Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Załącz do konta w systemie wymagane dokumenty
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
[Am593~bE#iCBKG8]Tr4d}$!]#[N}Y'/'`F+g$7--P.U]XsZ+ql

Data Science

Data Science jest unikalnym programem studiów w skali całego kraju. Pomimo, że podobne programy kształcenia powstały na innych uczelniach, to żaden z nich nie jest tak wszechstronnych i kompletny, jak program Data Science oferowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • kompetencje wysoko wyspecjalizowanych analityków danych, mających pogłębione umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej oraz kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych - do rozwiązywania złożonych problemów analityczno-badawczych,
 • zaawansowana wiedza i umiejętności z wybranych obszarów nauk ścisłych i społecznych, w tym z mikroekonomii, makroekonomii, statystyki, ekonometrii, finansów ze szczególnym naciskiem na analizę ilościową oraz informatyki, programowania i matematyki,
 • umiejętność przeprowadzenia wysoko wyspecjalizowanych analiz danych, formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, właściwego doboru zaawansowanych metod ilościowych
 • kompetencje i praktyczne umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania wielowymiarowego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych („data mining” i „big data”),
 • kwalifikacje w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania z grupy S, Python, SQL, C++, SQL i 4GL, a także wybranych narzędzi analitycznych, obliczeniowych i ekonometrycznych z grupy R, Python, SAS i in.,
 • pogłębione umiejętności w zakresie wnioskowania statystycznego, modelowania ekonometrycznego oraz machine learnigowego, które wraz z praktycznymi kompetencjami informatycznymi z zakresu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych – umożliwiają wykonywanie dowolnie złożonych, specjalistycznych zadań w działach analitycznych i badawczych,
 • Umiejętność prezentacji osiągnięć i wyników swoich badań w sposób zrozumiały i komunikatywny
 • wykształcona świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania danymi i informacjami pozyskiwanymi z danych, w procesie podejmowania decyzji strategicznych dla firm i przedsiębiorstw,
 • kompetencje i umiejętności w zakresie aktywnego uczestniczenia w zespołach realizujących złożone projekty analityczno-badawcze oraz kwalifikacje do indywidualnej pracy twórczej
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod analizy danych oraz praktyczne umiejętności:

 • gromadzenia, przetwarzania i dogłębnej analizy danych w celu przygotowania ich do analizy rozpatrywanych zagadnień,
 • biegłego formułowania i weryfikowania hipotez badawczych adekwatnych do stawianego problemu, oraz właściwego doboru metod służących do ich weryfikacji,
 • prezentacji wyników swojej pracy w sposób zrozumiały i komunikatywny,
 • nieograniczonego samodzielnego poszerzania własnej wiedzy specjalistycznej w oparciu o wyniki najnowszych badań,

Absolwenta wyróżnia:

 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z analizy danych – ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw,
 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, aż do metod data-mining,
 • samodzielność predestynująca do zajmowania kierowniczych stanowisk oraz umiejętność szybkiego pogłębiania wiedzy i doskonalenia nabytych kwalifikacji.

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.


Tryb studiów

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Data Science są studiami stacjonarnymi płatnymi. Roczne czesne wynosi 6600 zł dla studentów studiujących na zasadach obywateli RP (obywatele UE/EFTA, Karta Polaka i inni według przepisów), 2200 EUR dla studentów studiujących na innych zasadach. 

 

Kierownik specjalności

chlebus.jpgdr Marcin Chlebus
Zakład Finansów Ilościowych
e-mail: [Am593~bE#iCBKG8]Tr4d}]#[I{V|yptV\}X!KA?EC5hAUj

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: [Am593~bE#iCBKG8]Tr4d}$!]#[N}Y'/'`F+g$7--P.U]XsZ+ql   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw