Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza nabór na II edycję studiów podyplomowych
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel
i języku programowania VBA
w roku ak. 2017/2018

UWAGA: brak miejsc!

Zachęcamy do uczestnictwa w  kursach otwartych i szkoleniach z Excela, VBA i innych programów realizowanych przez naszego partnera w ramach projektu LabMasters (link).
Szczegółowe informacje na http://facebook.labmasters.pl/ oraz http://labmasters.pl/kursy-otwarte/terminy/.

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w następnej edycji studiów podyplomowych, wypełnij formularz. Dzięki temu wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Cel studiów

Studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Problemem jest niska efektywność jego rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów: (i) niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania), (ii) niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Dzięki studiom „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" słuchacze rozwiną umiejętność pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. Zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzania szeroko rozumianej ekonomicznej analizy danych. Jednak program studiów, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej.

Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu w przedsiębiorstwach z różnych branż, co umocni ich pozycję na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy (Excel i VBA) bezpośrednio wymagany przez pracodawców.

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry), łącznie 160 godz.

 • Liczba miejsc: 2 grupy po max 25 uczestników

 • Cena (całość): 5 970 zł

 • Tryb studiów: studia zaoczne, 16 całodniowych zjazdów w soboty lub niedziele (w zależności od grupy)

 • Kandydaci: osoby pracujące w programie MS Excel i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowania VBA. Studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

 • Wymagania: wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie).

 

Organizacja studiów
 • Terminy zjazdów:

  Grupa 1 (soboty): 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 13.01, 20.01, 27.01, 24.02, 3.03, 17.03, 24.03, 14.04, 21.04, 12.05, 19.05, 16.06

  Grupa 2 (niedziele): 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 14.01, 21.01, 28.01, 25.02, 4.03, 18.03, 25.03, 15.04, 22.04, 13.05, 20.05, 17.06


 • Godziny zajęć: 9.00-18.00 (dłuższa przerwa w godz. 13.00-14.00)
  Uwaga: pierwszy zjazd kończy się o godz. 19.00
   
 • Miejsce: WNE UW, ul. Długa 44/50
 • Sala: wszystkie zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w dobrej jakości komputery z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 w dwóch wersjach językowych (polski i angielski)

 • Sposób zaliczenia: obecność (min 60%), semestralne projekty zaliczeniowe (opracowanie i prezentacja) - stanowiące tzw. projekty własne do przedstawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych

 • Materiały: uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (samouczki z zagadnieniami teoretycznymi i narzędziowymi oraz zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami). Ponadto, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której poza materiałami przerabianymi na zajęciach, dostępne są materiały uzupełniające (m.in. filmy instruktażowe, zadania dodatkowe, samouczki dodatkowe, aplikacje w formie dodatków, linki do forów tematycznych).

 • Poziom zajęć: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia związane z ekonomiczną analizą danych w Excelu (m.in. statystyka, finanse przedsiębiorstw, modelowanie finansowe). Cały semestr drugi poświęcony jest programowaniu w VBA, jednakże nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tego języka programowania.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • O przyjęciu rezyduje kolejność zgłoszeń
 • Do zgłoszenia wymagane jest złożenie kompletu dokumentów (wymienionych poniżej)
 • Limit miejsc: 50 (2 grupy po 25 osób)
 • Termin składania dokumentów: do wyczerpania miejsc (maksymalnie do 30.09.2017)
 • Termin rozpoczęcia studiów: 18.11.2017
 • W celu zgłoszenia udziału w studiach należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) na stronie: https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl oraz złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie studiów

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK)
 • kwestionariusz zawodowy (wydruk z IRK)
 • zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, bądź magisterskich)
 • jedno zdjęcie

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w dziekanacie studiów u Karoliny Pioś (pokój K4) lub przesłać listem poleconym na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawskiul.
Długa 44/50
00-241 Warszawa
z dopiskiem: "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA"


Kontakt

Kierownik studiów (kwestie merytoryczne):
Dr Przemysław Kusztelak
email: @8T`wt!No_2CxKSB#V]Wz0aLngyF$m{E59iD3]#[0-JEaVp=TY}+h5C6k^CP^pNcfV_Ove*%t/r1z

