Inne programy

Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia przedsiębiorstwa
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse Publiczne i Podatki 
Informatyka i Ekonometria
Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie
Finance and International Investment 

 

 

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
}iVS^#'rdAMZR+zBs-Of*Ht[]#[pOBFTzdVOydRAl&4k61KzQeH

 

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (80 PLN za kierunek)

Finanse Publiczne i Podatki (I stopień)

Dlaczego warto

Finanse Publiczne i PodatkiJak twierdził Albert Einstein "Do podatków nie wystarczy umysł matematyka; tutaj potrzebny jest filozof". Takie interdyscyplinarne podejście do wiedzy o podatkach a również o finansach publicznych i prywatnych jest podstawą programu studiów FPiP. 

Specjalność Finanse Publiczne i Podatki koncentruje się na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są podatki podstawowym źródłem finansowania wydatków publicznych. Od dochodów z nich płynących w znacznym stopniu zależy co, kto i jak otrzyma w ramach dóbr i usług oferowanych przez sektor publiczny. Z drugiej strony podatki oddziałują na różne podmioty w gospodarce. To w jaki sposób, w jakiej wysokości i jak są pobierane kształtuje nie tylko działania w sferze produkcji i konsumpcji ale może wpływać na decyzje np. o wykształceniu czy założeniu rodziny.

Sektor publiczny i prywatny. Unikatowe połączenie

Studia pierwszego stopnia FPiP, w ramach przedmiotów podstawowych dają studentowi wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i umiejętność prowadzenia analiz ekonomicznych. Ważny nacisk w tych analizach położony jest na umiejętność wykorzystania narzędzi statystycznych i ekonometrycznych oraz metod matematycznych. Natomiast w ramach przedmiotów kierunkowych FPiP koncentrują się na wyposażeniu studenta w praktyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkami, zarządzaniem i budżetowaniem w sektorze prywatnym i publicznym. Ważnym elementem programu studiów pierwszego stopnia FPiP są przedmioty z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego.

Studia pierwszego stopnia FPiP na Wydziale Nauk Ekonomicznych dają wyjątkową możliwość poznania perspektywy funkcjonowania zarówno podmiotów finansów publicznych, jak i prywatnych. Dzięki temu student otrzymuje całkowity obraz rzeczywistości gospodarczej, w której finanse te są współzależne. Takie połączenie jest unikatowe i wyróżnia specjalnosć na tle innych.


Na czym polegają badania naukowe prowadzone przez studentów?

Na specjalności FPiP badamy wpływ wydatków publicznych i podatków na konsumentów, przedsiębiorstwa, samorządy i sytuację ogólnogospodarczą. Badania naukowe dotyczą przede wszystkim interakcji między polityką fiskalną a przedsiębiorstwami i  mieszkańcami.  Przedmiotem analizy są z jednej strony działania podmiotów prywatnych – a więc np. decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw czy migracyjne ludności, decyzje o skali i kierunkach podejmowanej działalności gospodarczej lub konsumpcji w przypadku mieszkańców - gdzie wśród determinant brane są pod uwagę podatki i wydatki publiczne.

Z drugiej strony przedmiotem analizy mogą być właśnie te dochody i wydatki publiczne  – ich kierunki, wysokość, struktura - gdzie wśród czynników, które na nie oddziałują uwzględniamy cechy społeczno-ekonomiczne mieszkańców, liczebność i charakterystykę działalności przedsiębiorstw etc. Analizy dotyczą zarówno skali mikro- konsumenta, przedsiębiorstwa, samorządu, jak i makro – całych gospodarek. Badania w tym obszarze wymagają zatem wiedzy teoretycznej z zakresu mikro i makroekonomii, ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, ekonomii i finansów gospodarstwa domowego, nowej ekonomii instytucjonalnej, a wreszcie ekonomii i finansów publicznych. Obok tego niezbędne jest rozumienie otoczenia prawno-instytucjonalnego, w którym działają te podmioty, a także umiejętności zarządzania i analizy danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych. 

