Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Studia dzienne

Opis studiów

Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) prowadzi studia doktoranckie w zakresie ekonomii.

Program studiów doktoranckich zawiera obowiązkową część wspólną, w której skład wchodzą kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii oraz z metodologii badań ekonomicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, wybierane przez doktorantów (w uzgodnieniu z promotorami).

Dzięki takiej konstrukcji studiów doktoranckich, poza solidną wiedzą teoretyczną doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów dodatkowych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej obejmuje samodzielne (pod kierunkiem promotora) opisanie ważnego problemu ekonomicznego.

Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do pracy zarówno w charakterze badaczy, zatrudnionych w ośrodkach akademickich polskich i zagranicznych, jak i do udziału w życiu gospodarczym i publicznym na szczeblach kierowniczych i eksperckich. Absolwenci posiadają umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywania publikacji naukowych, ale także do podejmowania konkretnych zadań praktycznych i ich rozwiązywania. Ważnym elementem sylwetki doktoranta jest także umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

Adresaci studiów

Studia doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych adresowane są do wyróżniających się absolwentów przede wszystkim wydziałów ekonomicznych, którzy ścieżkę swojej kariery umieszczają w ramach działalności naukowo-badawczej, a także w kluczowych instytucjach gospodarczych.

Program studiów

Program studiów w wersji

Wykładowcy

 • Prof. dr hab. Andrzej Cieślik, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Wojciech Charemza, University of Leicester, UK
 • Prof. Reka Futasz, CEU
 • Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Kierownik studiów
 • Prof. dr dr h. c. Oded Stark, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Warunki ukończenia

 1. Warunkiem ukończenia dziennych studiów doktoranckich jest zaliczenie przewidzianych Regulaminem kursów obowiązkowych i fakultatywnych.
   
 2. Warunkiem uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych jest spełnienie wymogów wynikających z Ustawy dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003, nr 65, poz. 595 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora (Dz.U. z 2014 poz. 1383).


Organizacja studiów

Plan seminarium doktoranckiego w wersji PDF.

Sprawozdania z działalności studiów doktoranckich

Pomoc materialna / stypendia

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów;
 • zapomogi.

Powyższe świadczenia są przyznawane na wniosek doktoranta na dany rok akademicki i mogą je otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, będący doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły w odesłaniach i regulacjach znajdują się na stronie UW.

Rekrutacja

Uchwała rekrutacyjna

Uchwała nr 18 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z dnia 1 marca 2017 w sprawie zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Przewody doktorskie