Dziekanat studiów (kwestie techniczne, rekrutacja):
Karolina Pioś
WNE UW, 00-241 Warszawa,
ul. Długa 44/50, pok. K4
tel.: 22 55 49 143
email: @8T`wt!No_2CxKSB#V]Wz0aLngyF$m{E59iD3]#[0-JEaVp=TY}+h5C6k^CP^pNcfV_Ove*%t/r1z
Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny ekonomicznej analizy danych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • znał efektywne metody pracy w programie MS Excel oraz zaawansowane narzędzia służące do pracy z danymi;
 • znał na poziomie zaawansowanym język programowania VBA i wydajne metody służące do pracy z danymi;
 • posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko pojętej tematyki analizy danych (m.in. metod statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego, finansów przedsiębiorstw);
 • posiadał wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w programie MS Excel przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi służących do pracy z danymi;
 • programowania w VBA na poziomie zaawansowanym i korzystania z zaawansowanych metod służących do pracy z danymi;
 • automatyzacji pracy z danymi wykorzystując do tego język programowania VBA;
 • sterowania innymi programami z poziomu programu MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do obsługi poczty, programami do tworzenia prezentacji;
 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej programu MS Excel i języka programistycznego VBA w oparciu o literaturę teoretyczną;
 • doboru metod analizy danych (m.in. statystycznych, ekonometrycznych, modelowania finansowego oraz finansów przedsiębiorstw) najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego problemu;
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych programu MS Excel i języka programistycznego VBA;
 • tworzenia automatycznie generowanych raportów z przeprowadzonych analiz danych;
 • samodzielnego tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych w środowisku Microsoft Office.

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia i komunikowania wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, finansów, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdolność do przekazywania merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych dla środowiska Microsoft Office stworzonych przez inne podmioty;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz metod ilościowych, ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw;
 • umiejętność zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych obsługi programu MS Excel i języka programistycznego VBA do pracy zawodowej wykonywanej w wielu branżach i na różnych stanowiskach;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, rachunkowość, audyt, ubezpieczenia);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Program studiów

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 dotyczy analiz w programie Microsoft Excel, zaś semestr 2 dotyczy programowania w VBA.

Na wszystkich przedmiotach przekazywana jest wiedza stricte praktyczna, dzięki czemu studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Sama forma zaliczenia, polegająca na opracowaniu projektów zaliczeniowych, a następnie ich prezentacja, ma na celu stworzenie tzw. własnych projektów pokazowych, stanowiących atut podczas ubiegania się o pracę zawodową i przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych.

Łączna liczba godzin wynosi 160.

Semestr I
 1. Wykład inauguracyjny - 1 godz.
 2. Efektywna praca w programie MS Excel - 20 godz.
 3. Analiza statystyczna w programie MS Excel - 20 godz.
 4. Analiza finansów przedsiębiorstw w programie MS Excel - 15 godz.
 5. Modelowanie finansowe w programie MS Excel - 15 godz.
 6. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 2 godz.

Semestr II
 1. Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA - 20 godz.
 2. Wydajna praca w VBA w programie MS Excel - 20 godz.
 3. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami - 20 godz.
 4. Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - projektowanie interfejsu użytkownika - 20 godz.
 5. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 2 godz.
 6. Prezentacja projektów zaliczeniowych - 5 godz.

Szczegółowy program w pliku PDF.

 

 

 

Prowadzący

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy naukowi oraz doktoranci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, praktycy i eksperci z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA, o długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych opiniach studentów.

Dr Przemysław Kusztelak

Kierownik studiów podyplomowych. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator kursów z MS Excel i VBA w LabMasters.pl oraz ekspert z zastosowań pakietów biurowych w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela dotyczących narzędzi analitycznych opartych na języku VBA. Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.

Doświadczenie edukacyjne

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów
 • LabMasters - koordynator działu kursów otwartych i szkoleń dla firm z MS Excel i VBA
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenie dla pracowników z programowania w VBA
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy otwarte
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego - kursy stacjonarne dla studentów
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania - zajęcia gościnne
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy - zajęcia gościnne
 • TVN CNBC - ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych
 • Liczne szkolenia dla firm, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych
 • Liczne projekty na zlecenia firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z programu MS Excel i języka programistycznego VBA
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015 za osiągnięcia dydaktyczne (m.in. prowadzenie zajęć z Excela i VBA)
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013, 2014 i 2015
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014 i 2015
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw" obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Dr Katarzyna Kopczewska

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z z ekonomicznej analizy danych, ekonometrii przestrzennej, ekonomii regionalnej, modelowania i kształtowania polityk sektora publicznego. Kierownik oraz ekonometryk w licznych grantach badawczych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Autorka pięciu książek wydanych w Polsce i zagranicą z dziedziny metod ilościowych i, sektora publicznego oraz kilkunastu artykułów naukowych. Wieloletni wykładowca na WNE UW, COME UW, Uniwersytecie Otwartym UW etc.

