Studia I stopnia

Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf 

Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf 

Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf 

Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf 

Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Finance and International Investment
Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Minima Programowe dla studentów MISH
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Studia III stopnia

Dzienne

Program studiów w wersji PDF.

Wykładowcy

 • Dr hab. Andrzej Cieślik, prof. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Wojciech Charemza, University of Leicester, UK
 • Prof. Thomas A. Gresik, University of Notre Dame IN (USA)
 • Prof. Reka Futasz, CEU
 • Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Kierownik studiów
 • Prof. dr h. c. Oded Stark, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Warunki ukończenia

 1. Warunkiem ukończenia dziennych studiów doktoranckich jest zaliczenie przewidzianych Regulaminem kursów obowiązkowych i fakultatywnych.
   
 2. Warunkiem uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych jest spełnienie wymogów wynikających z Ustawy dnia 14 marca 2003 roku o stopniachnaukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 4., nr 65, poz. 595 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora.


Organizacja studiów

Plan seminarium doktoranckiego w wersji PDF.

Sprawozdania z działalności studiów doktoranckich

Pomoc materialna / stypendia


Zaoczne

W trakcie studiów doktoranci realizują program którego następstwem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności jej stosowania w analizie zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych. Oprócz tego doktoranci nabywają również różne kompetencje społeczne, m.in. umiejętność oceny źródła danych informacji, prezentowania osiągnięć najnowszych teorii ekonomicznych, umiejętność dopasowania metody badawczej do celu badawczego, komunikowania się z otoczeniem i obrony swoich poglądów, czy umiejętność systematycznego pogłębiania i aktualizowania własnej wiedzy.


Program zaocznych studiów doktoranckich, będąc zbliżony do studiów dziennych w kluczowych obszarach, głównie takich jak mikroekonomia, makroekonomia i metody ilościowe, jednocześnie ukierunkowany jest w większym stopniu na wykorzystanie i stosowanie badań naukowych o walorach aplikacyjnych. Ich unikalnym walorem jest szereg zajęć (wykładów i seminariów) ukierunkowanych na analizy empiryczne w kontekście dorobku teoretycznego, co pozwala na wykorzystanie doświadczeń zawodowych doktorantów, przydatnych w opracowywaniu koncepcji pracy doktorskiej.

Organizacja zaocznych studiów doktoranckich określona jestRegulaminem studiów. Wskazać tu m.in. należy na 4-letni czas na otwarcie przewodu doktorskiego, elastyczne terminy zdawania egzaminów z przedmiotów wymaganych programem, możliwość uczestniczenia wszystkich doktorantów w seminariach doktorskich, na których prezentowana jest szczegółowa koncepcja pracy doktorskiej. 

Program studiów w wersji PDF.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą głównie samodzielni pracownicy naukowi WNE wspomagani przez adiunktów z dużym doświadczeniem badawczym. Na tych studiach konieczne jest ukierunkowanie wszystkich przedmiotów na analizy empiryczne zjawisk ekonomicznych znanych doktorantom z praktyki zawodowej, oparte na solidnym gruncie teoretycznym i naukowych narzędziach badawczych. Z tych powodów skład nauczających jest nieco inny niż na studiach stacjonarnych, większy wśród nich jest udział osób prowadzących badania empiryczne w firmach (ekonomiczne i finansowe) lub w większej skali np. branżach a mniejszy zajmujących się teorią i problemami makroekonomicznymi.

Zdecydowana większość wykładowców posiada doświadczenie praktyczne, poparte głęboką znajomością naukowych metod badawczych i umiejętnością interpretacji zjawisk gospodarczych. Taki dobór kadry nauczającej wynika ze specyfiki studentów zaocznych studiów doktoranckich, wśród których dominują osoby z doświadczeniem zawodowym. Powoduje to konieczność takiego doboru wykładowców, którzy znając, stosując i prowadząc badania empiryczne (ekonomiczne i finansowe) w konkretnych jednostkach gospodarczych, potrafią nawiązać odpowiednie relacje naukowe ze słuchaczami studiów doktoranckich.

Organizacja studiów

Wykłady prowadzone są raz w miesiącu (weekend) w sali konferencyjnej Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej (CBE) Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Banacha 2B.

Zajęcia 7. edycji rozpoczęły się w semestrze zimowym (koniec lutego 2012 r.) i organizowane są raz w miesiącu:
- w piątek w godz. 16.30-20.00 
- w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-17.00

Początek zajęć 8. edycji planowany jest na październik 2014 r.

Program 7. edycji

Program 6. edycji

Sprawozdania z działalności studiów doktoranckich

Seminaria doktorskie

Warinki ukończenia

Doktoranci są zobowiązani do:

 • obecności na ustalonych w programie zajęciach
 • odbycia praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia wspólnych zajęć z promotorem
 • uczestniczenia (również czynnego) w seminariach doktoranckich
 • zaliczenia ustalonych w programie zajęć i złożenia egzaminów doktorskich z: mikroekonomii, makroekonomii, metod ilościowych, socjologii oraz języka nowożytnego.