Lista obronionych rozpraw doktorskich na dziennych studiach doktoranckich WNE UW
Nazwisko
i imię
Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor Rok uzyskania stopnia doktora
Aksman Ewa Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej dr hab. prof. UW Marek Bednarski 1999
Anacka Marta Skłonność do mobilności. Rekonstrukcja pojęcia i analiza zjawiska prof. dr hab. Marek Okólski 2014
Balcerzak Milena Zmiany na rynkach akcji w krajach wchodzących do strefy euro a psychologiczne uwarunkowania natury inwestorów prof. dr hab. Brunon Górecki 2014
Białek-Jaworska Anna Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne prof. dr hab. Władysław Baka 2006
Bobrowicz Barbara Determinanty aktywności zawodowej i domowej kobiet. Alokacja czasu dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2010
Brzeziński Michał Kryteria oceny dorobku społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2004
Brzozowski Michał Niezależność banku centralnego - motywy ustanowienia i konsekwencje. Przypadek Polski i innych krajów transformacji systemowej prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2002
Bukowska Grażyna Niemcy: granice państwa socjalnego prof. dr hab. Jerzy Kleer 1999
Chlebus Marcin Pomiar ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk - podejście dwuetapowe dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński 2014
Cichocki Stanisław Rozmiary "szarej strefy" w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2006 dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński 2008
Ciecieląg Joanna Koszty utrzymania dzieci w Polsce prof. dr hab. Brunon Górecki 2003
Cieślik Andrzej Analiza wewnątrzgałęziowego handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji systemowej. Zastosowanie modelu konkurencji monopolistycznej prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 1998
Cukrowska-Torzewska Ewa On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska 2017
Czajkowski Mikołaj Nośniki wartości dóbr środowiskowych prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2008
Czarczyńska Anna Teoria optymalnych obszarów walutowych a koncepcja integracji monetarnej w Europie prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 1999
Dąbrowska Katarzyna Rozwój sektora finansowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych prof. dr hab. Witold Koziński 2002
Durkiewicz Paweł Rola elektronicznej wymiany danych w dostosowaniu międzybankowych izb rozliczeniowych do rekomendacji Unii Europejskiej dr hab. Dariusz Dziuba 2008
Dyczkowski Robert Prognozowanie stóp zwrotu na rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod ślepej separacji sygnałów (blind source separation) dr hab., prof UW, Ryszard Kokoszczyński 2016
Dymarski Konrad Estymacja rozmiaru szarej strefy w oparciu o dane ankietowe gospodarstw domowych prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2016
Dzik-Walczak Aneta Formy integracji rynku a konwergencja cenowa w krajach Unii Europejskiej prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2013
Fałkowski Jan Price Transmission and Transfers in Dairy Sector in Poland. Implications for Small-scale Producers prof. Jerzy Wilkin 2008
Fihel Agnieszka Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna prof. dr hab. Marek Okólski 2009
Gabryelczyk Renata Reengineering w przedsiębiorstwie - modelowanie i organizacja procesów gospodarczych prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak 1999
Gadowska Dominika Rola marki w tworzeniu wartości firmy Prof. dr hab. K. Opolski 2007
Gajderowicz Tomasz Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2015
Ghodsi Mohammad Mahdi  Trade Policy, Trade Conflicts, Determinants, and Consequences of Protectionism  prof. dr hab. Jan J. Michałek 2016
Gierałtowski Paweł Zakres autonomii polskiej polityki pieniężnej w okresie obowiązywania systemu pełzającego pasma dopuszczalnych wahań kursu walutowego (1995-2000) prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2004
Giergiczny Marek Zastosowanie metody eksperymentów z wyborem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2006
Gocłowska-Bolek Joanna Integracja gospodarcza Mercosur i jego relacje z Unią Europejską Prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2005
Goczek Łukasz Corruption: Causes and Economic Effects dr hab., prof. UW Andrzej Cieślik 2008
Goraus-Tańska Karolina Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues dr hab.Joanna Tyrowicz 2017
Greszta Michał Testowanie i zastosowania w ekonomii procesów autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Levyego prof. dr hab. Wojciech Charemza 2004
Grotkowska Gabriela Wpływ handlu zagranicznego na zatrudnienie i płace w Polsce w okresie transformacji dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska 2008
Gruszczyński Marcin Kryzysy walutowe w kontekście liberalizacji obrotów kapitałowych prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2001
Górski Jarosław Marketing narodowy i marka kraju a zdolności konkurencyjne gospodarki prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz 2013
Hamydova Mahri Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów OECD dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW 2016
Hardt Łukasz Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji prof. dr hab. Zbigniew Hockuba 2007
Hulej Michał Foreign Aid and Economic Growth prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2006
Jabłecki Juliusz Realizacja polityki pieniężnej a rynek międzybankowy prof. Zbigniew Hockuba 2012
Jakubek Marcin Essays in applied migration theory: Networks, assimilation, and employer sanctions. prof. O. Stark 2017
Jakubowski Maciej Efektywność instytucji zarządzających lokalnymi dobrami publicznymi na przykładzie inicjatywy "Moja Szkoła" prof. Jerzy Wilkin 2006
Janicka Anna Social Humiliation and Labor Migration prof. dr hab. Marek Okólski 2010
Jeruzalski Tomasz Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej na przyszłość służb zatrudnienia prof. dr hab. Mirosława Lasek 2008
Kaczmarczyk Paweł Uwarunkowania migracji zarobkowych. Mobilność zagraniczna mieszkańców Polski w końcu XX wieku prof. dr hab. Marek Okólski 2004
Kalbarczyk Małgorzata Transfery prywatne w budżetach gospodarstw domowych dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW 2009
Kiuila Olga Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do II Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2000
Kobus Martyna Decomposition by attributes of multidimensional inequality indices prof. Oded Stark 2013
Kocia Agata Tax Systems Competition and Economic Growth in European Union Countries. Institutional-Economic Perspective. dr hab. Zbigniew Hockuba, prof. UW 2009
Kopańska Agnieszka Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2001
Kopczewska Katarzyna Rozwój gospodarczy a renta geograficzna Prof. dr hab. Jerzy Kleer 2007
Kopczewski Tomasz Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-97 prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2000
Kopyt Mateusz Dywergencje nominalne w unii monetarnej. Analiza doświadczenia strefy euro dr hab., prof UW, Ryszard Kokoszczyński 2012
Koryś Piotr Prawicowa modernizacja. Polityka gospodarcza w ideologii Narodowej Demogracji w latach 1918-1926 dr hab. prof. UW Jacek Kochanowicz 2004
Kostro Bogdan Determinanty zdolności konkurencyjnej gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej Prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2005
Kostro Krzysztof Debata nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2001
Kowalska Karolina Wpływ emigracji poakcesyjnej na poslki rynek pracy prof. dr hab. Marek Okólski 2014
Kowalska Katarzyna Koordynowana opieka zdrowotna i próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne. dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2005
Kudła Janusz Struktury organizacyjne banków komercyjnych w Polsce prof. dr hab. Witold Koziński 1999
Kuhl Karol Przyczyny i skutki mobilności dochodowej prof. dr hab. Brunon Górecki 2006
Kukla-Gryz Anna Wzrost gospodarki a środowisko. Weryfikacja hipotezy o środowiskowej Krzywej Kuznetsa prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2007