Doświadczenie edukacyjne

 • Morgan International Company - wykładowca przygotowujący do egzaminu Chartered Financial Analyst
 • The United States Institute of Peace, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Studium Europy Wschodniej UW - trener programu Strategic Economic Needs and Security Simulation Exercise
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenia z zaawansowanej ekonometrii
 • Polski Akademicki Zlot Użytkowników R - wykład inauguracyjny
 • Międzynarodowa szkoła letnia WSAD - prowadzenie warsztatów dla doktorantów z modelowania przestrzennego
 • Międzynarodowa szkoła letnia Spatial Econometrics and Regional Analysis - prowadzenie warsztatów dla doktorantów z modelowania przestrzennego
 • Prezes zarządu polskiej sekcji stowarzyszenia naukowego European Regional Science Association
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kurs dla pracowników naukowych z analizy finansowej
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe z programów R i Excel
 • Uniwersytet Otwarty UW - szkolenia otwarte analizy finansowej i statystycznej w Excelu oraz z analizy danych w programie R
 • Wykłady gościnne na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Neapolu, Cagliari, Cartagenie, Murci

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja Uniwersytetu Warszawskiego do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora UW za osiągnięcia publikacyjne
 • Pierwsze miejsce w konkursie im. prof. W. Kuli, organizowanym przez Bank DnB NORD, na prace doktorskie poświęcone tematyce badań historycznych, społecznych, ekonomicznych i prawniczych nad szeroko pojętymi inicjatywami społeczno-ekonomicznymi
 • Drugie miejsce w konkursie, organizowanym przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, na prace magisterskie dotyczące promocji instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Pierwsze miejsce w konkursie, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, na pracę na temat "Rynek Kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską"

Dr Mateusz Kopyt

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z teorią i praktyką funkcjonowania unii monetarnych (w szczególności Strefy Euro) oraz w finansach (ilościowych, a także przedsiębiorstw). Zajmuje się również zastosowaniem oprogramowania komputerowego (Excel, R-CRAN, Maxima) oraz narzędzi GIS w naukach ekonomicznych. Wieloletni wykładowca na WNE UW, COME UW, Uniwersytecie Otwartym UW etc.

Doświadczenie edukacyjne

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe
 • Uniwersytet Otwarty UW - szkolenia otwarte analizy finansowej i statystycznej w Excelu
 • Wykłady gościnne na uniwersytetach w Cartagenie, Porto, Budapeszcie, Neapolu, Salerno
 • Wykładowca w programie BA in Business Economics Uczelni Łazarskiego (wspólnie z Coventry University)
 • Trener w programie SENSE organizowanym przez MSZ i MON (na licencji USIP, IDA - Stany Zjednoczone)
 • Szkolenia z zakresu MS Excel i MS Access (m. in. w zastosowaniach finansowych) dla instytucji publicznych i firm prywatnych
 • Współpracownik w grantach i projektach naukowo-badawczych w Polsce i we Włoszech.
 • Współautor w międzynarodowym projekcie kartograficznym OpenStreetMap.
 • Absolwent podyplomowych studiów "Ochrona Własności Intelektualnej" na UW i wykładowca przedmiotu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej.
 • Członek polskiej sekcji stowarzyszenia naukowego European Regional Science Association oraz OpenStreetMap Polska.

Mgr Piotr Ćwiakowski

Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia z zakresu wykorzystania Excela i języka VBA do ekonomicznej analizy danych na Uniwersytecie Warszawskim oraz komercyjnie na zlecenia przedsiębiorstw. Metody ilościowe najczęściej wykorzystuje w projektach marketingowych (badania preferencji konsumentów), wycenie nieruchomości i biostatystyce. Członek wielu grantów badawczych, finansowanych m. in. przez Narodowe Centrum Nauki i Polską Agencję Przedsiębiorczości. Ponadto, angażuje się w działalność biznesową - jest współzałożycielem pierwszego w Polsce internetowego domu aukcyjnego Revinart.com.