Badania naukowe w obszarze finansów publicznych i podatków mają nie tylko wymiar teoretyczny, ale również utylitarny – wnioski z nich  płynące mogą stać się wsparciem dla podejmowania decyzji przez podmioty prywatne i publiczne.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla przyszłych ekonomistów.


Sylwetka absolwenta

Absolwent pierwszego stopnia studiów specjalności Finanse Publiczne i Podatki ma:

 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 • umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 • wiedzę na temat prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów podatków, w szczególności zna i rozumie terminologię i metodykę prawną związaną z prawem podatkowym, postępowaniem administracyjnym i sądowym, administracją skarbową, prawem finansowym
 • umiejętność projektowania i oceniania konstrukcji podatkowych z punktu widzenia osoby fizycznej, przedsiębiorstwa, budżetów publicznych
 • wiedzę o sektorze publicznym i jego finansach
 • wiedzę z zakresu rachunkowości w tym rachunkowości podatkowej i budżetowej,
 • umiejętność zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym oraz na styku tych sektorów,
 • umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 • umiejętność planowania, dobrą organizację pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wyjazdy

WNE UW daje studentom możliwości korzystania z otwartego świata - w ramach stypendiów Erasmus+ studenci mogą odwiedzać czołowe uczelnie Europy. Natomiast w ramach programu MOST studenci mogą odbyć studia (semestr lub rok) w innym mieście w Polsce.

WNE UW wierzy, że w ekonomii są tylko dwa języki: matematyka i angielski. Bez znajomości tych języków nie można stać się prawdziwym ekonomistą naprawdę rozumiejącym rzeczywistość. Dlatego oprócz lektoratu z ekonomicznego języka angielskiego wiele przedmiotów na studiach dostępna jest również w wersji z angielskim jako językiem wykładowym. 


Program studiów

Finanse Publiczne i Podatki
program studiów 

pdf

Tryb studiów

 • Studia stacjonarne w języku polskim.
 • Studia niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim. Studia płatne.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Wszyscy studenci wybierają zajęcia z ogólnej puli, sami tworząc swój plan.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria

Limit przyjęć:
215 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Studia niestacjonarne-wieczorowe kierunek wspólny dla I roku Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (ta sama pula zajęć co na studiach stacjonarnych)

Limit przyjęć:
200 osób - dla obywateli RP oraz dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach obywateli RP
5 osób - dla cudzoziemców przyjmowanych na warunkach innych niż obywatele RP

Co po studiach

Specjalność Finanse publiczne i podatki pierwszego stopnia przeznaczona jest w szczególności dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z podatkami - projektowaniem i oceną rozwiązań podatkowych, audytem, doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową przedsiębiorstw. Absolwenci kierunku są też przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego np.:

 • w przedsiębiorstwach i bankach, które realizują usługi na zamówienie sektora publicznego
 • firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych, w tym jako doradcy podatkowi
 • jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

Przykładowe stanowiska pracy

Bankowość

 • Analityk bankowości detalicznej, korporacyjnej w tym dla podmiotów sektora publicznego
 • Doradca klienta, ds. obsługi klienta korporacyjnego oraz podmiotów sektora publicznego
 •  Strateg

Usługi finansowe

 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk ryzyka podatkowego
 • Analityk finansowy
 • Audytor
 • Księgowy

Usługi doradcze

 • Doradca podatkowy
 • Specjalista ds. audytu dokumentów
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Po studiach licencjackich zalecamy podjęcie studiów magisterskich:


Kierownik specjalności

Agnieszka Kopańskadr hab. Agnieszka Kopańska
Katedra Bankowości i Finansów
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 150
e-mail: }iVS^#'rdAMZR+zBs-Of*H]#[iYG1MynT{58@[|rKYlEou1

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: }iVS^#'rdAMZR+zBs-Of*Ht[]#[pOBFTzdVOydRAl&4k61KzQeH   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw