Poradnik pracownika

Identyfikacja wizualna (papier firmowy, stopka)

Rekomendujemy korzystanie z szablonów WNE UW w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej:

 • papier firmowy wersja .docx: PL, EN - zachęcamy do korzystania z podstawowego kroju pisma dla UW - tj. Arimo lub zastępczego Arial. 
 • prezentacja wersja .pptx: PL, EN - krój pisma dla prezentacji jubileuszowej to Times New Roman. 
 • Uwaga: aby zmienić dane kontaktowe na dole strony należy dwa razy kliknąć na przestrzeń, zedytować informacje a następnie kliknąć ESC.

Pomocnicze:


Wizytówki

Szablon wizytówki WNE UW 

Wizytowka_wzor_EN.jpg     wizytowka_wzor_PL.jpg

Zasady zamawiania wizytówek służbowych

1. Należy wypełnić formularz zamówienia

2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Biura Promocji UW: iX%~D\9}q3hO!&?nNy]#[ZKql0@~_.&`Xeh1w?f z informacją, czy pracownik decyduje się na wizytówkę z użyciem logo WNE według wzorca ustalonego przez WNE z biurem centralnym (wygląd j.w.) czy bez logo WNE

3. Po akceptacji przez Biuro Promocji formularz zostaje wysłany do Zakładu Graficznego, po kilku dniach wizytówki są do odebrania w Zakładzie Graficznym (iX%~D\9}q3hO!&?nNyGxIrvzZ.]#[d6mk|AFedoO5c~*heo?%#Wl&Ku)


Adres mailowy umieszczany na służbowej wizytówce musi być służbowym adresem pracownika (domeny wydziałowe, uw.edu.pl lub adm.uw.edu.pl)

Uczelnia nie ma obowiązku drukowania wizytówek wszystkim pracownikom. Jeżeli pracownik nie akceptuje zasad druku wizytówek, Biuro Promocji ma prawo odmówić ich wydrukowania.

UWAGA!!! Ponieważ logotyp i nazwa uczelni, jako symbole instytucji, są jej wyłączną własnością, odmowa nie uprawnia pracownika do uzyskania wizytówek służbowych z logotypem i nazwą UW w inny sposób, np. w punkcie usługowym czy w automacie.

Przypominamy o obowiązku uzyskania na wniosku akceptacji kierownika jednostki (zasada ta nie dotyczy samodzielnych pracowników naukowych – profesorów oraz doktorów habilitowanych). Wnioski nieposiadające akceptacji, jeżeli jest wymagana, nie będą przyjmowane.

Po złożeniu formularza Biuro Promocji przekazuje ujednolicony wzór wizytówki do Zakładu Graficznego. 

Płatność za wizytówki służbowe jest regulowana notą księgową, wystawianą przez Zakład Graficzny UW, kierowaną na jednostkę, z której pochodzi osoba składająca wniosek.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zasad wyrabiania wizytówek dla przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich zarejestrowanych przy UW, informujemy, że mogą oni wyrabiać wizytówki bezpośrednio w Zakładzie Graficznym, ale bez prawa użycia logotypu Uniwersytetu Warszawskiego.


Materiał promocyjny WNE - Przewodnik dla przyszłych ekonomistów
 

Książka: Sztuka promocji nauki - praktyczny poradnik dla naukowców
Zachęcamy do zapoznania się z książką autorstwa Natalii Osicy i Wiktora Niedzickiego pt. "Sztuka promocji nauki - praktyczny poradnik dla naukowców" wydanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Egzemplarze książki będzie można także odebrać w UOTT.

Komunikaty

Niższe pensum dla kierowników projektów badawczych

W porozumieniu z JM rektorem Pałysem informuję, że w roku ak. 2015/2016 istnieje możliwość obniżenia o 30 godz. pensum dla osób kierujących projektami badawczymi (licząc na jeden projekt).

W związku z powyższym uprzejmie proszę zainteresowanych o wypełnienie i złożenie podań. Proszę przy tym wziąć pod uwagę reguły, obowiązujące w zmniejszaniu pensum a zwłaszcza w § 3 pkt. 11 z Uchwały Senatu UW z 25 czerwca 2014 r. oraz to, że nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżonego pensum, na zasadzie określonej powyższej uchwale, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za godziny zajęć wypracowane ponad udzieloną zniżkę aż do wysokości pensum rocznego ustalonego dla danego stanowiska.

Oznacza to, że dla tych, którzy uzyskali zniżkę 30 godz., pensum będzie wynosiło 180 godz. Faktyczne wykonanie zajęć w liczbie ponad 180 godz. nie będzie skutkowało wypłatą dodatkowego wynagrodzenia, jeśli łącznie nie przekroczy 210 godz.

Przykładowo osoba, która uzyska zniżkę pensum do 180 godz. i wykonałaby rocznie 205 godz., nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (bo to mniej niż pełne, nieobniżone pensum równe 210 godz.) a osoba, która miała obniżone pensum do 180 godz. i mimo to wykonałaby 215 godz., otrzyma wynagrodzenie tylko za 5 godzin ponadwymiarowych (bo przekroczyła o 5 godz. pełne nieobniżone pensum 210 godz.). Byłabym zobowiązana, gdyby podania w sprawie obniżenia wymiaru zajęć kierowane do Rektora (ale wymagające opinii Dziekana) trafiły do dziekanatu nie później niż do 15 lipca.