Doświadczenie dydaktyczne

 • Uniwersytet Warszawski - kursy stacjonarne dla studentów z Mikroekonomii oraz Raportowania i wizualizacji danych
 • LabMasters - wykładowca z MS Excel i VBA, koordynator działu kursów otwartych i szkoleń dla firm z programu R
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej z Excel i VBA
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy narzędziowe z Excela i programowania w VBA, jak również specjalistyczne - z ekonometrii, statystyki, biostatystyki, data mining
 • Realizacja szkoleń informatycznych, m. in. dla PKO BP SA, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Projekty badawcze m. in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki

Doświadczenie zawodowe

 • Laureat grantu badawczego dla młodych naukowców na WNE UW w latach 2015 - 2016 pt. "Dekompozycja wartości ekonomicznej użytkowania wieczystego - analiza ekonomiczna"
 • Ekspert Ministerstwa Finansów w zakresie mikrosymulacji i modelowania polityki podatkowo-zasiłkowej
 • Członek projektu badawczego "Ochrona własności intelektualnej w erze Internetu, analiza ekonomiczna", współautor publikacji: "Pirates in the lab. Using incentivized choice experiments to explore preference for (un) authorized content", MIS Quaterly
 • Laureat stypendium dla najlepszych doktorantów na WNE UW w latach 2013-2014
 • Realizacja aplikacji informatycznej do pomiaru ryzyka operacyjnego dla PKO BP
 • Laureat certyfikatu "Data Mining Certificate Program" wydanego przez SAS Institute

Mgr Bartosz Kopczyński

Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, zajmuje się efektami sieciowymi. Od kilku lat prowadzi kursy i szkolenia z oraz szkolenia z zakresu MS Excel i programowania w języku VBA, jak również warsztaty z ekonomii eksperymentalnej. Doświadczenie w praktycznym zastosowaniu tych programów zdobywał w największych spółkach sektora bankowego w obszarze ryzyka operacyjnego. Jego główne zainteresowania naukowe związane są z analizą danych, ekonomią edukacji i ekonomią eksperymentalną.

Doświadczenie edukacyjne

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - kursy stacjonarne dla studentów
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy stacjonarne dla słuchaczy
 • Szkolenia dla firm
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programu MS Excel
 • Indywidualne zajęcia przygotowujące do certyfikatów i egzaminów w obszarze nauk ścisłych
 • Warsztaty o tematyce ekonomicznej dla młodzieży i sympatyków ekonomii.

Pozostałe informacje

 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w latach 2015-2016, m.in. za osiągnięcia dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć z wykorzystania programu MS Excel oraz VBA w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. "Badanie zasobu informacji i preferencji względem edukacji wyższej wśród uczniów liceów ogólnokształcących - podejście eksperymentalne"
 • Ukończenie z wyróżnieniem 120 godzinnego szkolenia specjalistycznego pt. "Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA" zrealizowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, obejmującego ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych opartych na programie w MS Excel i języku VBA
 • Współautor wielu raportów dotyczących ekonomii edukacji, ekonomii kultury, czy też wyceny dóbr nierynkowych
 • Autor i współautor wielu aplikacji w języku VBA, m.in. aplikacji służącej do oceny pracowników oraz automatyzacji raportowania ocen na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, aplikacji służącej do kontroli poziomu ryzyka operacyjnego w PKO BP

Mgr Edyta Welter

Doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia z wyróżnieniem broniąc pracy magisterskiej pt. "Badanie zasobu informacji i preferencji względem edukacji wyższej wśród uczniów liceów ogólnokształcących - podejście eksperymentalne". Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu MS Excel oraz realizuje badania dotyczące efektywnej edukacji ekonomicznej. Od kilku lat prowadzi kursy z efektywnej pracy w Excelu, analizy danych ekonomicznych, warsztaty dotyczące ekonomii eksperymentalnej i rynku pracy w ramach.