Kuligowska Karolina Koszty i korzyści implementacji wirtualnych asystentów w przedsiębiorcach oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarki prof. dr hab. Mirosława Lasek 2011
Kurcewicz Michał Algorytmizacja wybranych metod modelowania ekonometrycznego prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2005
Kurtyka Michał Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990?2009 dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2012
Kusztelak Przemysław Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2010
Lewkowicz Jacek Regulacje rynku pracy i ich efektywność dr hab. Łukasz Hardt 2017
Liwiński Jacek Rola szkoleń zawodowych w kształtowaniu mobilności i płac pracowników w Polsce prof. dr hab. Urszula Sztanderska 2005
Łopaciuk-Gonczaryk Beata Kapitał społeczny korporacji prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2009
Łukaszewicz Adrianna Ocena dotychczasowego modelu transformacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce prof. dr hab. Jerzy Wilkin 1998
Łupiński Marcin Konstrukcja wskaźnika wyprzedzającego aktywności ekonomicznej w Polsce prof. dr hab. Mirosława Lasek 2007
Mackiewicz-Łyziak Joanna Wiarygodność banku centralnego: determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej Prof. Ryszard Kokoszczyński 2008
Markiewicz Olimpia Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia i wyceny dodatkowego roku przeżycia w Polsce prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2009
Markowska Agnieszka Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie oczyszczania i ścieków komunalnych prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2004
Mazurowski Piotr Efektywność czynników produkcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych prof. Len Herk 1999
Metelska-Szaniawska Katarzyna Constitutional Determinants of Economic Reforms in Post-Socialist Countries. En Empirycal Study prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2006
Milczarek Anna Dominika Privatisation of State Farms in Poland as a Process of Institutional Change prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2002
Mirowska Dorota Analiza uwarunkowań wysokości kosztów i stopnia odzyskiwania wierzytelności w postępowaniach upadłościowych prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2016
Modzelewski Piotr System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2008
Morawski Leszek Małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne na rynku pracy w Polsce: analiza zróżnicowania płac prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 1999
Mróz-Orlikowska Beata Zagospodarowanie przestrzenne Polski a europejskie wyzwania integracyjne prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz 2004
Mularczyk Piotr Efektywność ekonomiczna rynku ubezpieczeń katastroficznych na przykładzie ubezpieczeń powodziowych dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW 2013
Mycielska Dagmara Ewolucja systemów walutowych w warunkach rosnącej swobody międzynarodowych przepływów kapitału prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński 2010
Mycielski Jerzy Modelowanie załamań strukturalnych za pomocą wektorowego mechanizmu korekty błędów prof. Wojciech Charemza 2001
Nehrebecka Natalia Aktywność zawodowa w cyklu życia jednostki dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski 2010
Nestorowicz Joanna International Migration and the Choice of Self-employment dr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW 2013
Nicińska Anna The role of family tradition in bequest behavior: a link between the experience of inheriting and planned bequests prof. Oded Stark 2011
Ogonek Grzegorz Oczekiwania adaptacyjne z uczeniem jako alternatywa dla racjonalnych oczekiwań w modelach ekonometrycznych prof. dr hab. Wojciech Maciejewski 2010
Ogonek Maria Równowaga finansowa polskiego systemu emerytalnego w procesie reformy. Długookresowa analiza symulacyjna dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski 2003
Olender-Skorek Magdalena Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce dr hab. Zbigniew Hockuba,prof.UW 2010
Pietrzak Marcin Badanie percepcji i oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w Polsce dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2015
Postek Łukasz Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2016
Płusa Elżbieta Powierzanie podmiotom zewnętrznym działań związanych z zarządzaniem kadrami a efektywność przedsiębiorstwa dr hab. prof. UW Marek Bednarski 2007
Podrażka-Malka Anna Demograficzne uwarunkowania w ochronie zdrowia prof. dr hab. Marek Okólski 1998
Pogorzelski Karol Rozwój teorii ryzyka finansowego. Interpretacja prawdopodobieństwa a pojęcie ryzyka i niepewności dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba 2015
Pugacewicz Agnieszka Neoklasyczna teoria wymiany międzynarodowej a handel zagraniczny Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej prof. dr hab. Jan J. Michałek 2008
Rączka Jan Polityka państwa w latach dziewięćdziesiątych w zakresie wytwarzania i konsumpcji ciepła prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2001
Rokicki Bartłomiej The Role of Public Spending in the Economic Development of Voivodships Dr hab. prof. UW Mieczysław Socha 2009
Rosiak-Lada Katarzyna Makroekonometryczne modelowanie polskiej gospodarki a obserwacje nietypowe w danych prof. Ryszard Kokoszczyński 2008
Różycka Agnieszka Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie Prof. dr hab. K. Opolski 2013
Rybnik Tomasz Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw oraz dyfuzja innowacji prof. dr hab. Brunon Górecki 2011
Sakowski Paweł Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza Prof. Ryszard Kokoszczyński 2011
Siwińska-Gorzelak Joanna Sektor publiczny w Polsce I innych krajach transformacji, jego efektywność I wpływ na wzrost gospodarczy prof. dr hab. Jerzy Kleer 2002
Skoczylas Tomasz Moelowanie i prognozowanie wariancji stóp zwrotu. Wykorzystanie kursów dziennych w modelach klasy GARCH dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2016
Smyk Magdalena Self-selection occupational choice: family and gender issues dr hab.Joanna Tyrowicz 2017
Sobolewski Maciej Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Rola międzysieciowej mobilności abonentów prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2006
Staniszewski Robert Specyfika liberalizacji stosunków gospodarki Ukrainy z zagranicą prof. dr hab. Michał Dobroczyński 2000
Strawiński Paweł Efektywność programów pomocy publicznej prof. dr hab. Brunon Górecki 2006
Strużyńska-Świst Agnieszka Optymalizacja podatkowa w warunkach konkurencji podatkowej. prof. dr hab. Janusz Kudła 2015
Szymański Dariusz Badanie działalności małych i średnich, warunków ich powstawania, sukcesu i przeżywalności prof. dr hab. Brunon Górecki 2013
Śledziewska Katarzyna Teoria integracji gospodarczej a handel wewnątrzgałęziowy. Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE prof. dr hab. Jan J. Michałek 1999
Ślepaczuk Robert Efektywność rynku indeksowych i akcyjnych kontraktów terminowych prof. dr hab. Witold Koziński 2005
Tanajewski Łukasz On the Socioeconomic Consequences of Relative Deprivation. Modeling and Testing prof. Oded Stark 2010
Tyrowicz Joanna Institutional Determinants of the Investment Processes in Poland. Selected Issues prof. dr hab. Jerzy Wilkin 2006
Velde van der Lucas The direct impact of unathorized online distrinution on sales. Selected issues dr hab.Joanna Tyrowicz 2017
Wierzba Dariusz Firma w kryzysie - analiza i prognozowanie upadłości prof. dr hab. Witold Koziński 2006
Wilamowski Maciej Wpływ zróżnicowania popytu na strukturę i dynamikę rynku dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski 2015
Wincenciak Leszek Dostosowania rynku pracy do zmian kursu walutowego w gospodarce Polski dr hab. prof. UW Mieczysław Socha 2007
Woźniak Rafał Ekonometryczne modelowanie popytu na energię elektryczną za pomocą danych wysokiej częstotliwości Prof. Ryszard Kokoszczyński 2016
Wójcik Piotr Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce dr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW 2008
Zubelewicz Kamil Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji prof. dr hab. Jerzy Kleer 2007