Urszula Sztanderska

W załączeniu:


Nowy regulamin studiów

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW.

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: iX%~D\9}q3hO!&?nNyGxIrvzZ.]#[\=it-=%g`%]Edm#feo?%#Wl&Ku. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.


Licencje uniwersyteckie - SAS, SPSS i Statistica

W celu uzyskania licencji na programy

 • SPSS 22
 • 9.3 (dla Win 32 i 64 bit. i dla Linuxa)
 • 9.4 (dla 64 bit. Linux oraz Win 7, 8, 8.1 w wersjach Professional i Server 2008 i 2012)
 • STATISTICA

Instrukcja instlacji oprogramowania (.pdf)
należy:

Licencję należy używać zgodnie z zasadamiobowiązującymi na UW oraz zgodnie z licencją producenta.

 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  • po zakończeniu nauki na UW (student);
  • po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  • po zakończeniu licencji - wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy (o tym przypadku użytkownicy będą powiadomieni na portalu uniwersyteckim);
  • na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.


Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Obecnie konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej WNE UW zgodna jest ona z projektem Eduroam.

Całość dokumentacji oraz niezbędne oprogramowanie dostępne jest na w/wym. stronie internetowej.


Zmiana ustawień wysyłania poczty elektronicznej

Zgodnie z decyzją TPSA od 1.12.2009 r. należy zmienić kod identyfikacyjny poczty wychodzącej

 •  w Outlooku Expressie posępując zgodnie z poniższą procedurą uruchamiając kolejno opcje: Outlook Express/Narzędzia/Konta/Właściwości/Zaawansowane zmieniając liczbę 25 na 587
 • w przypadku korzystania z innego rodzaju programu pocztowego proszę skorzystać z postępowania zawartego pod adresem - http://www.tp.pl/cert/poczta.

Konferencje w panelu edycyjnym strony www

W związku z potrzebą lepszego uporządkowania konferencji z udziałem naszych pracowników wprowadzono kolumnę liczba porządkowa (Lp.), która narzuca kolejność porządkowania danych - podobnie jak publikacje.

Każdy z pracowników WNE powinien wstawiać w odpowiednim porządku swoje udziały w konferencjach wg kolejności Lp. wybieranej z przewijaka w wersji edycyjnej, a całość uporządkuje się poprawnie.


Próby wyłudzenia informacji e-mailem

WNE ostrzega Użytkowników wydziałowych oraz uniwersyteckich kont pocztowych przed powtarzającymi się próbami wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy lub przejęcia kontroli nad komputerem za pośrednictwem poczty elektronicznej (zjawisko zwane phishing).

Co to jest phishing?

 • Nadawcy takich listów podszywają się np. pod bogatych przedsiębiorców, administratorów poczty UW, Komisję Europejską, Microsoft, fundacje i loterie państwowe, a również organizatorów konferencji naukowych czy konkursów i firmy oferujące pracę!.
 • Listy mają na celu skłonić odbiorcę do przesłania danych osobowych, numeru konta w banku, hasła do konta e-mail, wyłudzenia pieniędzy lub odwiedzenia stron internetowych mogących wyrządzić szkody na jego komputerze.

Jak odróżnić phishing?Alarmujący powinien być każdy z poniższych warunków.

 • Czego chce? Nadawca prosi, aby na podany adres email odesłać dane osobowe lub żeby odwiedzić w celu podania danych stronę internetową.
 • Skąd pisze? Podany adres zwrotny email nie jest założony w oficjalnej domenie nadawcy (np. ONZ nigdy nie będzie prosiło o wysyłanie wiadomości na konto w gmailu ale w domenie @un.org).
 • Jaki podał adres? Podawana strona internetowa ma adres w innej domenie (np. www.mbank.com albo www.embank.pl zamiast www.mbank.pl). Można odnaleźć w wyszukiwarce daną instytucję i dokładnie porównać jej oficjalny adres internetowy z tym podanym w liście.

Jak reagować na phishing?

 • Nie otwierać. Najlepiej nie otwierać takich listów - mogą również zawierać samowykonujące się programy. Szczególnie załączniki, nawet jeśli wyglądają niewinnie (np. plik .pdf albo obrazek).
 • Nie odpowiadać na te wiadomości.
 • Nie ignorować. Zidentyfikowany email najlepiej odesłać jako załącznik organizacji, pod którą się podszywał. Większe instytucje często uruchamiają specjalny adres email, pod który można je wysyłać. Email stanowi dowód przestępstwa. Wykrycie przestępcy stwarza możliwość podjęcia środków prawnych.
 • Niech zablokują te konta. Email warto przesłać też dostawcom bezpłatnych kont pocztowych, którymi się posłużono, aby je zablokowali (zazwyczaj adres nadawcy i adres zwrotny założone są w różnych domenach).