Doświadczenie edukacyjne

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW - kursy stacjonarne dla studentów
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej ze statystycznej i finansowej analizy danych w programie MS Excel
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy stacjonarne dla słuchaczy z programu MS Excel
 • LabMasters - szkolenia dla firm z efektywnej pracy w programie MS Excel
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programu MS Excel
 • Indywidualne zajęcia przygotowujące do certyfikatów i egzaminów w obszarze nauk ścisłych oraz języków obcych
 • Warsztaty o tematyce ekonomicznej dla młodzieży i sympatyków ekonomii

Pozostałe informacje

 • Uczestnictwo w różnego rodzaju projektach naukowo-badawczych w obszarach ekonomii eksperymentalnej, ekonomii kultury oraz ekonomii edukacji, m.in. dla IBE (Instytut Badań Edukacyjnych) oraz IBPP (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej).
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w latach 2015-2016, m.in. za osiągnięcia dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć z wykorzystania programu MS Excel oraz VBA w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW za obronę pracy magisterskiej pt. "Badanie zasobu informacji i preferencji względem edukacji wyższej wśród uczniów liceów ogólnokształcących - podejście eksperymentalne"
 • Ukończenie z wyróżnieniem 120 godzinnego szkolenia specjalistycznego pt. "Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA" zrealizowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, obejmującego ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych opartych na programie w MS Excel i języku VBA
 • Prowadzi zakończone osiągnięciami publikacyjnymi badania naukowe, związane z efektywnymi metodami nauczania, co pomaga prowadzić zajęcia w sposób łatwo przyswajalny i atrakcyjny dla uczestników
 • Współautorka wielu raportów dotyczących ekonomii edukacji, ekonomii kultury, czy też wyceny dóbr nierynkowych

Opinie słuchaczy

Program studiów podyplomowych od 2011 roku realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach rocznej ścieżki edukacyjnej przeznaczonej dla uczestników studiów magisterskich na kierunkach Ekonomia Przedsiębiorstwa oraz Informatyka i Ekonometria. Kierownikiem ścieżki jest dr Przemysław Kusztelak.

Opinie

"Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób, były poruszane praktyczne przypadki, które później mogłem wykorzystać w pracy, więc na pewno będę polecać je osobom, które chciałyby się podszkolić z VBA i Excela. Dziękuję za najbardziej przydatne zajęcia na WNE!"

- Wiktor


"Pójście na zajęcia dr Kusztelaka to był klucz do rozpoczęcia mojej kariery zawodowej."

- Łukasz


"Kursy Excela i VBA dr Kusztelaka były najlepszymi, w jakich miałam okazję uczestniczyć w czasie studiów. Z nabytej wiedzy korzystam w swojej pracy codziennie."

- Dominika


"Wiedza, którą zdobyłem na ścieżce z Excela i VBA jest bezpośrednio przydatna mi w pracy. Chociaż nie jest ona wymagana na moim stanowisku, to stanowi dla mnie bardzo duże ułatwienie w życiu, nie ma tygodnia, żebym nie wykorzystywał nabytych na kursie umiejętności."

- Paweł


"Jeśli o mnie chodzi, to uważam ścieżkę za bardzo wartościową i przydatną - dlatego wszystkim ją polecam. Mogę też napisać, że z osób, które znam i chodziły na kursy w ramach ścieżki z Excela i VBA, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Bardzo dobra znajomość Excela przydaje się w każdej pracy, zwyczajnie ją usprawniając."

- Katarzyna


"Uważam, że te kursy te powinny jak najszybciej stać się obowiązkowymi dla wszystkich studentów WNE. Mogę śmiało powiedzieć, że wiedzę i umiejętności nabyte na tych zajęciach wykorzystuję w swojej pracy w 100%."

- Aleksandra


"Tak wartościowych i ciekawych zajęć nie da się zapomnieć!"

- Piotr


"Tę ścieżkę uznaję za najlepszą inwestycję w siebie na całych studiach."

- Patrycja


"Jak byłam na Erasmusie w Mediolanie, ćwiczeniowcy z mojego wydziału byli w szoku, że mamy tak praktyczne kursy."

- Marta


"Mogę powiedzieć, że swoją "karierę" opieram na tej ścieżce."

- Damian


"Cały zespół analityczny w naszej firmie jest po Pańskich zajęciach i wszyscy zgodnie twierdzą, że głównie dzięki nim uzyskali pracę. :)"

- Wiktor


"Ścieżkę VBA uważam za jedną z najbardziej przydatnych i to właśnie dzięki niej dostałam pracę w Citi."

- Marta


"Dzięki wiedzy zdobytej podczas ścieżki (wtedy poznałam VBA) udało mi się uzyskać pracę, a w firmie pracuję do tej pory na stanowisku Specjalisty ds. Controllingu. Także dziękuję :)"

- Ewa


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/