Lista otwartych przewodów doktorskich na dziennych studiach doktoranckich WNE UW
Nazwisko
i imię
Katedra /Zakład Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor Data otwarcia przewodu
Baran Jan Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Dynamic aspects of overeducation in Poland dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
dr Gabriela Grotkowska
2016
Bielecki Marcin Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies dr hab. prof. UW Andrzej Cieślik 2014
Celińska Dorota Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Oprogramowanie Open Source a efekty sieciowe prof. dr hab. Dariusz Dziuba
dr Tomasz Jeruzalski
2015
Gyodi Kristof Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego The role of digital technologies in new economics: novel models of value creation dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
dr Gabriela Grotkowska
2016
Hardy Wojciech Teorii Rozwoju Gospodarczego The direct impact of unathorized online distrinution on sales. Selected issues dr hab. Joanna Tyrowicz 2015
Kłobuszewska Małgorzata Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Prywatne inwestycje w edukację dzieci a publiczny systemem oświaty dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska 2014
Kolasa Aleksandra Statystyki i Ekonometrii Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w cyklu życia i ich konsekwencje makroekonomiczne dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński 2013
Koseski Łukasz Mikroekonomii Impact of consumers ignorance on competition on telecommunication markets prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2011
Kowalska Karolina Ekonomii Ludności i Demografii Wpływ emigracji poakcesyjnej na poslki rynek pracy prof. dr hab. Marek Okólski 2013
Matuszczak Łukasz Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Analiza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr Jan Hagemejer
2015
Mirowska Dorota Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Analiza uwarunkowań wysokości kosztów i stopnia odzyskiwania wierzytelności w postępowaniach upadłościowych prof. dr hab. Mirosława Lasek 2011
Pierzak Agnieszka Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Determinanty eksportu przedsiębiorstw. Znaczenie barier na poziomie firm i ogólnokrajowym prof. dr hab. Jan Jakub Michałek 2016
Sawicka Joanna Statystyki i Ekonometrii Kalkulacja składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych - podstawowe założenia i sposoby ich testowania dr hab. prof. UW Wojciech Otto 2009
Strzeliński Karol Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Problem procykliczności bazylejskich regulacji bankowych i próby jego rozwiązania dr hab. prof. UW Andrzej Cieślik 2013
Sylwestrzak Marek Bankowości, Finansów i Rachunkowości Metody diagnozowania fałaszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007 prof. dr hab. Krzysztof Opolski 2014
Szkop Zbigniew Mikroekonomii Wartość ekonomiczna świadczeń ekosystemowych drzew miejskich. Problem optymalnego zarządzania terenami zielonymi w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2015
Valasiuk Sviataslau Mikroekonomii Transgraniczne obszary chronione jako międzynarodowe dobra publiczne prof. dr hab. Tomasz Żylicz 2015
Wiśniewska Aleksandra Mikroekonomii Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski 2016
Zagórska Katarzyna Mikroekonomii Social norms, information, and consumers' preferences for environmental goods dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski 2016
Zawojska Ewa Mikroekonomii Incentive compatibility in stated preference valuation methods dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski 2015