Przewody doktorskie

Teksty rozpraw doktorskich (wraz z recenzjami), których obronę wyznaczono po 1 października 2012 r. powinny być umieszczone w Repozytorium UW, zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z dn. 2 lipca 2012 r..

Jest to jedyna forma udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym najpóźniej 12 dni przed terminem obrony.
Doktorant powinien samodzielnie umieścić pracę w Repozytorium zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Repozytorium.
Po zatwierdzeniu pracy Repozytorium wystawia zaświadczenie o dopełnieniu obowiązku zdeponowania pracy, zgodnie z w/w Zarządzeniem.


Indywidualne

Uchwała nr 18/2005

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w sprawie
prowadzenia przewodów doktorskich na WNE UW
dla osób, nie będących studentami studiów doktoranckich
z dnia 9 listopada 2005

 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych dopuszcza postępowanie o nadanie stopnia doktora dla osób, które nie są studentami stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktorskich prowadzonych przez WNE.
 2. Doktorant, któremu Rada Wydziału otwiera przewód doktorski, jest zobowiązany w ciągu 5 lat zdać wymagane przepisami egzaminy (z ekonomii, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego), przygotować pod kierunkiem promotora i złożyć pracę doktorską. W przypadku niespełnienia przez doktoranta ww. wymagań w ciągu 5 lat Rada Wydziału zamyka jego przewód doktorski.
 3. W trosce o jakość doktoratów pisanych i bronionych w tym trybie postępowanie zmierzające do nadania stopnia doktora zawiera pisemny egzamin z ekonomii składający się z trzech części: mikroekonomii, makroekonomii i metod ilościowych w ekonomii. Egzamin obejmuje taki sam program, jaki obowiązuje studentów stacjonarnych studiów doktoranckich. Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich wyznacza termin egzaminu i jest zobowiązany do nadzoru na jego przeprowadzeniem. Do jego kompetencji należą również wszystkie sprawy formalne związane z tym egzaminem, w tym zwolnienia z całości lub części na podstawie świadectw zdania egzaminu obejmującego ten sam program w innej uczelni, gwarantującej wysokie wymagania w stosunku do egzaminowanych.
 4. Z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego doktorantowi-eksternowi przysługuje opieka promotora imiennie wyznaczonego w uchwale o otwarciu przewodu doktorskiego, prawo do zdawania egzaminów objętych postępowaniem doktorskim oraz przeprowadzenie procedury obrony pracy doktorskiej włącznie z uzyskaniem recenzji przedłożonej rozprawy.
 5. Wysokość opłat za przewód doktorski ustala się na 10.400 zł. Opłatę wnosi doktorant w 2 równych ratach po 5.200 zł każda. Pierwsza płatna przed wystąpieniem do Rady Wydziału o otworzenie przewodu doktorskiego. Druga przed wystąpieniem do Rady Wydziału o skierowanie pracy doktorskiej do recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niespełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora.
 6. Doktoranci-eksterni przygotowując się do egzaminów doktorskich z ekonomii mogą brać udział w zajęciach oferowanych doktorantom studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych za odrębną opłatą. Jej wysokość za każdą z trzech części ustala się w wysokości 3.000 zł.

Tryb eksternistyczny uzyskiwania doktoratów na WNE wymaga większego niż do tej pory zdyscyplinowania; z tego powodu zaproponowano: 5-letni okres trwania przewodu doktorskiego oraz wpłatę należności z tytułu postępowania doktorskiego momencie wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego.


Studia II stopnia

Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia Międzynarodowa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2013/2014
pdf
Ekonomia Międzynarodowa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Ekonomia Międzynarodowa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Ekonomia Międzynarodowa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Ekonomia Międzynarodowa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2013/2014
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2013/2014
pdf
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
Finanse Publiczne i Podatki
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Finanse Publiczne i Podatki
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2013/2014
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Ekonomia przedsiębiorczości (zaoczne)

Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2017/2018
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2016/2017
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2015/2016
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2014/2015
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2013/2014
pdf

International Economics

 

International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2013/2014
pdf
International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf
International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
International Economics,
studia II st.
Program wspólnych studiów WNE i ESL UCL 'International Economics and European Economic Policy (j.polski)
pdf

International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Development Economics

 

Development Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf
Development Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Quantitative Finance
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2013/2014
pdf

Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf

Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Data Science
Data Science,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Minima programowe dla studentów MISH
Minima Programowe dla studentów MISH
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia II st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia II st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf

Studia zaoczne

Semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

DISSETTLE

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/