Działanie antyspamowe poczty

Szanowni Państwo

W związku z kłopotem związanym z otrzymywaniem spamów (niechcianych poczt) podjęliśmy działania poprawiające sytuację. Jednak wiąże się to z koniecznością autoryzacji poczty przez użytkowników. Np. w programie Outkook Express należy wejść w następujące opcje:
Narzędzia/Konta/Właściwości/Serwery/
i zaznaczyć "ptaszkiem" opcję:
"Serwer wymaga uwierzytelnienia"


Nie dokonanie tej operacji może spowodować, że przez ok. 1 min. nie będzie wysyłana poczta (system blokuje operację wysyłania).


Obowiązek założenia konta poczty elektronicznej

Dziekan WNE dnia 26.07.2007 r. wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW. Zarządzenie to wynika z Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Instrukcja dla pracowników

Zarządzenie Dziekana WNE UW z dnia 26 lipca 2007r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek zakładania takich kont przez pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tym celu należy skorzystać w odniesieniu do:
- pracowników - z załącznika 1;
- studentów - z załącznika 2;

§2

Doktoranci podlegają obowiązkowi zakładania kont według zasad przewidzianych dla studentów. Osoby, które mają już pozakładane konta na serwerze Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego mogą pozostać przy dotychczasowych adresach.

§3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2007 r.

DZIEKAN WNE
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz


Internetowy katalog książek i czasopism Biblioteki WNE

Katalog dla wszystkich zainteresowanych dostęny jest poprzez stronę Biblioteki lub bepośednio pod adresem http://mak.wne.uw.edu.pl.


Identyfikacja wizualna WNE UW

Obecnie pracujemy nad aktualizacją księgi znaku.

Dotychczasowe materiały na temat identyfikacji wizualnej WNE:


Kserowanie materiałów dydaktycznych

Uprzejmie informujmy, że materiały do kserowania (kolokwia, egzaminy, ew. prywatne) należy wysyłać do pana Macieja Kocona (tel. 49185, pokój 8) na adres iX%~D\9}q3hO!&?nNyGxIrvzZ]#[ZHyh$Iup`wJfwr{wDqP^*h!kG.


Konkursy, granty, stypendia - poradniki
Badania statutowe młodych (DSM)
Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim nadając mu obecnie obowiązujący kształt.

Dla lepszego zrozumienia zapisów Regulaminu został stworzony Przewodnik po Regulaminie.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Zasady dokonywania i rozliczania zakupów na WNE UW

Zasady dokonywania i rozliczania zakupów ze środków na prowadzenie badań naukowych na WNE UW

 • cele dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (BST)
 • katalog kosztów kwalifikowanych: w ramach BST i DSM; w ramach innych programów
 • zakup sprzętu, materiałów biurowych i książek
 • procedury stosowane przy samodzielnych zakupach
 • zakupy w procedurze przetargowej organizowanej na WNE UW
 • podróże służbowe (instrukcja wydziałowa)

Principles governing and settling purchases form fund for conductiong research at the Faculty of Economic Sciences UW

Faculty instructions concerning foreign and domestic travels
Sprawy pracownicze

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r., oprócz tradycyjnego, papierowego zwolnienia od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny (druk ZUS ZLA), lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, tzw. e-ZLA. Lekarz przekazuje elektronicznie e-ZLA bezpośrednio do ZUS. Tradycyjne zwolnienia wystawiane na drukach ZUS ZLA będą stosowane do końca 2017 r. Po tej dacie będą wystawiane wyłącznie e-zwolnienia.

Pracownicy, począwszy od 1 stycznia 2016 r., nie mają obowiązku dostarczania pracodawcy e-ZLA (natomiast w dalszym ciągu dostarczają zwolnienia lekarskie w formie papierowej ZUS ZLA), ponieważ Uniwersytet Warszawski, za pośrednictwem profilu informacyjnego utworzonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, pobiera wystawione pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego elektroniczne zwolnienia lekarskie. ZUS udostępnia e-ZLA pracodawcy na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA.

Ważne! Pracownik po otrzymaniu e-zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny zobowiązany jest do wypełnienia w formie papierowej oświadczenia do celów wpłaty zasiłku opiekuńczego na druku Z-15 dostępnym na stronie BSP.Inne

Opiekunowie poszczególnych lat w Dziekanacie Studiów


Studia I stopnia

I rok - Karolina Pioś (K4)
II rok - Monika Czechowska (K4)
III rok - Eleonora Siniecka (K4)

Studia II stopnia

I, II rok - Małgorzata Mendygrał (K3)
st. anglojęzyczne - Renata Dąbrowska (K3), Izabela Barzycka (M)
st. zaoczne - Elżbieta Wilewicz
(M)

Administracja

obsługa USOS - Ewa Domańska (K2)
wymiana zagraniczna - Izabela Barzycka (M)
rozliczenia pensum pracownika - Elżbieta Wilewicz
(M)

Godziny przyjęć w roku akademickim (październik -czerwiec):
poniedziałki 12.00 - 18.00,
środy i czwartki 12.00 - 16.00,
wtorki i piątki nieczynne.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/