Więcej informacji

Macierz kompetencji

Wiedza

Doktorant otrzymuje trzy zestawy wiedzy. Pierwszym z nich są przedmioty ogólne, zawierające kanon ekonomii, obowiązkowy i wspólny dla wszystkich doktorantów. Zawiera on, przede wszystkim, wybrane zagadnienia z zaawansowanej makroekonomii, mikroekonomii i metod ilościowych.

Po ukończeniu wykładu doktorant zna różne sposoby konstruowania modeli makroekonomicznych. W szczególności, zna neoklasyczne oraz nowe teorie wzrostu gospodarczego oraz ich implikacje dla polityki gospodarczej, takie jak skutki uboczne różnego rodzaju podatków czy wady i zalety różnych systemów emerytalnych. Doktorant analizuje: prawidłowości wyboru konsumenckiego, zasady wyboru technologii w przedsiębiorstwach, społeczną optymalność cen kształtujących się na rynku, możliwość agregacji preferencji indywidualnych w społeczne. Doktorant posiada także wiedzę dotyczącą technik analitycznych, niezbędnych do krytycznej oceny literatury naukowej z zakresu makroekonomii i ekonometrii.

Dzięki drugiej grupie zajęć, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów kierunkowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów, w swoich dziedzinach. Wybór konkretnych zajęć następuje w uzgodnieniu z promotorem i jest ściśle powiązany z kierunkiem prowadzonych badań stanowiących podstawę przyszłej rozprawy doktorskiej.

Na trzeci zestaw zajęć składają się dyscypliny uzupełniające (Academic Writing, kurs pedagogiczny, oraz wykład dotyczący podstaw metodologii badań ekonomicznych). Istotną rolę odgrywa seminarium doktorskie, na którym doktoranci otrzymują wiedzę odnoszącą się do przygotowania i umiejętności prezentacji i dyskusji wybranego problemu ekonomicznego. Ten trzeci zestaw zajęć pozwala doktorantowi na uzyskanie wiedzy o narzędziach niezbędnych do właściwego wykonywania roli badacza i nauczyciela.

Doktorant zna biegle aktualną literaturę naukową z zakresu makroekonomii mikroekonomii i finansów oraz zaawansowanych metod ilościowych i potrafi je stosować dla rozwiązania konkretnego problemu ekonomicznego.

Umiejętności

Uzyskana wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna pozwala na samodzielne prowadzenie badań z zakresu ekonomii na wysokim poziomie naukowym. Doktorant potrafi sformułować i ocenić istotność oryginalnego problemu ekonomicznego zarówno pod względem teoretycznym, jak również określić jego doniosłość na tle dotychczasowych badań z tego zakresu. Dla tak sformułowanego problemu badawczego potrafi dobrać właściwą metodę badawczą zgodną z najnowszymi osiągnięciami . Potrafi również dobrać niezbędne dla przeprowadzenia badań dane. Doktorant potrafi szczegółowo zinterpretować uzyskane wyniki oraz ich znaczenie na tle istniejących dotychczas podobnych badań. Potrafi zidentyfikować wartość dodaną uzyskaną z przeprowadzonego badania.

Doktorant w trakcie uczestnictwa w seminariach doktoranckich nabywa umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej na zaawansowanym poziomie, zwłaszcza w obrębie swojej specjalności, jest otwarty na różne nurty ekonomii i inne podejścia metodologiczne. Doktorant posiada umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

Doktorant posiada umiejętności współpracy badawczej i tworzenia zespołów badawczych, tworzenia i korzystania z odpowiednich baz danych, prezentacji wyników badań w postaci artykułów naukowych i referatów konferencyjnych oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne

Doktorant zna zasady postępowania etycznego zwłaszcza w prowadzeniu badań naukowych. Stara się aby możliwa była replikacja prezentowanych wyników badań. Posiada umiejętność popularyzacji wiedzy ekonomicznej.

Posiada świadomość nieustannego rozwoju wiedzy i metod badań i konieczności nieustannego jego śledzenia, a co za tym idzie systematycznej pracy nad własna wiedzą i umiejętnościami zawodowymi.

Rozumie wagę badanych problemów , ich znaczenie dla społeczeństwa a także, dzięki posiadanej wiedzy, potrafi zabierać głos w dyskursach społecznych o dużej doniosłości.


Regulamin

Regulamin Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW 

A. Zasady ogólne

 1. Stacjonarne studia doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej WNE UW, są przeznaczone dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studiów II stopnia.
   
 2. Studia doktoranckie WNE UW są indywidualnymi studiami stacjonarnymi, prowadzonymi w języku angielskim. W uzasadnionych przypadkach wybrane zajęcia mogą odbywać się w języku polskim.
   
 3. Studia doktoranckie WNE UW trwają cztery lata.
   
 4. W uzasadnionych przypadkach studia doktoranckie mogą być przedłużone, w szczególności:
  a)     czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
  b)     konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
  c)     konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
  d)     posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  łącznie nie dłużej jednak niż o jeden rok.
   
 5. Studia doktoranckie można dodatkowo przedłużyć o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
   
 6. Okres odbywania studiów doktoranckich można także przedłużyć, na wniosek doktoranta i po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, na czas ich trwania, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.
   
 7. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w zakresie ekonomii.
   
 8. Przyjęcia na studia doktoranckie mają charakter konkursowy. Szczegółowe zasady przyjęć na studia doktoranckie zawarte są w Zasadach rekrutacji, uchwalonych przez Radę Wydziału WNE UW.
   
 9. Przewodniczącym Komisji ds. studiów doktoranckich jest kierownik studiów, powoływany (spośród pracowników WNE UW posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego) przez Rektora UW na wniosek Rady Wydziału.
   
 10. Merytoryczny nadzór nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału, kierownik studiów sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem studiów doktoranckich.
   
