersatorium
 19. Źródła i metody pozyskiwania kapitału zewnętrznego, 8 h, konwersatorium
 20. Inwestowanie na rynku finansowym, 8 h, konwersatorium
 21. Negocjacje biznesowe, 8 h, konwersatorium
 22. Zarządzanie ryzykiem, 8 h, konwersatorium
 23. Seminarium dyplomowe, 10 h, konsultacje
Warunkiem uczestniczenia w Studiach jest:
 • złożenie następujących dokumentów
  w dniach 2 czerwca - 10 października 2014 r.:
  • odpisu lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podania o przyjęcie na studia z merytorycznym uzasadnieniem,
  • standardowego kwestionariusza osobowego wg wzoru (formularz dostępny w formacie .DOC,
  • zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
  • jednego zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • dokonanie opłaty za uczestnictwo w studiach w wysokości 4250 zł na indywidualny rachunek bankowy, którego numer student otrzyma po zakwalifikowaniu. Istnieje możliwość opłaty za studia w dwóch nieoprocentowanych ratach.
Na Państwa potrzeby wystawiamy fakturę VAT z tytułu opłat za studia. Informacje oraz odpowiednie druki znajdują się w zakładce Dla studentów > Opłaty za studia > Faktury VAT.
Warunkiem ukończenia Studium jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów, zdanie egzaminu śródsemestralnego oraz napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego promotora. Po zakończeniu Studium uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Uniwersytetu Warszawskiego.

Roczne (2 semestry) Studium Podyplomowe obejmuje 195 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów dyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW dwa razy w miesiącu na dwudniowych sesjach - w soboty i niedziele.

Termin rozpoczęcia Studiów: 25 października 2014 r.

Kierownik Studiów: dr Agata Kocia
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, pok. 301;
Konsultacje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW:
po wcześniejszym ustaleniu mailowym terminu spotkania.
Tel.: +48 (22) 55 49 155
e-mail: akocia@wne.uw.edu.pl

Obsługa administracyjna

Monika Czechowska: mczechowska@wne.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
pokój M
tel. (22) 55 49 178,
fax (22) 831 23 29


Avattar.com Web Design
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2014. Wprowadził: M. Bąba
Avattar.com Web Design