 11. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
   
 12. Uczestnik studiów doktoranckich WNE UW jest kierowany pod indywidualną opiekę merytoryczną opiekuna naukowego.
   
 13. Uczestnik studiów doktoranckich w WNE jest kierowany do określonej Katedry (Zakładu) i podlega organizacyjnie oraz w zakresie pracy dydaktycznej kierownikowi Katedry (Zakładu).

B. Uprawnienia uczestników studiów doktoranckich

 1. Doktorant ma prawo do:
  a)     korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach obowiązujących na UW;
  b)     otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków pozwalających sfinansować badania lub uzyskać stypendia krajowe i zagraniczne;
  c)     uzyskania informacji o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje WNE UW;
  d)     współfinansowania przez WNE UW lub UW w określonym wymiarze uczestnictwa w lektoratach przeznaczonych dla doktorantów prowadzonych na UW;
  e)     współfinansowania przez UW w określonym wymiarze uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
   
 2. Dziekan WNE UW może wyrazić zgodę, w miarę posiadanych przez jednostkę możliwości, na pokrycie doktorantowi kosztów badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.
   
 3. Za udział w pracach badawczych doktorant WNE UW może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac oraz nagrody, na takich zasadach jak pracownicy Wydziału WNE UW.
   
 4. Doktorant WNE UW ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie udziału w pozwalających przygotować rozprawę doktorską konferencjach naukowych i kursach oraz zakupu aparatury, oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania badań. Zasady takiego dofinansowania przez jednostkę określa jej Dziekan i przekazuje do wiadomości doktorantów i ich opiekunów oraz promotorów.

C. Obowiązki uczestników studiów doktoranckich

 1. Zaliczenie w trakcie pierwszego roku studiów obligatoryjnego wykładu z metodologii nauk ekonomicznych.
   
 2. Zaliczenie do końca drugiego roku studiów doktoranckich obligatoryjnych zajęć z
  a)     Wybranych zagadnień z zaawansowanej makroekonomii,
  b)     Wybranych zagadnień z zaawansowanej mikroekonomii,
  c)     Wybranych zagadnień z zaawansowanych metod ilościowych w ekonomii
  oraz złożenie w wymaganych terminach egzaminów z tych przedmiotów.
   
 3. Zaliczenie do końca trzeciego roku studiów dwóch obligatoryjnych przedmiotów ogólnouniwersyteckich.
   
 4. W trakcie studiów doktoranckich wymagane jest zaliczenie (w zależności od tematu rozprawy) trzech wykładów lub konwersatoriów specjalizacyjnych, wybranych w porozumieniu z promotorem spośród zajęć dostępnych na Wydziale, w Uczelni lub innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą.
   
 5. Obowiązkowe dla wszystkich ogólnowydziałowe seminarium doktoranckie odbywa się raz w tygodniu. Każdy uczestnik studiów doktoranckich powinien raz w roku przedstawić do dyskusji na seminarium fragment przygotowanej rozprawy doktorskiej.
   
 6. Obowiązkiem doktoranta jest uczestniczenie (z referatami) w Konferencjach Wydziałowych i konferencji Warsaw International Economic Meeting (WIEM) oraz przedstawienie co najmniej 2 referatów na tych konferencjach.
   
 7. Doktorant prowadzi badania i przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem opiekuna naukowego, lub opiekunów naukowych (głównego i pomocniczego) w szczególności biorąc udział w seminariach doktorskich.
   
 8. Doktorant ustala z opiekunem naukowym (promotorem) plan badań naukowych, tematu i zakresu rozprawy doktorskiej. Otwarcie na posiedzeniu Rady Wydziału przewodu doktorskiego, powinno nastąpić do końca drugiego roku studiów. Podstawą otwarcia przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Wydziału jest wniosek uczestnika studiów doktoranckich, poparty przez promotora wraz z rozwiniętą informacją o planie badań naukowych, koncepcji rozprawy doktorskiej i stopniu jej zaawansowania.
   
 9. Doktorant uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Wydziale w wymiarze 90 godzin łącznie w ciągu pierwszego i drugiego roku studiów oraz 90 godzin rocznie na trzecim i czwartym roku studiów. Rodzaj zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich i liczbę godzin w danym semestrze określa kierownik Katedry (Zakładu) w porozumieniu z opiekunem naukowym (promotorem).
   
 10. Postępy prac nad rozprawą doktorską są każdego roku oceniane przez promotora.
   
 11. Ocena wywiązywania się uczestnika studiów doktoranckich z jego obowiązków odbywa się po każdym roku studiów przez Komisję ds. studiów doktoranckich.
   
 12. Niewypełnienie obowiązków powoduje skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich, przez kierownika studiów doktoranckich, po uwzględnieniu opinii opiekuna naukowego (promotora).
   
 13. Od decyzji kierownika studiów o skreśleniu przysługuje uczestnikowi studiów doktoranckich prawo odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
 14. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do ukończenia studiów doktoranckich i przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w wymaganym terminie.
   
 15. Rada Wydziału zamyka przewód doktorski wszystkim doktorantom, którzy nie złożą pracy doktorskiej lub nie spełnią innych wymagań postępowania doktorskiego w ciągu 5 lat od daty otwarcia przewodu doktoranckiego.
   
 16. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami)   , Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Obwieszczenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor z 2014 poz. 106)

Treść regulaminu w formacie PDF.


Wskazówki w sprawie przygotowywania projektów doktorskich

Studium doktoranckie WNE UW nie jest związane z określoną "szkołą" w naukach ekonomicznych. Doktoranci, podobnie jak ich promotorzy, reprezentują różne podejścia metodologiczne. Nie ma więc jedynego wzorca, który musiałby być powielany przy przygotowywaniu projektów doktorskich. Kandydatom na doktorantów trzeba zwrócić uwagę na kilka prac, które mogłyby ewentualnie stanowić inspirację dla osób chcących uniknąć pułapek wynikających z braku doświadczenia w sporządzaniu tego typu projektów. Przed naszkicowaniem swoich planów badawczych warto w szczególności zajrzeć do którejś z następujących książek:

 • Blaug, Mark (1995), Metodologia ekonomii, Warszawa, PWN.
 • Mayer, Thomas (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, Warszawa, PWN.
 • Backhouse, Roger E. (1997), Truth and Progress in Economic Thought, Cheltenham, Edward Elgar.
 • Thomson, William (1999), ?The Young Person's Guide to Writing Economic Theory?, Journal of Economic Literature, vol. XXXVII, s. 157-183.
 • Thomson, William (2001), A Guide for the Young Economist, Cambridge, MIT Press.
 • Dow, Sheila C. (2002), Economic Methodology: An Inquiry, Oxford University Press.

Wielu profesorów WNE UW poleca swoim potencjalnym doktorantom kierowanie się wskazówkami, które zostały zebrane poniżej. Dostosowanie się do nich ? choć może nieraz wydawać się trudne ? pozwala jednak na wyeliminowanie tematów, które byłyby nierealistyczne lub zagrażały brakiem możliwości ukończenia pracy w ciągu kilku lat, jakie doktorant ma do dyspozycji.

Jakkolwiek nie oczekuje się od kandydatów na doktorantów przedstawienia w pełni dojrzałej i pełnej koncepcji rozprawy -- wymaganie takie stawia się w momencie otwierania przewodu doktorskiego -- to jednak jakość przedstawionego projektu jest ważnym składnikiem oceny dokonywanej przez Komisję. W związku z tym zachęca się kandydatów do poświęcenia tej sprawie należnej uwagi i starannego przygotowania projektu, najlepiej w porozumieniu z doświadczonym pracownikiem naukowym (potencjalnym promotorem). Niniejsze wskazówki mają na celu zarysowanie najistotniejszych zasad, których spełnienie daje szansę na przygotowanie dobrego doktoratu w ciągu czterech lat studiów.

Przede wszystkim przedmiot rozprawy powinien należeć do dyscyplin ekonomicznych uprawianych na WNE UW. Nie wszystkie problemy dotyczące życia gospodarczego kwalifikują się na temat doktoratu przygotowywanego pod opieką pracowników Wydziału. Na przykład problemy zarządzania, prawa, towaroznawstwa, albo techniki mogą być bardziej kompetentnie badane na innych wydziałach uniwersyteckich, albo na innych uczelniach. Kompetencje pracowników Wydziału pokrywają wprawdzie bardzo szeroki zakres zagadnień, ale nie całość nauk o gospodarowaniu. Znalezienie odpowiedniej tematyki rozprawy i potencjalnego jej opiekuna jest więc pierwszym wyborem, jakiego musi dokonać potencjalny doktorant. 

Nauki ekonomiczne rozwijają się od wielu dziesięcioleci, a liczba publikacji z tego zakresu stale przyrasta w szybkim tempie. Kandydat na doktoranta ma prawo nie znać ?kanonu? literatury na temat interesującej go problematyki. Tym niemniej powinien mieć świadomość, że wiele pytań było już wcześniej stawianych, a niektóre z nich doczekały się wyczerpujących odpowiedzi. Może się zatem okazać, że pewne pomysły badawcze nie są oryginalne i w związku z tym nie warte podejmowania. Podejmować warto tylko taki temat, który -- mimo doniosłości praktycznej -- nie ma jeszcze zadowalającego teoretycznego rozwiązania. Z tego względu projekt musi być należycie zakorzeniony w literaturze ekonomicznej. Kandydat na doktoranta powinien wykazać się znajomością podstawowej literatury przedmiotu. Powinien również widzieć swój spodziewany wkład do tej literatury i wskazać, jakie interesujące pytania badawcze nie doczekały się na razie odpowiedzi.

Łatwo rozpoznać projekt, który nie jest należycie zakorzeniony w literaturze. Jego autor zarysowuje swoją rozprawę tak, jakby nikt przed nim nie dostrzegał pewnych problemów, albo nie potrafił ich rozwiązać. Nie da się wykluczyć, że czasem takie poczucie może być uzasadnione, ale zazwyczaj rzeczywistość jest inna. Podobne lub wręcz takie same pytania były już stawiane, tyle że autor projektu nie jest w stanie tego dostrzec.

Po dokonaniu wyboru przedmiotu rozprawy należy postawić hipotezy badawcze. Są to stwierdzenia, które w wyniku planowanych analiz powinny zostać potwierdzone, albo zanegowane. Częstym błędem popełnianym zwłaszcza przez niedoświadczonych naukowców jest stawianie hipotez, które są niefalsyfikowalne, czyli niemożliwe do odrzucenia. Nie istnieje bowiem realna sytuacja, w której dałoby się znaleźć dowody przeczące takiej hipotezie. Nawet jeśli przeczuwamy, że hipoteza jest prawdziwa, to powinniśmy mieć koncepcję analizy empirycznej lub eksperymentu, przy których - w pewnych okolicznościach - owa hipoteza mogłaby zostać zanegowana.

I znów, stosunkowo łatwo rozpoznać hipotezę, która nie jest falsyfikowalna. Jest to stwierdzenie niemożliwe do obalenia w drodze jakiejkolwiek analizy empirycznej lub eksperymentu. Stwierdzenie takie - choćby było interesujące - nie nadaje się na przedmiot dociekania naukowego, ponieważ nie da się go metodami naukowymi rozstrzygnąć.

Po postawieniu jakiejś (falsyfikowalnej) hipotezy trzeba sprawdzić, czy da się w ciągu 4 lat zebrać dane, za pomocą których można by ją było rozstrzygnąć. Dostępność danych jest często jedną z najbardziej kłopotliwych przeszkód stojących na drodze weryfikacji teorii ekonomicznych. Powodów jest wiele. Dane mogą być zagregowane do takiego poziomu, który uniemożliwia sprawdzenie zachowania się podmiotów gospodarczych. Dane pochodzące z różnych krajów lub okresów mogą być nieporównywalne ze względu na rozbieżność definicji. Niektóre informacje są chronione tajemnicą handlową. Są wreszcie dane, których ścisły pomiar jest trudny lub wręcz niemożliwy biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy. Należy zatem wystrzegać się stawiania hipotez, które skazane są na niepewną lub długotrwałą procedurę weryfikacji. Od doktoranta oczekuje się rozeznania w kwestii danych. Powinien orientować się, czy potrzebne mu dane znajdują się w dostępnych zasobach, czy też będzie musiał je sam zgromadzić (np. ankietując podmioty gospodarcze); czy na przeszkodzie nie stanie tajemnica handlowa albo niemożliwość praktycznego dokonania pomiaru. Projekt wykonalny nie może być oparty na danych, których dostępność nie została choćby wstępnie zbadana. Doktoranci uczestniczący w większych programach badawczych mają łatwiejsze zadanie, ponieważ gromadzenie danych nie stanowi już tylko ich problemu. W innych przypadkach powinni zdawać sobie sprawę ze środków, jakie mogą być przeznaczone na ten cel.

Ostatnim - ale bynajmniej nie najmniej ważnym - elementem projektu doktorskiego jest metodologia. Pracę naukową odróżnia się od publicystycznej i popularyzatorskiej zastosowaniem rygorystycznej procedury badawczej. Należy od razu zastrzec, że w naukach ekonomicznych stosuje się wiele podejść badawczych, z których nie wszystkie wymagają matematyki. Na przykład projekt z zakresu historii gospodarczej nie musi posługiwać się modelem sformalizowanym. Oczekuje się jednak, że będzie spełniał wymagania stosowane wobec prac historycznych, a w tym oparcie na pierwotnych raczej niż wtórnych źródłach informacji. Z kolei trudno sobie wyobrazić projekt dotyczący inflacji czy handlu międzynarodowego, który pomijałby kwestię ścisłego pomiaru kluczowych zmiennych unikając niezbędnej formalizacji.

Wielu ekonomistów nie wyobraża sobie weryfikacji hipotezy naukowej bez zastosowania modelu statystycznego. Istotnie, budowa i testowanie takiego modelu znacznie ułatwia wnioskowanie, ale nie jest warunkiem sine qua non uznania "naukowości" procedury badawczej. Preferencja dla modelu statystycznego jest uzasadniona względami praktycznymi. Dysponując takim modelem można stosunkowo łatwo i precyzyjnie budować argumentację, która jednak jest możliwa także i bez niego, tyle że trudniejsza i mniej odporna na wątpliwości krytyków.

Podsumowując te wskazówki, wymagania wobec projektu doktorskiego można streścić następująco. Kandydat na doktoranta powinien przedstawić zarys badania (1) zgodnego z kompetencjami naukowymi rozwijanymi na WNE UW, (2) należycie zakorzenionego w literaturze ekonomicznej, (3) skoncentrowanego wokół ważnej hipotezy badawczej, której weryfikacja da się przeprowadzić (4) na podstawie realistycznie dostępnych danych i (5) z wykorzystaniem adekwatnej metody naukowej.


Pocedura otwarcia przewodu doktorskiego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 poz. 1842 z późn. zm.).

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest:

 • posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie ksiązki lub co najmniej 1 publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11.2 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku)

Kandydat składa:

 • podanie do Dziekana z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór podania)
 • oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającą posiadanie stopnia magistra
 • kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza)
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej (dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia)
 • wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę
 • informację, czy kandydat ubiegał się już o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie

Dokumenty, które można również dołączyć:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż język polski.

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie.
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

Rozprawę doktorską doktorant przedkłada w 5 egz. w wersji papierowej oraz na płycie CD w jednym pliku pdf.
Każdy egzemplarz ma zawierać streszczenie w wersji angielskiej i polskiej.


Kontakt

Beata Kąca


Kontakt: 
tel.: 22 831 47 25,
fax: 22 831 28 46,
e-mail: yOsI6x1PTULBYpMK+o]#[e-W%Qpz2]KDK?UCTw\

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/